-10%

Гражданско право. Обща част

девето преработено и допълнено издание

ISBN: 978-619-226-046-0
15,21 лв.
16,90 лв.
+

Удобният формат на изданието – сбито изложение, което синтезира множество становища в теорията и практиката, го прави ценен помощник за всеки студент по право. Справочният характер на книгата икономисва време в актуализацията на знанията по ключови правни конструкции на общите гражданскоправни институти и понятия и това е причината то да е полезно и за практикуващи юристи.

Авторите – проф. Симеон Тасев, преподавател в ЮФ на Русенския и Варненския университет, и проф. Методи Марков, преподавател в ЮФ на Софийския университет, са съобразили структурата и съдържанието с въпросника за изпита във всички юридически факултети в страната. Основната цел на изложението е да улесни подготовката за семестриалния изпит по гражданско право – обща част, както и за държавния изпит по гражданскоправни науки.

1. Обща литература

2. Понятие за гражданско право. Система на гражданското право. Предмет и система на общата част

3. Съпоставка на гражданското право с търговското, трудовото, международното частно право и гражданското процесуално право

4. Основни принципи на гражданското право. Развитие на българското гражданско право

5. Източници на българското гражданско право – понятие и видове. Нормативните актове и правните обичаи

6. Добрите нрави, справедливостта и съдебната практика като източници на гражданското право

7. Действие на гражданскоправните норми във времето, по място и спрямо лицата

8. Видове гражданскоправни норми

9. Нисша и висша критика на гражданския закон. Правоприлагане

10. Тълкуване на гражданския закон – понятие и уредба. Предмет и цел на тълкуването. Развитие на възгледите за тълкуването

11. Видове тълкуване на гражданския закон

12. Попълване на непълноти в гражданския закон. Правоприлагане по аналогия, по аргумент от противното и от по-силното основание

13. Гражданско правоотношение – понятие, характеристика, видове

14. Субективно право и правно задължение. Право на иск в материален смисъл

15. Видове субективни права

16. Преобразуващи субективни права. Възражения

17. Упражняване на субективни права и изпълнение на задължения. Колизии, граници и злоупотреба при упражняване на правата

18. Защита на субективните права

19. Субекти на гражданското право – понятие и видове. Правоспособност на физическите лица

20. Обявяване на отсъствие и на смърт

21. Дееспособност на физическите лица

22. Поставяне под запрещение. Настойничество и попечителство

23. Правна индивидуализация на физическите лица

24. Актове за гражданско състояние. Регистри на населението

25. Лични неимуществени права и тяхната гражданскоправна защита

26. Юридическо лице – понятие, видове

27. Възникване, преобразуване и прекратяване на юридическите лица 28. Индивидуализиращи признаци, правоспособност, управление и представителство на юридическите лица

29. Юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации

30. Други юридически лица с нестопанска цел

31. Жилищностроителни кооперации

32. Държавата, държавните учреждения и общините като субекти на гражданското право

33. Обекти на гражданските правоотношения – понятие, видове. Вещи и добиви

34. Ценни книжа, пари, нематериални блага

35. Имущество

36. Юридически факти на гражданското право

37. Фактически състави

38. Придобиване на права. Правоприемство. Изменение и загубване на права

39. Правна сделка – понятие, уредба, отграничения

40. Видове сделки

41. Сключване на сделките

42. Форма на сделките

43. Съдържание на сделката

44. Сделки, сключени под условие, срок и тежест

45. Недействителност на сделките – общи положения

46. Нищожни сделки по чл. 26, ал. 1 ЗЗД

47. Нищожни сделки по чл. 26, ал. 2 ЗЗД

48. Привидни и прикрити сделки. Подставено лице

49. Унищожаеми сделки поради недееспособност, грешка и измама

50. Унищожаеми сделки поради заплашване, по чл. 31 ЗЗД и сключени при крайна нужда

51. Предявяване на недействителността. Потвърждаване. Конверсия

52. Имуществени последици от недействителните сделки

53. Представителство – понятие, представително отношение

54. Приложно поле на представителството. Възникване и прекратяване на представителната власт

55. Видове представителство. Представителство на юридическите лица. Договаряне сам със себе си

56. Упълномощаване

57. Действия от чуждо име без представителна власт

58. Косвено представителство. Защита на представлявания

59. Погасителна давност – понятие, функции, приложно поле, отграничения

60. Видове давностни срокове. Конкуренция на срокове

61. Начало, броене и край на давностния срок

62. Спиране и прекъсване на давностните срокове. Прилагане на погасителната давност