-10%

Църква и църковно право в средновековна България

ISBN: 978-954-730-488-8
15,30 лв.
17,00 лв.
+

В последните години у нас се възроди интересът към църковното право. То бе включено отново в учебните планове на повечето юридически факултети в страната и бе възстановена изследователската дейност върху отделни негови проблеми. Като задълбочено изследване в тази научна област книгата не само запълва една празнота в българското юридическо образование, но определено представлява интерес за всички с интерес към българската история и историята на българската църква.

Изследването е посветено на основни въпроси на църквата и църковното право в средновековна България – периода на Първата и Втората българска държава. Обект на анализ са проблеми, представляващи действителна основа на познанията за църковното право, чието изясняване има първостепенно значение от юридическа гледна точка: понятията „църква“ и „църковно право“; развитието на образованието и знанията за църковното право през цялото му многовековно развитие; източниците на църковното право, както и появата, устройството, управлението и дейността на българската църква през Средновековието; отношенията между държавата и църквата съгласно християнското учение – във Византия и в средновековна България. Някои от тях се въвеждат в научно обръщение от гледна точка на църковното право за първи път.

Изданието допринася за възстановяване на прекъснатата връзка с ценностната система между съвременните поколения и поколенията от нашето минало, както и за реабилитация на определени аспекти от българската културна идентичност. Като принос към тази твърде актуална проблематика книгата стимулира интереса към църквата и към всички свързани с нея проблеми.

Глава първа
ПОНЯТИЯТА ЦЪРКВА И ЦЪРКОВНО ПРАВО

I. Понятието „църква“

II. Понятието „църковно право“

Глава втора
РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗНАНИЯТА ЗА ЦЪРКОВНОТО ПРАВО

I. Образованието и знанията за църковното право във Византия

II. Църковното право през ХIХ–ХХ век в източноправославните страни

III. Църковното право на Запад

IV. Образованието и знанията за църковното право в България

Глава трета
ИЗТОЧНИЦИ НА ЦЪРКОВНОТО ПРАВО

I. Основни догматични източници на църковното право

1. Свещено писание

а. Стар завет

б. Нов завет

2. Свещено предание

3. Църковен обичай

4. Канони

а. Вселенски събори

б. Поместни събори

в. Апостолски канони

5. Бележити канонисти

II. Византийски източници на църковното право

1. Държавно законодателство за църквата

2. Кодификация на църковното право

а. Канонически сборници

б. Номоканони

3. Тълкувателни и научни трудове

4. Други източници

III. Български източници за църквата и църковното право

1. Кръмчая книга

2. Държавно законодателство

а. Славянска Еклога

б. Закон за съдене на людете

в. Славянска Синтагма

3. Неюридически източници

а. Отговорите на папа Николай I по допитванията на българите

б. Синодик на българската църква

в. Послания на патриарх Евтимий

г. Дарствени грамоти

4. Чужди законодателни актове, прилагани в България

5. Други източници

Глава четвърта
БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА ПРЕЗ ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА  (УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТ)

I. Възприемане на християнската религия в България

1. Християнството в България до средата на IХ век

2. Покръстване на българите

2. Създаване на самостоятелна българска църква

II. Църквата в Първата българска държава

1. Статут на българската църква

2. Домогвания на Рим към българската църква

3. Българската църква – от архиепископия към патриаршия

4. Управление и църковнопроповедна дейност

а. Устройство и управление на църквата

б. Църковно строителство

в. Църковнопросветно дело и книжнина

5. Право и правосъдие

Глава пета
БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА (УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТ)

I. Статут на българската църква

II. Статут на Българската охридска архиепископия

III. Устройство на българската църква

1. Централно управление

2. Провинциално управление – митрополии

3. Строителство на църкви и манастири

4. Книжовен живот

IV. Право и правосъдие

Глава шеста
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЦЪРКВА И ДЪРЖАВА

I. Християнското учение за отношенията между църква и държава

II. Отношения между църква и държава във Византия

III. Отношения между църква и държава в Средновековна България