-10%

Облигационно право

десето преработено и допълнено издание

ISBN: 978-619-226-077-4
15,21 лв.
16,90 лв.
+

Тази книга има за цел да подпомогне преди всичко студентите по право при подготовката им за изпита по облигационно право и за държавния изпит по гражданскоправни науки. Изданието служи за бърз преговор на материята и дава възможност за лесно ориентиране в основната структура на дисциплината.

Промените и допълненията в деветото издание, освен приетите междувременно изменения в законодателството, отразяват и новата съдебна практика. Изложението е допълнено и с въпросите по новообразувани тълкувателни дела. Отразени са и оригиналните позиции на автори на новоизлезли публикации по съответните теми.

Съдържанието е съобразено с конспектите за изпита по облигационно право от всички юридически факултети в страната, но би могло да бъде от полза и на практикуващите юристи, тъй като в него могат да бъдат открити синтезирани освен научни становища, и съдебна практика и подробна тематична библиография.

Обща част

Облигационно право – понятие, предмет, система, източници

Облигационно отношение – понятие, видове. Вземането като относително субективно право. Защита срещу действия на трети лица

Претенция, дълг и отговорност. Интересът на кредитора

Престацията – понятие. Начини за определяне

Видове престации. Индивидуално определени и родови престации

Задължение за прехвърляне на собственост

Задължения с право на избор. Факултативни престации

Парични задължения

Задължения за лихва

Източници на облигационни отношения – обща характеристика. Видове

Особености на извъндоговорните източници на облигационни отношения

Договор – понятие. Договорът в гражданското, трудовото и търговското право. Процесуални договори. Административни договори

Едностранни и двустранни, възмездни и безвъзмездни, консенсуални и реални, формални и неформални договори. Алеаторни договори

Свобода на договарянето. Ненаименувани договори. Каузални и абстрактни договори. Други деления

Сключване на договора

Сключване на договор чрез прилагане на общи условия

Преддоговорни отношения

Предварителен договор

Договор в полза на трето лице. Обещаване действието на трето лице

Изпълнение – понятие. Същност и интерес от изпълнението. Принципи на изпълнението

Субекти на изпълнението

Обект и предмет на изпълнението. Даване вместо изпълнение

Място на изпълнението. Доказване на изпълнението. Прихващане на изпълнението

Време на изпълнението

Възражение за неизпълнен договор

Право на задържане

Изпълнение с встъпване в правата на удовлетворения кредитор

Неизпълнение. Същност и форми. Причини и последици

Невъзможност за изпълнение. Последици. Невъзможност, за която длъжникът не отговаря. Проблемът за риска. Стопанска непоносимост

Причини за неизпълнението, за които длъжникът отговаря

Забава на длъжника. Частично изпълнение. Лошо изпълнение

Забава на кредитора

Разваляне на двустранни договори поради неизпълнение

Вредата. Понятие и видове

Поправяне на вредите. Особености при поправяне на вредите от неизпълнение на парични задължения

Отговорност за вреди. Договорна и деликтна отговорност

Граници на гражданската отговорност. Компенсация на вини

Неустойка – понятие, функции, видове

Задатък. Отметнина

Прихващане на насрещни дългове

Подновяване

Делегация

Опрощаване. Сливане

Прехвърляне на вземания

Поемане на дълг

Солидарност и неделимост

Обезпечения – понятие и видове. Привилегии

Упражняване правата на длъжника от кредиторите му

Отменителен (Павлов) иск

Поръчителство – обща характеристика и сключване

Отговорност на поръчителя. Права на поръчителя

Залози – същност, видове. Особени залози

Залог върху вещи

Залог върху вземания и ценни книжа

Ипотека. Характеристика. Видове

Учредяване на ипотека. Вписване, отбелязвания и заличаване

Съдържание и същност на ипотечното право

Особена част

Договор за продажба – характеристика, видове

Страни, предмет и форма при договора за продажба

Задължения на продавача

Отговорност на продавача при евикция

Отговорност на продавача при недостатъци

Особени правила за защита на купувача – потребител

Задължения на купувача

Особени правила на ЗЗД за някои продажби на вещи

Договор за замяна. Обща характеристика и отграничения. Замяна с държавни имоти

Продажба на наследство

Договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане – характеристика и сключване

Действие на договора за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане. Прекратяване на договора

Договор за дарение – понятие, отграничение от спонсорството. Сключване и форма

Кауза на дарението. Видове дарения. Действие и отмяна на дарението

Договор за изработка – обща характеристика, отграничения, сключване

Задължения на възложителя и изпълнителя. Прекратяване на договора

Наемни отношения – договори за наем, аренда и лизинг. Отграничения от други договори

Договор за наем на вещи – понятие, сключване и действие

Пренаемане. Прекратяване на наемните отношения

Особени правила при наемането на общински и държавни имоти

Договор за заем за послужване

Договор за заем за потребление

Защита на потребителите при кредитиране

Договор за влог – понятие, видове

Договор за гражданско дружество – обща характеристика, отграничения

Права и задължения на участниците в гражданското дружество. Управление. Отношения с трети лица

Прекратяване на гражданското дружество – основания и последици

Договор за спогодба

Договор за поръчка. Обща характеристика. Сключване

Действие и прекратяване на договора за поръчка

Отграничения на договора за поръчка от упълномощаването, комисионния и спедиционния договор, персоналната симулация и договора за изработка

Публично обещание за награда

Неоснователно обогатяване. Обща характеристика. Понятие за основанието

Връщане на даденото без основание, при отпаднало и неосъществено основание

Връщане на даденото поради грешка. Особености при връщане на вещ. Връщане на даденото на недееспособен

Неоснователно обогатяване по чл. 59 ЗЗД

Доброволно водене на чужда работа без натоварване

Непозволено увреждане – обща характеристика. Обективно основание на отговорността

Субективно основание на деликтната отговорност. Принципът „без вина няма отговорност“ и обективната отговорност

Отговорност за лични виновни действия (чл. 45 ЗЗД)

Отговорност за вреди, причинени от ненавършили пълнолетие и лица, неразбиращи свойството и значението на постъпките си

Отговорност за вреди, причинени от лице, на което е възложена работа

Отговорност за вреди, произлезли от вещи и животни

Отговорност на държавата и общините за вреди