-10%

Международно частно право – част ІІІ

Връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ
1 11 С01
7. издание
към 1 ноември 2022 г.
ISBN: 978-619-226-233-4
11,25 лв.
12,50 лв.
+

Сборникът представя уредбата на връчването на документи, събирането на доказателства и правната помощ по дела с международен елемент.

Поместени са извлечения от Договора за функционирането на Европейския съюз, Конституцията, Кодекса на международното частно право и Закона за правната помощ.

Сборникът включва новите Регламент (ЕС) 2020/1784 в материята на връчването на документи и Регламент (ЕС) 2020/1783 относно събирането на доказателства, както и Регламент (ЕС) 2016/1191 относно опростяването на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз. Поместено е извлечение от Гражданския процесуален кодекс, който въвежда норми за практическото им прилагане.

В сборника са поместени и многостранните конвенции, приети в рамките на Хагската конференция по международно частно право, посветени на връчването на документи, събирането на доказателства, международния достъп до правосъдие и премахването на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове. Включени са и два международни акта на Съвета на Европа, уреждащи предаването на молби за правна помощ и обмена на правна информация между държавите, както и Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана под егидата на Международната комисия за гражданско състояние.

Съставителство и въведение от Боряна Мусева

1. Договор за функционирането на Европейския съюз (извлечение) (ДФЕС)

2. Конституция на Република България (извлечение) (Конст)

3. Кодекс на международното частно право (извлечение) (КМЧП)

4. Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (Регл. № 2020/1784)

5. Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (Регл. № 2020/1783)

6. Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (Регл. 2016/1191)

7. Граждански процесуален кодекс (извлечение) (ГПК)

8. Конвенция за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (КВЧСИД)

9. Конвенция за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела (КСДЧ)

10. Закон за правната помощ (извлечение) (ЗПрПом)

11. Конвенция за международен достъп до правосъдие (КМДП)

12. Европейско споразумение за предаване на молби за правна помощ (ЕСПМПП)

13. Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (КПИЛ)

14. Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние (КонвАктовеГС)

15. Европейска конвенция за обмен на правна информация между държави (ЕКОПИ)