Юридически свят 2/2013

ISBN: 1311-3488

VARIA

Красен Стойчев - Конституционно правосъдие и правораздаване

Вихър Кискинов - Юридически модел на действие на правната система във виртуалната среда

Евгени Йочев - Сто години Върховен административен съд

Ярослава Генова - Извънсъдебни органи и процедури за разглеждане на трудови и осигурителни спорове

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Мария Маркуш - Проблеми на наказателния процес в Украйна в контекста на съвременната конституционна доктрина

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2012 г.