-10%

Вещно право

девето преработено и допълнено издание

ISBN: 978-619-226-051-4
16,11 лв.
17,90 лв.
+

Поредното девето издание на помагалото e актуализирано и допълнено. То следва период, през който бяха приети поредица от тълкувателни решения на Върховния касационен съд по въпроси, отнасящи се до вещното право – придобиването по давност, отношенията между съсобственици, исковете за собственост. За сметка на това законодателната активност през периода може да се определи като незначителна.

Голям е броят на заглавията, които са добавени към библиографията, но от съображения за ограничаване на обема се наложи отпадането на някои по-стари цитирания, които са изгубили актуалност.

Изданието е част от поредицата MODUS STUDENDI, останалите части на която („Гражданско право“, „Облигационно право“ и „Семейно и наследствено право“ и „Подбрана библиография по частно право“) се радват на радушен читателски прием. С книгата завършват главните дялове на материалното гражданско право. Изданието е подчинено на същата систематика, както и останалите части на поредицата. Със своята пълнота и конспективност едновременно то е както отличен помощник на студента, така и полезен консултант на практикуващия юрист.

Предговор

Предговор към осмото издание

Съкращения

Обща литература

Понятие за вещно право

Субективни вещни права

Понятие за вещи. Имоти в границите на населените места и извън тях – земеделски земи, гори, води, защитени територии

Владение и държане – понятие, видове, правно значение

Способи за придобиване и изгубване на владението и държането

Добросъвестно владение – понятие и правно значение

Защита на владението и държането

Права и задължения на владелеца за ползите и добивите от вещта. Права на владелеца за разноските

Понятие за право на собственост

Съдържание на правото на собственост. Ограничения

Публична и частна собственост

Право на държавна собственост

Право на собственост на общините, юридическите лица и чуждестранните лица

Съсобственост – понятие, видове, възникване

Права и задължения на съсобствениците. Особености при съсобственост с държавата или общините

Управление и използване на съсобствената вещ. Подобрения в съсобствен имот

Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот. Възлагане на жилищен имот при делбата

Прекратяване на съсобствеността

Етажна собственост – понятие и същност. Общи положения. Възникване и прекратяване

Права и задължения на собствениците в етажната собственост. Ремонти и преустройства. Режими на управление. Режимът по закона за собствеността

Форми на управление на етажната собственост по ЗУЕС

Право на строеж

Право на надстрояване и пристрояване

Право на ползване

Сервитутни права

Защита на субективните вещни права. Видове защита. Ревандикационен иск

Негаторни искове. Установителен иск за собственост. Иск за определяне на граници

Способи за придобиване и прекратяване на вещни права. Видове. Придобиване чрез правни сделки

Придобиване по чл. 78 ЗС

Придобиване по давност

Придобиване чрез конститутивни съдебни решения. Придобиване по наследство

Придобиване на собственост върху застроени обекти чрез извършване на групов строеж и чрез ЖСК. Договор за учредяване право на строеж срещу задължение за построяване на сграда

Приращение. преработване. Присъединяване

Придобиване на недвижими имоти, чийто собственик не може да бъде установен. Придобиване на намерени вещи и на съкровище. Културни ценности. Подземни богатства. Отпадъци

Придобиване на имоти и вещи чрез публична продан

Отчуждаване на имоти за държавна и общинска нужда

Конфискация и отнемане в полза на държавата

Възстановяване на собствеността върху земеделски земи, гори и други одържавени имоти. Оземляването като придобивен способ

Приватизацията като придобивен способ

Кадастър и имотен регистър

Урегулиране и застрояване на поземлени имоти

Актове за вещни права върху недвижими имоти

Вписвания – понятие, системи и актове. Книги и ред за вписване

Действие на вписването. Актуване на държавни и общински имоти