-10%

Кооперация

ISBN: 978-619-226-182-5
 • Автор:
 • Художник:
  Кирил Златков
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  272
 • Година на издаване:
  2021
16,20 лв.
18,00 лв.
+

Изданието има за предмет на изследване кооперацията, която има търговско качество (без жилищностроителната кооперация). Анализът се основава на българската правна уредба и вторичните източници на правото на Европейския съюз. В работата е представен исторически анализ на тази правноорганизационна форма и на правната й уредба, разграничени са сходни правни явления и са разгледани видовете кооперации. Анализирана е кооперацията, уредена в Закона за кооперациите. Формулирано е научно определение на явлението. Последователно са разгледани учредяването, членственото правоотношение, управлението, преустройството, прекратяването и ликвидацията на кооперацията, както и кооперативните предприятия. Обсъдени са и особеностите на европейското кооперативно дружество. Внимание е отделено и на кооперативните съюзи, които са самостоятелен вид юридически лица, различни от кооперациите. В изследването е обсъдена българската литература и съдебна практика.


Ангел Калайджиев е професор в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и доктор на юридическите науки. Адвокат от Софийската адвокатска колегия.

Глава първа. Общи бележки

 1. Исторически бележки и правна уредба

 2. Разграничение между кооперацията и сходни правни явления

 3. Видове кооперации

Глава втора. Кооперация

 1. Определение

 2. Учредяване

2.1. Понятие

2.2. Учредители

2.3. Действия до учредяването

2.4. Учредително събрание

2.5. Вписване в търговския регистър

2.6. Заличаване

 1. Членствено правоотношение

3.1. Понятие

3.2. Възникване

3.3. Права и задължения

3.3.1. Право на участие и ползване от дейността

3.3.2. Имуществени права

3.3.3. Неимуществени права

3.3.4. Ползване на земя

3.3.5. Колективни права

3.3.6. Имуществени задължения

3.3.7. Неимуществени задължения

3.3.8. Последици от неизпълнението на задълженията

3.4. Прекратяване

3.4.1. Смърт

3.4.2. Напускане

3.4.3. Изключване

3.4.4. Заличаване на кооперацията

3.4.5. Последици от прекратяването на членството

3.5. Защита на членствените права

 1. Управление

4.1. Общи бележки

4.2. Общо събрание

4.3. Управителен съвет

4.4. Председател

4.5. Контролен съвет

4.6. Контрол върху решенията и действията на органите на кооперацията

4.6.1. Видове контрол и съотношение между тях

4.6.2. Пороци на решенията и действията на органите на кооперацията

4.6.3. Вътрешен контрол на решенията и действията на органите на кооперацията

4.6.4. Иск за нищожност на решение или действие на орган на кооперацията

4.6.5. Иск за отмяна на решение или действие на орган на кооперацията

 1. Разпределяне на печалбите и загубите. Фондове

5.1. Разпределяне на печалбите и загубите

5.2. Фондове

 1. Преустройство

6.1. Сливане и вливане

6.1.1. Общи бележки

6.1.2. Фактически състав

6.1.3. Правни последици

6.1.4. Защита на кредиторите

6.2. Разделяне и отделяне

6.2.1. Общи бележки

6.2.2. Фактически състав

6.2.3. Правни последици

6.2.4. Защита на кредиторите

 1. Прекратяване и ликвидация

7.1. Прекратяване

7.2. Ликвидация – понятие

7.3. Начало на ликвидационното производство. Срок на ликвидацията

7.4. Правни последици от ликвидацията

7.5. Ликвидатор и ликвидационна комисия – понятие, назначаване и освобождаване, правно положение

7.6. Ликвидационно производство

7.7. Заличаване

7.8. Възстановяване на дейността

7.9. Ликвидация и несъстоятелност

 1. Кооперативни предприятия

8.1. Кооперативно предприятие

8.2. Междукооперативно предприятие

Глава трета. Европейско кооперативно дружество

 1. Понятие

 2. Особености на правната уредба
 3. Индивидуализиращи признаци, капитал, устав, клонове

3.1. Търговска фирма и седалище

3.2. Капитал

3.3. Устав

3.4. Клонове

 1. Учредяване

4.1. Общи положения

4.2. Учредяване без правоприемство

4.3. Сливане

4.4. Преобразуване на кооперация

 1. Членствено правоотношение

5.1. Общи положения

5.2. Възникване

5.3. Съдържание

5.4. Прекратяване

 1. Управление

6.1. Общи положения

6.2. Общо събрание

6.3. Общи правила за системите за управление

6.4. Двустепенна система

6.5. Едностепенна система

 1. Ценни книжа, различни от дялове, и облигации
 2. Годишни финансови отчети и консолидирани финансови отчети
 3. Прекратяване, ликвидация, несъстоятелност и спиране на плащанията

10. Преобразуване в кооперация

11. Участие на работниците и служителите в управлението

Глава четвърта. Кооперативни съюзи

 1. Правно положение, функции, видове
 2. Учредяване
 3. Органи
 4. Фондове

Библиография