VARIA

Кино Лазаров – Административен акт – понятие и видове

Красимир Влахов – Служебно и концентрационно начало в новия Граждански процесуален кодекс – практически аспекти

Петър Бончовски – Правни последици на решението за признаване и допускане изпълнението на чуждестранни съдебни решения в светлината на изискванията на националния правораздавателен суверенитет

Калин Костов – Отговорност на държавата за неправомерни актове, действия и бездействия на нейни органи и служители – теоретически и практически аспекти

Васил Мръчков – Сто години Инспекция по труда в България

Ярослава Генова – Лица, задължително осигурени в държавното обществено осигуряване за всички социални рискове въз основа на трудово правоотношение

Ива Пушкарова – Скитническата група по чл. 328 НК – между мъртвата разпоредба и обществената действителност

КЪМ 130-ата ГОДИШНИНА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО РОБСТВО

Мария Манолова – Конституционното събрание и възстановяването на парламентарните принципи на управление

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Красимира Средкова – Критичен преглед на практиката на Върховния административен съд по държавното обществено осигуряване през 2006 г.

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева – Библиография на българската правна литература за 2005 г.

IN MEMORIAM

Професор Живко Сталев (17 май 1912 – 20 февруари 2008 г.)