-10%

Юридически свят 1/2017

ISBN: 1311-3488
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

VARIA

Васил Мръчков - „Социалното“ в действащата българска Конституция  (Статия 1)

Лазар Груев - За някои особени състави на обсебване  (Статия 2)

Александър Драгиев - Международноправният обичай като приложимо право в производството в Международния съд на ООН  (Статия 3)

Ивайло Костов - Функции на отговора на исковата молба в общия исков процес  (Статия 4)

Евгени Йочев - Съюзът/Сдружението на българските съдии по време на деветнадесетомайското правителство  (Статия 5)

БИБЛИОГРАФИЯ

Благовеста Балканджиева - Библиография на българската правна литература за 2015 г.  (Статия 6)

АВТОРИТЕ В БРОЯ (ПО РЕДА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ИМ)