-10%

Облигационно право. Обща част

осмо издание

ISBN: 978-619-226-164-1
37,80 лв.
42,00 лв.
+

Настоящото издание на учебника отразява измененията в законодателството след публикуването на предходното издание, както и съдебната практика (преди всичко практиката на Върховния касационен съд) и издадената литература през този период. Предназначението му е да подпомага студентите по право и да ползва практикуващите юристи.


Ангел Калайджиев е професор в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и доктор на юридическите науки.

Глава първа. ПОНЯТИЕ ЗА ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО

1.   ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО. СИСТЕМА. ПРИНЦИПИ

2.   ИЗТОЧНИЦИ НА ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО

3.   ОБЛИГАЦИОННО ОТНОШЕНИЕ

4.   ВЗЕМАНЕ

5.   ВЗЕМАНЕ И ВЕЩНО ПРАВО

6.   ВЗЕМАНЕ И ПРИТЕЗАНИЕ

7.   ДЪЛГ И ОТГОВОРНОСТ

8.   ЕСТЕСТВЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

9.   ИНТЕРЕСЪТ НА КРЕДИТОРА

10. ИЗТОЧНИЦИ НА ОБЛИГАЦИОННИ ОТНОШЕНИЯ

Глава втора. ДОГОВОРЪТ

1.   ПОНЯТИЕ

1.1.   ТЕРМИНОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

1.2.   ТЕОРИИ ЗА ДОГОВОРА

1.3.   СВОБОДА НА ДОГОВАРЯНЕТО И СПРАВЕДЛИВОСТ

1.4.   ПРИНЦИПЪТ „PACTA SUNT SERVANDA“

1.5.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА

2.   СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

2.1.   ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМАТИВНА УРЕДБА

2.2.   ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2.2.1.   Понятие

2.2.2.   Действие

2.3. ПРИЕМАНЕ

2.3.1.   Понятие

2.3.2.   Действие

2.4.   СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

2.4.1.   Съгласие

2.4.2.   Значение на волеизявленията

2.4.3.   Несъгласие

2.4.4.   Момент на сключване на договора

2.4.5.   Място на сключване на договора

2.5.   СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР НА ЕТАПИ

2.6.   СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЧРЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС

3.   ДОГОВОРИ ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

4.   ТЪЛКУВАНЕ НА ДОГОВОРА

5.   ПРЕДДОГОВОРНА ОТГОВОРНОСТ

5.1.   ПОНЯТИЕ

5.2.   ФАКТИЧЕСКИ СЪСТАВ

5.3.   ОБЕМ НА ОТГОВОРНОСТТА

5.4.   ХАРАКТЕР НА ПРЕДДОГОВОРНАТА ОТГОВОРНОСТ

6.   ВИДОВЕ ДОГОВОРИ

6.1.   ЕДНОСТРАННИ И ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ

6.2.   ОРГАНИЗАЦИОННИ И ПРЕСТАЦИОННИ ДОГОВОРИ

6.3.   ВЪЗМЕЗДНИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ДОГОВОРИ

6.4.   КОНСЕНСУАЛНИ, ФОРМАЛНИ И РЕАЛНИ ДОГОВОРИ

6.5.   КОМУТАТИВНИ И АЛЕАТОРНИ ДОГОВОРИ

6.6.   КАУЗАЛНИ И АБСТРАКТНИ ДОГОВОРИ

6.7.   ГЛАВНИ И АКЦЕСОРНИ ДОГОВОРИ

7.   ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

7.1.   ПОНЯТИЕ. ПРАВНА УРЕДБА. ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

7.2.   УСЛОВИЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

7.3.   ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

7.4.   ДЕЙСТВИЕ

7.5.   УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО ПО ЧЛ. 19, АЛ. 3 ЗЗД

7.6.   ДЕЙСТВИЕ СПРЯМО ТРЕТИТЕ ЛИЦА

8.   ДОГОВОР В ПОЛЗА НА ТРЕТО ЛИЦЕ

8.1.   ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

8.2.   ПОНЯТИЕ

8.3.  СТРАНИ И ЕЛЕМЕНТИ

8.4.   ДЕЙСТВИЕ

8.4.1. Придобиване на правата на третото лице

8.4.2. Отмяна на уговорката

8.4.3. Приемането на уговорката от третото лице

8.5.   ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УГОВАРЯЩИЯ, ОБЕЩАТЕЛЯ И ТРЕТОТО ЛИЦЕ

8.5.1.   Правоотношения между уговарящия и обещателя

8.5.2.   Правоотношения между обещателя и третото лице

8.5.3.   Правоотношения между уговарящия и третото лице

8.5.4.   Правоотношения между третото лице и кредиторите на уговарящия

9.   ОБЕЩАВАНЕ ДЕЙСТВИЕTO НА ТРЕТО ЛИЦЕ

9.1.   ПОНЯТИЕ

9.2.   СТРАНИ

9.3.   ЕЛЕМЕНТИ

9.4.   ДЕЙСТВИЕ

Глава трета. ОБЛИГАЦИОННО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

1.   ПРЕДМЕТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО (ПРЕСТАЦИЯ)

2.   ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ЕДНОКРАТНО И ТРАЙНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.   ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ

3.1.   ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ

3.2.   ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ

3.2.1. Задължения за незаместимо действие

3.2.2. Задължения за заместимо действие

4.   ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ФАКТИЧЕСКО ИЛИ ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ

5.   ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛИ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ДА СЕ УЧРЕДИ ИЛИ ПРЕХВЪРЛИ ДРУГО ВЕЩНО ПРАВО

6.   ИНДИВИДУАЛНО И РОДОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

6.1.   ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

6.2.   РОДОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

7.   ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ПРАВО НА ИЗБОР

7.1.   ПОНЯТИЕ И ПРАВНА УРЕДБА

7.2.   КОНЦЕНТРАЦИЯ

7.3.   НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.   ФАКУЛТАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

9.   ПАРИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

9.1.   ПОНЯТИЕ

9.2.   ПАРИ

9.2.1.   Понятие

9.2.2.   Вещноправен режим

9.2.3.   Парите като волеизявление, документ и ценна книга

9.2.4.   Повредени, извадени от обращение и подправени пари

9.2.5.   Икономически функции

9.2.6.   Стойност на парите. Номинализъм и валоризъм

9.2.7.   Способи за отклоняване на последиците от номинализма

9.3.   ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЛИХВА

9.3.1.   Понятие, видове, акцесорност

9.3.2.   Възнаградителна лихва

9.3.3.   Анатоцизъм

Глава четвърта. ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.   СЪЩНОСТ

2.   ПРИНЦИПИ

3.   КОЙ МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНИ

4.   НА КОГО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПЪЛНИ

5.   ДАВАНЕ ВМЕСТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

5.1.   ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

5.2.   ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРА

5.3.   ХАРАКТЕРИСТИКА И СЪЩНОСТ

5.4.   ДЕЙСТВИЕ

6.   КОЛИЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

7.   КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.1.   ПОНЯТИЕ

8.2.   ОПРЕДЕЛЯНЕ

8.3.   ЗНАЧЕНИЕ

9.   ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

9.1.   ПАДЕЖ

9.2.   ЗНАЧЕНИЕ НА СРОКА

9.3.   ИЗГУБВАНЕ НА ПРЕИМУЩЕСТВОТО НА СРОКА

10. ВЪЗРАЖЕНИЕ ЗА НЕИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР И ПРАВО НА ЗАДЪРЖАНЕ

10.1. ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ И ПРАВЕН РЕЖИМ. ЕДИНЕН ЛИ Е ИНСТИТУТЪТ?

10.2. ВЪЗРАЖЕНИЕ ЗА НЕИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР

10.2.1. Същност

10.2.2. Предпоставки

10.2.3. Предмет

10.2.4. Упражняване и действие

10.3. ПРАВО НА ЗАДЪРЖАНЕ

10.3.1. Същност

10.3.2. Предпоставки

10.3.3. Предмет

10.3.4. Съдържание, упражняване и действие

10.3.5. Конкуренция между повече от едно право на задържане

10.3.6. Прекратяване и погасяване на правото на задържане

10.3.7. Други права на задържане

10.3.7.1. Право на задържане на владелеца

10.3.7.2. Търговско право на задържане

10.3.7.3. Морско право на задържане

11. РАЗНОСКИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО

12. ДОКАЗВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

12.1. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

12.2. РАЗПИСКА

12.3. ВРЪЩАНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ДЪЛГА

12.4. ПРАВО НА РАЗПИСКА И НА ВРЪЩАНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ДЪЛГА

13. ПРИХВАЩАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

13.1. ПОНЯТИЕ

13.2. ПРИХВАЩАНЕ НА ЕДИН ЛИХВОНОСЕН ДЪЛГ

13.3. ПРИХВАЩАНЕ НА НЯКОЛКО ЕДНОРОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

14. СУБРОГАЦИЯ

14.1. ПОНЯТИЕ. ВИДОВЕ. ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ. ПРАВНА УРЕДБА

14.2. ЗАКОННА СУБРОГАЦИЯ

14.2.1. Фактически състав

14.2.2. Действие

14.2.3. Частична суброгация

14.2.4. Същност

14.3. ДОГОВОРНА СУБРОГАЦИЯ

Глава пета. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

1.   НЕИЗПЪЛНЕНИЕ – СЪЩНОСТ, ФОРМИ, ПОСЛЕДИЦИ

2.   НЕВЪЗМОЖНОСТ И НЕПОНОСИМОСТ НА ПРЕСТАЦИЯТА

2.1.   НЕВЪЗМОЖНОСТ – ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ

2.2.   СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ И НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

2.3.   НЕПОНОСИМОСТ НА ПРЕСТАЦИЯТА

3.   ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО, КОГАТО ПРЕСТАЦИЯТА е невъзможна

3.1.   ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕВИНОВНА НЕВЪЗМОЖНОСТ

3.1.1.   Последици при пълна невъзможност

3.1.2.   Последици при частична невъзможност

3.2.   ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ, ЗА КОЯТО ДЛЪЖНИКЪТ ОТГОВАРЯ

3.2.1.   Последици при пълна невъзможност

3.2.2.   Последици при частична невъзможност

4.   ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО, КОГАТО ПРЕСТАЦИЯТА Е ОЩЕ ВЪЗМОЖНА        

4.1.   ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО, ЗА КОЕТО ДЛЪЖНИКЪТ НЕ ОТГОВАРЯ

4.2.   ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВАТА НА ДЛЪЖНИКА

4.2.1.   Понятие

4.2.2.   Фактически състав

4.2.3.   Последици

4.2.4.   Прекратяване на забавата

5.   ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЛОШОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНИКА

5.1.   ПОНЯТИЕ

5.2.   ПОСЛЕДИЦИ

5.3.   ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕКАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

5.4.   OTГОВОРНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

5.4.1.   Отговорност за неточно изпълнение

5.4.2.   Гаранционна отговорност

5.4.3.   Отговорност за вреди, причинени от дефект на стока

6.   РАЗВАЛЯНЕ

6.1.   НЕОБХОДИМОСТ ОТ РАЗВАЛЯНЕТО. ПРАВЕН РЕЖИМ. ПРИНЦИПИ

6.2.   СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ ПРАВНИ ФИГУРИ

6.3.   ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

6.4.   ПРАВОТО ДА СЕ РАЗВАЛИ ДОГОВОРЪТ

6.5.   ФАКТИЧЕСКИ СЪСТАВ

6.6.   ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗВАЛЯНЕТО

6.7.   УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО

6.7.1.   Извънсъдебно разваляне

6.7.1.1. Разваляне с предупреждение

6.7.1.2. Разваляне без предупреждение

6.7.2.   Съдебно разваляне

6.8.   ПОСЛЕДИЦИ

6.8.1.   Действие на развалянето между страните

6.8.1.1. Обратно действие

6.8.1.2. Действие за в бъдеще

6.8.2.   Обезщетение за вреди

6.8.3.   Действие за трети лица

6.9.   РАЗВАЛЯНЕ И РИСК

7.   ЗАБАВА НА КРЕДИТОРА

7.1.   ПОНЯТИЕ. ПРАВНА УРЕДБА

7.2.   ФАКТИЧЕСКИ СЪСТАВ

7.3.   ПОСЛЕДИЦИ

7.4.   ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАБАВАТА

Глава шеста. ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

1.   ПОНЯТИЕ, ВИДОВЕ

2.   ПРОТИВОПРАВНОСТ

3.   ВРЕДИ

3.1.   ПОНЯТИЕ

3.2.   НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ

3.3.   ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ

3.4.   ПРИХВАЩАНЕ НА ВРЕДИТЕ С ПОЛЗИТЕ

4.   ГРАНИЦИ НА ГРАЖДАНСКАТА ОТГОВОРНОСТ

4.1.   ПРАВЕН РЕЖИМ. ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

4.2.   ТЕОРИИ ЗА ПРИЧИННАТА ВРЪЗКА

4.3.   ПРАВНОРЕЛЕВАНТНА ПРИЧИННА ВРЪЗКА

5.   ВИНА

5.1. ПРИНЦИПЪТ „БЕЗ ВИНА НЯМА ОТГОВОРНОСТ“

5.2. ПонЯтие за вина в гражданското право

5.3. ФОРМИ НА ВИНА

5.4. ВИНА, ДОБРОСЪВЕСТНОСТ, НЕДОБРОСЪВЕСТНОСТ, УМИСЪЛ И ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ

5.5. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ЗА ВИНА

5.6. ОТГОВОРНОСТ БЕЗ ВИНА

5.7. ОТГОВОРНОСТ ЗА ЧУЖДО ПОВЕДЕНИЕ

5.8. УГОВОРКИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВАНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА

6.   ОТГОВОРНОСТ ПРИ СЪПРИЧИНЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ

6.1. ОТГОВОРНОСТ ПРИ СЪПРИЧИНЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ ОТ КРЕДИТОРА ИЛИ ПОСТРАДАЛИЯ

6.2. ОТГОВОРНОСТ ПРИ БЕЗДЕЙСТВИЕ НА КРЕДИТОРА

6.3. Отговорност при съпричиняване на вредите от трето лице или от друг юридически факт

7.   ПОПРАВЯНЕ НА ВРЕДИТЕ

7.1. OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

7.2. ПОПРАВЯНЕ НА ВРЕДИТЕ В НАТУРА

7.3. ПОПРАВЯНЕ НА ВРЕДИТЕ ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗНОСКИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В НАТУРА

7.4. ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

7.5.НОВИ ВРЕДИ

8.   МОРАТОРНА ЛИХВА

9.   НЕУСТОЙКА

9.1. ПРАВЕН РЕЖИМ. ПОНЯТИЕ

9.2. ФУНКЦИИ

9.3. ВИДОВЕ НЕУСТОЙКА

9.4. СТРАНИ. УСЛОВИЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

9.5. АКЦЕСОРЕН ХАРАКТЕР

9.6. ИЗИСКУЕМОСТ

9.7. НАМАЛЯВАНЕ НА НЕУСТОЙКАТА

9.8. СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ НЕУСТОЙКАТА И ДРУГИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО

10. ЗАДАТЪК

10.1. ПОНЯТИЕ

10.2. ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

10.3. ФУНКЦИИ

10.4. ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРА

10.5. ДЕЙСТВИЕ

10.6. ОТМЕТНИНА

Глава седма. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

1.1. ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ. ПРАВНА УРЕДБА

1.2. СРАВНЕНИЕ СЪС СРОДНИ ПРАВНИ ФИГУРИ

1.3. ПОНЯТИЕ. СТРАНИ. ЕЛЕМЕНТИ

1.4. ДЕЙСТВИЕ НА ЦЕСИЯТА МЕЖДУ СТРАНИТЕ

1.4.1.   Вземане и акцесорни права

1.4.2.   Възражения

1.4.3.   Помощни права на цесионера

1.5. ДЕЙСТВИЕ НА ЦЕСИЯТА ЗА ДЛЪЖНИКА И ТРЕТИТЕ ЛИЦА

1.5.1.   Съобщение

1.5.2.   Действие на цесията за длъжника

1.5.3.   Действие на цесията за третите лица

1.6. ОТГОВОРНОСТ НА ЦЕДЕНТА

2. ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

2.1. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ. ПРАВНА УРЕДБА

2.2. ПОЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

2.3. ВСТЪПВАНЕ В ДЪЛГ

2.4. ЗАМЕСТВАНЕ В ДЪЛГ

2.4.1. Страни и елементи на договора

2.4.2. Действие

2.5. ПОЕМАНЕ НА ИПОТЕЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

2.6. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВООТНОШЕНИЕ

Глава осма. ПОГАСЯВАНЕ НА ОБЛИГАЦИОННОТО ОТНОШЕНИЕ

1.   ПРИХВАЩАНЕ

1.1.   ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

1.2.   СЪЩНОСТ НА ПРАВОТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПРИХВАЩАНЕ

1.3.   ФАКТИЧЕСКИ СЪСТАВ НА ПРАВОТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПРИХВАЩАНЕ

1.4.   ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ

1.5.   ДЕЙСТВИЕ НА ПРИХВАЩАНЕТО

1.6.   ЗАБРАНИ ЗА ПРИХВАЩАНЕ

1.7.   ВИДОВЕ ПРИХВАЩАНЕ

2.   ПОДНОВЯВАНЕ

2.1.   ПОНЯТИЕ. ПРАВНА УРЕДБА. ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

2.2.   СТРАНИ И ФАКТИЧЕСКИ СЪСТАВ

2.3.   ВИДОВЕ ПОДНОВЯВАНЕ

2.4.   ДЕЙСТВИЕ

3.   ДЕЛЕГАЦИЯ

3.1.   ПОНЯТИЕ

3.2.   ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

3.3.   СДЕЛКИ И ПРАВООТНОШЕНИЯ

3.4.   ВИДОВЕ ДЕЛЕГАЦИЯ

4.   ОПРОЩАВАНЕ

4.1.   ПОНЯТИЕ. ЕЛЕМЕНТИ. СПОСОБНОСТ НА СТРАНИТЕ

4.2.   ДОКАЗВАНЕ

4.3.   ДЕЙСТВИЕ

5.   СЛИВАНЕ

5.1.   ПОНЯТИЕ

5.2.   ДЕЙСТВИЕ

Глава девета. МНОЖЕСТВО НА ДЛЪЖНИЦИТЕ И КРЕДИТОРИТЕ

1.   СОЛИДАРНОСТ

1.1.   ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

1.2.   СЪЩНОСТ НА СОЛИДАРНОСТТА

1.3.   СОЛИДАРНОСТ НА КРЕДИТОРИТЕ

1.4.   СОЛИДАРНОСТ НА ДЛЪЖНИЦИТЕ

1.4.1.   Понятие. Отграничения

1.4.2.   Абсолютно действие на солидарността

1.4.3.   Относително действие на солидарността

1.5.   ВЪТРЕШНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОЛИДАРНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ

2.   НЕДЕЛИМОСТ

Глава десета. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА – ПОНЯТИЕ, ИСКОВЕ

1.   ПОНЯТИЕ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО

2.   КОСВЕН ИСК

2.1.   ПОНЯТИЕ. ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

2.2.   СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КОСВЕНИЯ ИСК ПО ЗЗД И ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА КРЕДИТОРА ДА УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА ДЛЪЖНИКА

2.3.   СЪЩНОСТ НА ПРАВОТО

2.4.   МАТЕРИАЛНИ ПРАВА, ЗА КОИТО КРЕДИТОРЪТ ИМА КОСВЕН ИСК

2.5.   ФАКТИЧЕСКИ СЪСТАВ

2.6.   УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО

2.7.   ПОСЛЕДИЦИ ОТ УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВОТО

3.   ПАВЛОВ ИСК

3.1.   ПОНЯТИЕ. ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

3.2.   СЪЩНОСТ НА ПРАВОТО

3.3.   ФАКТИЧЕСКИ СЪСТАВ

3.4.   УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО

3.5.   ДЕЙСТВИЕ НА РЕШЕНИЕТО

Глава единадесета. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА – ПОРЪЧИТЕЛСТВО, ЗАЛОГ, ИПОТЕКА

1.   ПОРЪЧИТЕЛСТВО

1.1.   ПОНЯТИЕ. ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ. ПРАВНА УРЕДБА

1.2.   СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

1.2.1.   Банкова гаранция

1.2.2.   Авал

1.2.3.   Делкредере

1.2.4.   Солидарни задължения

1.3.   СТРАНИ

1.4.   ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРА

1.5.   ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.6.   СКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

1.7.   ОТГОВОРНОСТ НА ПОРЪЧИТЕЛЯ

1.8.   РЕГРЕСНИ ПРАВА

1.8.1. Понятие

1.8.2. Регресни права срещу длъжника

1.8.3. Регресни права между съпоръчителите

1.9.   ВСТЪПВАНЕ НА ИЗПЪЛНИЛИЯ ПОРЪЧИТЕЛ В ПРАВАТА НА КРЕДИТОРА

2.   ПРИВИЛЕГИИ

2.1.   ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ. СЪЩНОСТ

2.2.   ОБЩИ ПРИВИЛЕГИИ

2.3.   ОСОБЕНИ ПРИВИЛЕГИИ

2.4. ОБЕМ И РЕД НА ПРИВИЛЕГИИТЕ

3.   ЗАЛОГ

3.1.   ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ, ВИДОВЕ ЗАЛОЗИ, ТЪРГОВСКИ ЗАЛОГ

3.2.   ЗАЛОГ НА ВЕЩИ

3.2.1.   Договор за залог

3.2.1.1. Правна характеристика

3.2.1.2. Страни

3.2.1.3. Елементи на договора

3.2.1.4. Главно вземане

3.2.1.5. Учредяване на залог върху вещ, която е вече заложена

3.2.2.   Право на собственост

3.2.3.   Съдържание на заложното право

3.2.3.1. Право да се държи вещта

3.2.3.2. Право на предпочтително удовлетворяване от цената на вещта

3.2.4.   Същност на заложното право

3.2.5.   Задължения на залогоприемателя

3.2.6.   Права на залогодателя, който не е длъжник

3.2.7.   Прехвърляне и прекратяване на заложното право

3.3.   ЗАЛОГ ВЪРХУ САМОЛЕТИ

3.4.   ЗАЛОГ НА ВЕЩИ ПО ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

3.4.1.   Понятие. Правна уредба

3.4.2.   Страни

3.4.3.   Елементи на договора

3.4.4.   Главно вземане

3.4.5.   Вписване

3.4.6.   Съдържание и упражняване на заложното право. Същност

3.4.7.   Действие на залога спрямо трети лица

3.4.8.   Оспорване на залога, главното вземане и правата на присъединените кредитори

3.4.9.   Прехвърляне и прекратяване на заложното право

3.4.10. Права и задължения на залогодателя

3.5.   ЗАЛОГ ВЪРХУ ВЗЕМАНИЯ

3.5.1. Страни, съгласие, форма, предмет, съобщаване

3.5.2. Действие

3.5.2.1. Отношения между залогодателя и заложния длъжник

3.5.2.2. Отношения между залогодателя и заложния кредитор

3.5.2.3. Отношения между заложния кредитор и заложния длъжник

3.5.3. Прехвърляне и погасяване

3.6.   ЗАЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИГИ

3.7. ЗАЛОГ ВЪРХУ ДЯЛОВЕ В ДРУЖЕСТВА

3.8. ЗАЛОГ НА ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

3.9. ЗАЛОГ НА СЪВКУПНОСТ

3.10. ЗАЛОГ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

3.11. ЗАЛОГ, КОЙТО СЕ ДАВА КАТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПРЕД СЪД

3.12. ФИНАНСОВИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

3.12.1. Понятие. Правна уредба

3.12.2. Страни

3.12.3. Елементи на договора

3.12.4. Главно вземане

3.12.5. Допълнително обезпечение. Заместване и оттегляне на обезпечението

3.12.6. Права и задължения на обезпеченото лице при прехвърлителен договор

3.12.7. Права и задължения на обезпеченото лице при договор за залог

3.12.8 Производство по несъстоятелност и договор за финансово обезпечение

4.   ИПОТЕКА

4.1.   ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИ И ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ. ПРАВЕН РЕЖИМ

4.2.   ВИДОВЕ ИПОТЕКА

4.2.1.   Договорна ипотека

4.2.1.1. Страни и елементи на договора

4.2.1.2. Съдържание на договора

4.2.2.   Законна ипотека

4.2.3.   Ипотека, която се дава като обезпечение пред съд

4.3.   ВПИСВАНЕ

4.3.1.   Понятие

4.3.2.   Подновяване на вписването

4.3.3.   Отбелязвания към вписването

4.3.4.   Заличаване на вписването

4.4.   СЪДЪРЖАНИЕ НА ИПОТЕЧНОТО ПРАВО

4.4.1.   Право да се иска въздържане от действия върху имота

4.4.2.   Право на предпочтително удовлетворяване от цената на имота

4.4.3.   Последици от публичната продан

4.5.   СЪЩНОСТ НА ИПОТЕЧНОТО ПРАВО

4.6.   ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИПОТЕКАТА

4.7.   МОБИЛИАРНА ИПОТЕКА