-10%

Семейно и наследствено право

шесто преработено и допълнено издание

ISBN: 978-954-730-901-2
14,31 лв.
15,90 лв.
+

С приемането на новия Семеен кодекс беше предприета дългоочакваната реформа на българското семейно право. Промените в уредбата са съществени и засягат почти всички семейноправни институти. Усложнената уредба на имуществените отношения между съпрузите допуска избор между три възможни режима – на общност, на разделност и съобразно сключен брачен договор. Правилата за развода вече не са така рестриктивни. Осиновяването е уредено като единен институт, обхващащ както „вътрешните“, така и „международните“ осиновявания. Развита е уредбата на отношенията родители-деца. Създадени са нови правила за размера на издръжката, както и за изплащането й от държавата. За изминалите три години от предходното издание съдебната практика даде отговори на някои въпроси по прилагането на СК, които са отразени в текста.

Книгата е съобразена с изпитните изисквания в различните юридически факултети в страната. Тя предлага пълнота, систематичност и изчерпателност в кратка и прецизирана форма, която дава възможност за бърза ориентация в материала и е гарантирано улеснение в подготовката както за семестриалния, така и за държавния изпит по гражданскоправни науки.

Изданието има за цел да подпомогне преди всичко студентите по право, изучаващи дисциплината „Семейно и наследствено право“, но с оглед на новостите в материята ще бъде полезно и за всички практикуващи юристи.

Предговор към шестото издание

Предговор

По-важни съкращения

Обща литература

Понятие за семейно право

Брак – понятие и сключване

Условия и пречки за брак

Лични отношения между съпрузите

Уредба на имуществените отношения между съпрузите

Общи имущества при режим на общност

Лични имущества на съпрузите при режим на общност

Управление и разпореждане с общи и лични имущества на съпрузите при режим на общност

Режим на разделност

Брачен договор

Унищожаемост на брака – обща характеристика

Основания и ред за унищожаване на брака

Развод – общи положения

Развод по исков ред

Развод по взаимно съгласие

Лични последици от развода

Положението на децата при развод

Имуществени последици от развода при режим на общност

Други имуществени последици от развода

Произход – понятие. Произход от майката

Презумпция за бащинство

Иск за установяване на произход от бащата

Припознаване

Осиновяване – понятие. Условия и необходими съгласия

Производство по допускане на осиновяването

Действие на осиновяването

Прекратяване на осиновяването

Родителски права и задължения

Ограничаване на родителските права и лишаване от родителски права

Мерки за закрила на детето

Задължение за издръжка

Особени видове издръжка

Настойничество и попечителство

Понятие, принципи и развитие на българското наследствено право

Наследяване. Наследство. Откриване на наследството

Наследодател. Наследник и заветник. Право на наследяване..

Способност за наследяване

Кръг и ред на наследниците по закон

Размер на наследствените дялове

Наследственоправно положение на съпруга

Наследяване по право на заместване

Особени права на наследниците по закон и по завещание

Преминаване на наследственото имущество към държавата и общините

Завещание – понятие и обща характеристика

Съдържание на завещанието

Активна и пасивна способност при завещанието

Нотариално завещание

Саморъчно завещание

Ограничение на завещателната свобода. Възстановяване на запазена част

Отменяне на завещанието

Нищожност на завещанието

Унищожаемост на завещанието

Изпълнител на завещанието

Приемане на наследството

Приемане на наследството по опис

Отказ от наследство

Наследствена трансмисия

Отношения между сънаследниците – наследствена общност

Отношения между наследниците и третите лица. Отговорност за задълженията и заветите

Делба на наследство – общи положения, видове, действие

Доброволна делба

Съдебна делба

„Делба“, извършена приживе на наследодателя