-10%

Международно частно право – част I

Граждански и търговски дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура
1 11 С01
9. издание
към 25 септември 2018 г.
ISBN: 978-619-226-093-4
16,11 лв.
17,90 лв.
+

Съставителство и въведение от Боряна Мусева

Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по граждански и търговски дела с международен елемент.

Поместени са извлечения от Договора за функционирането на Европейския съюз, от Конституцията на Република България и от Гражданския процесуален кодекс.

Включен е Кодексът на международното частно право, анотиран с вътрешни препратки, препратки към основни международни и специални вътрешни източници на международното частно право, както и бележки с допълнителни информативни пояснения.

Сборникът съдържа и осем регламента на ЕС – относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, относно приложимото право към договорни задължения, относно приложимото право към извъндоговорни задължения, за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания, за създаване на процедура за европейска заповед за плащане, за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, за запор на банкови сметки и относно производството по несъстоятелност. Поместено е извлечение от новата Луганска конвенция, която урежда компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела в отношенията между държавите – членки на ЕС, включително Дания, и Норвегия, Исландия и Швейцария, както и Хагската конвенцията относно споразуменията за избор на съд.

В края на изданието е поместено информационно приложение, съдържащо списък и данни за публикацията на основните многостранни международни източници, на договорите за правна помощ, по които Република България е страна, и на актове на правото на ЕС.

Договор за функционирането на Европейския съюз (извлечение) 

Конституция на Република България (извлечение)

Кодекс на международното частно право

Регламент (ЕС) № 1215/2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст) [Брюксел Ia]

Конвенция за споразуменията относно избор на съд 

Регламент (ЕО) № 593/2008 относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) 

(ЕО) № 864/2007 относно приложимото право към извъндоговорни задължения (Рим II) 

Регламент (ЕО) № 805/2004 за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания

Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане 

Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес

Регламент (ЕС) № 655/2014 за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела 

Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност

Граждански процесуален кодекс (извлечение) 

Информационно приложение