Задатъкът по българското частно право

Второ допълнено издание

ISBN: 978-954-28-4456-3
24,00 лв.
+

Задатъкът, наричан още капаро, е правен институт с широко практическо приложение в частноправните отношения. Не са малко и теоретичните въпроси, които той повдига. Някои от тях поставят на сериозно изпитание съдебната практика по тълкуването и прилагането на закона. Странно е, че от приемането на действащия и днес Закон за задълженията и договорите са изтекли почти 70 години, а досега липсваше цялостно задълбочено проучване на това правно явление в българската правна книжнина. Празнината обаче вече е запълнена от тази книга, в основата на която стои докторската теза на автора – Васил Александров. Изследователските му усилия като докторант в ЮФ при УНСС са дали един наистина убедителен резултат. И този резултат заслужава да стане достояние на широката правна общност у нас чрез издаването на дисертационния му труд, който, убеден съм, ще остави значима следа в българската юриспруденция. Книгата е забележителна и полезна както със своите добре обосновани теоретични постижения, така и с практико-приложните си изводи. Затова е повече от сигурно, че тя ще предизвика интерес както у занимаващите се с научни правни изследвания, така и у практикуващи юристи.

Доц. д-р Мирослав Димитров,

научен редактор на книгата

1. Необходимост от изследването

2. Предмет и цел на изследването

3. Методика на изследването

4. Терминологични бележки

Глава I. ИСТОРИЧЕСКИ И СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН АНАЛИЗ

1. Задатъкът в римското частно право

1.1. Аrra confirmatoria

1.2. Arra poenalis

1.3. Задатъкът в следкласическия период

2. Задатъкът в основните континентални правни системи

2.1. Задатъкът в Code Civil

2.2. Задатъкът в BGB

2.3. Задатъкът в Codice Civile

2.4. Задатъкът в някои по-нови граждански кодификации – Естония

2.5. Задатъкът в ГК на Руската федерация

2.6. Задатъкът в Общата референтна рамка (DCFR) и проекта за нов Швейцарски облигационен кодекс

(ORCO 2020)

3. Исторически основи на задатъка в българското право

Глава II. СЪЩНОСТ НА ЗАДАТЪКА

1. Някои въпроси по тълкуването

2. Правни обекти, годни да бъдат дадени в задатък

2.1. Вещите като обект на задатъка

2.2. Вземанията като обекти, годни да бъдат дадени в задатък

2.3. Парите като обект на задатъка

3. Задатъкът като сделка

3.1. Двустранна сделка и двустранен договор

3.2. Реална сделка

3.3. Акцесорна сделка

3.4. Възмездна сделка

3.5. Каузална сделка

3.6. Комутативна сделка

4. Правото на отказ от договора – отграничение от развалянето, същност и правни последици

4.1. Правото на отказ е потестативно право

4.2. Упражняване на правото на отказ

4.3. Правни последици от упражняване на правото на отказ

5. Законен задатък

5.1. Задатък в производството по публична продан по ДОПК

5.2. Задатъкът в търговското право

6. Функции на задатъка

6.1. Основни функции на задатъка

6.2. Допълнителни функции на задатъка

Глава III. ОТГРАНИЧЕНИЕ НА ЗАДАТЪКА ОТ СХОДНИ ПРАВНИ ФИГУРИ

1. От неустойката

2. От отметнината

3. От залога и ипотеката

4. От възражението за неизпълнен договор

5. От правото на задържане

6. От персоналните обезпечения

Глава IV. ЕФЕКТИ НА ЗАДАТЪКА

1. Облигационен ефект

1.1. Допустим ли е предварителен договор за задатък?

1.2. Може ли да се намалява задатъкът поради прекомерност?

1.3. Възможно ли е задатъкът да е нищожен поради екзорбитантност?

1.4. Може ли да се упражни правото на отказ от договора при незначителност на неизпълнението?

1.5. Допустимо ли е да се кумулират задатък с неустойка?

1.6. Правна характеристка на „стоп-капарото“

1.7. Задатъкът в потребителските договори

1.8. С каква давност се погасява вземането за задатък и погасява ли се правото на отказ от договора?

1.9. Задатък, даден/получен от множество страни

2. Вещен ефект

2.bis. Бележки върху вещния ефект на задатъка

Глава V. ПРОЦЕСУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

1. Особености на иска за обезщетение за вреди

2. Доказателствената функция на задатъка и проблемите на доказването

2.1. Даването на задатък като признание

2.2. Проблеми на доказването, свързани с ограниченията за свидетелски показания

3. Законният задатък при публичната продан

3.1. Задатъкът като предпоставка за участие в публичната продан и наддаването

3.2. Задатъкът като средство за удовлетворяване на взискателите

3.3. Задатъкът като антиципирано плащане на покупната цена

4. Задатъкът при осребряването на имущество в производството по несъстоятелност

5. Защита на задатъка чрез посесорни искове

6. Последици от погрешна правната квалификация на иска

7. Иск за връщане на вещта, дадена в задатък, и приложимостта на чл. 521 ГПК

8. Проблеми, свързани със заповедното производство