-10%

Международно правораздаване

Международен арбитраж и международен съд на ООНтрето преработено и допълнено издание

ISBN: 978-954-730-792-6
5,00 лв.
5,56 лв.
+

Международният арбитраж и международното правосъдие са единствените правораздавателни способи за мирно решаване на международноправните спорове. Правораздавателни, защото и двата способа решават спорове, като отсъждат на кого принадлежи спорното право. Следователно в своята съвкупност те представляват правораздаването в международното публично право. Основното внимание в книгата е отделено на международното правосъдие, като то е разгледано чрез най-авторитетния му представител – Международният съд на ООН. Той е единственият международен съдебен орган, който има едновременно универсален характер и обща компетентност.

Книгата е първото цялостно изследване в българската международноправна литература на устройството на този съд и съдопроизводството в него. Изданието е трето поред, основно преработено и допълнено. Използвана е най-новата съдебна практика. Освен Устава на ООН и Статута на Международния съд, е приложен и списък на всички съдебни дела и съвещателни мнения на съда, цитирани в книгата. 


Александър Драгиев е професор по международно публично право. Преподава общия курс по международно публично право, международно правораздаване, международна закрила на правата на човека. Автор на многобройни публикации в областта на отговорността на държавата в международното право, международното правосъдие, правата на човека в международното право.

Част първа
ПОНЯТИЕ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН СПОР И МЕЖДУНАРОДНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ

I. Понятие за международноправен спор

1. Определение за международноправен спор

2. Международноправни спорове и международни спорове

II. Понятие за международно правораздаване

1. Принцип на решаване на международните спорове с мирни средства

2. Видове мирни средства за решаване на международните спорове

3. Понятие за международно правораздаване

Част втора
МЕЖДУНАРОДЕН АРБИТРАЖ

III. Международен арбитраж – понятие и история

IV. Арбитражно споразумение

1. Форми на сключване на арбитражно споразумение

2. Общи и специални арбитражни споразумения

V. Арбитражно производство

VI. Видове международен арбитраж

1. Първа класификация: задължителен и факултативен арбитраж

2. Втора класификация: институционален (постоянен) арбитраж и арбитраж adhoc (инцидентен арбитраж)

VII. Постоянен арбитражен съд в Хага

1. Цел на създаването на ПАС

2. Структура на ПАС

3. Формиране на арбитражния съд

4. Други функции на ПАС

5. Характеристика на ПАС

Част трета
МЕЖДУНАРОДЕН СЪД НА ООН

Раздел първи
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪД НА ООН

VIII. Международно правосъдие – понятие, история, съпоставка с международния арбитраж

1. Понятие за международно правосъдие

2. История на международното правосъдие

3. Съпоставка между международното правосъдие и международния арбитраж

IX. Правно положение на Международния съд на ООН

1. Правно положение на Международния съд спрямо ООН

2. Правно положение на Международния съд спрямо специализираните организации при ООН

3. Правно положение на Международния съд спрямо държавите

X. Съдебен състав на Международния съд на ООН

1. Съдебен състав на МСООН

2. Издигане на кандидатурите за съдии в МСООН

3. Избиране на съдиите в МСООН

4. Независимост на съдиите в МСООН

XI. Критерии за кандидатурите за съдии в Международния съд на ООН

XII. Организация на Международния съд на ООН

1. Председател и Подпредседател на МСООН

2. Секретар на МСООН

3. Съдии ad hoc

4. Отделения на МСООН

Раздел втори
СЪДОПРОИЗВОДСТВО ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪД НА ООН

XIII. Юрисдикция на Международния съд на ООН

1. Договорна юрисдикция на МСООН

1.1. Договорна юрисдикция на основание на специално споразумение

1.2. Договорна юрисдикция на основание на действащи международни договори

2. Задължителна юрисдикция на МСООН

2.1. Правна същност на задължителната юрисдикция на МСООН

2.2. Резерви в декларациите за признаване на задължителната юрисдикция на МСООН

3. Видове резерви в декларациите за признаване на задължителната юрисдикция на МСООН

3.1. Резерви, ограничаващи юрисдикцията на МСООН с оглед предмета на спора (резерви ratione materiae)

3.2. Резерви, ограничаващи юрисдикцията на МСООН с оглед на страните по спора (резерви ratione personae)

3.3. Резерви, ограничаващи юрисдикцията на МСООН по време (резерви ratione temporis)

4. Декларацията на Република България за признаване на задължителната юрисдикция на МСООН

5. Принцип на взаимността

XIV. Приемственост между Постоянния съд за международно правосъдие и Международния съд на ООН относно юрисдикцията им

1. Приемственост по отношение на договорната юрисдикция

2. Приемственост по отношение на задължителната юрисдикция по чл. 36, т. 2 СтПСМП и СтМСООН

XV. Приложимо право в съдопроизводството пред Международния съд на ООН

1. Обща характеристика на приложимото право в съдопроизводството пред МСООН

2. Видове приложимо право в съдопроизводството

2.1. Международните конвенции (чл. 38, т. 1, б. а) СтМСООН)

2.2. Международният обичай (чл. 38, т. 1, б. б) СтМСООН)

2.3. Общите принципи на правото, признати от цивилизованите нации (чл. 38, т. 1, б. в) СтМСООН)

2.3.1. Изразът „цивилизовани нации“

2.3.2. Правна природа на общите принципи на правото

2.3.3. Механизъм на прилагане на общите принципи на правото

2.4. Съдебните решения (чл. 38, т. 1, б. г) СтМСООН)

2.4.1. Обща характеристика на съдебните решения

2.4.2. Правен режим на решенията на МСООН

2.5. Доктрината на най-квалифицираните автори на различните нации (чл. 38, т. 1, б. г) СтМСООН)

3. Приложимото право в производството пред МСООН и източниците на международното право

XVI. Принцип ex aequo et bono

XVII. Завеждане на съдебните дела пред Международния съд на ООН

1. Уведомление относно специално споразумение

2. Писмена молба (иск)

3. Процесуално представителство на страните по дело

4. Официални езици на съдопроизводството пред МСООН

XVIII. Юрисдикционен стадий на съдопроизводството пред Международния съд на ООН. Проверка на юрисдикцията на Съда

1. Проверка на юрисдикцията на МСООН – обща характеристика

2. Оспорване юрисдикцията на МСООН (предварителни възражения)

3. Проверка на юрисдикцията на МСООН в случай на специално споразумение

XIX. Юрисдикционен стадий на съдопроизводството пред Международния съд на ООН. Проверка на допустимостта на иска

1. Допустимост на иска пред МСООН – правна характеристика

2. Видове условия за допустимост на иска

3. Процедура по проверката на допустимостта на иска

ХХ. Доказване в съдопроизводството пред Международния съд на ООН

1. Правна същност на доказването в съдебния процес в МСООН

2. Специфични хипотези на доказване в юриспруденцията на МСООН: хипотези, когато доказването не е необходимо

3. Доказателствени средства в съдебния процес в МСООН

XXI. Фази на съдопроизводството пред Международния съд на ООН

1. Писмена фаза на съдопроизводството пред МСООН

2. Устна фаза на съдопроизводството пред МСООН

XXII. Встъпване в дело пред Международния съд на ООН

1. Обща характеристика на правния институт на встъпването в дело

2. Встъпване в дело поради наличие на правен интерес (чл. 62 СтМС)

3. Встъпване в дело поради тълкуване на многостранен международен договор (чл. 63 СтМС)

XXIII. Временни мерки за защита

1. Обща характеристика на временните мерки за защита

2. Предпоставки за определяне на временните мерки за защита

3. Процедура по определянето на временните мерки за защита

XXIV. Постановяване, съдържание, обявяване и правно действие на съдебното решение

1. Постановяване на съдебното решение

2. Съдържание на съдебното решение

3. Обявяване на съдебното решение

4. Правно действие на съдебното решение

XXV. Индивидуални мнения на съдиите в Международния съд на ООН

1. История на института на индивидуалните мнения

2. Институтът на индивидуалните мнения в МСООН

2.1. Обща характеристика на индивидуалните мнения в МСООН

2.2. Правна същност на индивидуалните мнения в МСООН

2.3. Видове индивидуални мнения в МСООН

2.3.1. Особено мнение

2.3.2. Противоположно мнение

2.3.3. Представяне на индивидуални мнения от няколко съдии съвместно

2.4. Декларации на съдиите в МСООН относно решенията и определенията му

2.5. Обявяване на индивидуалните мнения и декларациите на съдиите

3. Функции на индивидуалните мнения в МСООН

XXVI. Решаване на делото при отсъствие на някоя от страните му

XXVII. Прекратяване на дело пред Международния съд на ООН

1. Прекратяване по искане и на двете страни по делото (чл. 88 Прав.)

2. Прекратяване по искане на ищеца (чл. 89 Прав.)

XXVIII. Тълкуване на съдебното решение. Преглед на съдебното решение. Изпълнение на съдебното решение

1. Тълкуване на съдебното решение

2. Преглед на съдебното решение

3. Изпълнение на съдебното решение

Раздел трети
СЪВЕЩАТЕЛНИ МНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪД НА ООН

XXIX. Съвещателни мнения на Международния съд на ООН – правна същност и история. Органи и организации, имащи право да искат съвещателни мнения

1. Правна същност на съвещателните мнения на МСООН

2. История на съвещателната функция на МСООН

3. Органи и организации, имащи право да искат съвещателни мнения

3.1. Органи, имащи право да искат съвещателни мнения

3.1.1. Общо събрание и Съвет за сигурност на ООН

3.1.2. Други органи на ООН

3.2. Организации, имащи право да искат съвещателни мнения

XXX. Съвещателна юрисдикция на Международния съд на ООН

1. Международноправни актове – основания на правото на органите на ООН да искат съвещателни мнения

1.1. Общо събрание и Съвет за сигурност на ООН

1.2. Други органи на ООН

2. Международноправни актове – основания на правото на специализираните организации при ООН да искат съвещателни мнения

2.1. Обща характеристика на актовете

2.2. Актовете на отделните специализирани организации

3. Правният въпрос като основание на съвещателната юрисдикция на МСООН

3.1. Обща характеристика

3.2. Правният въпрос, по който могат да искат съвещателни мнения ОСООН и ССООН

3.3. Правният въпрос, по който могат да искат съвещателни мнения другите органи на ООН и специализираните организации

XXXI. Производство по даване на съвещателни мнения

1. Искане на съвещателно мнение

2. Съвещателно производство

3. Дискреционната власт на МСООН да даде или да откаже исканото съвещателно мнение

XXXII. Постановяване, съдържание, обявяване и правно действие на съвещателното мнение

1. Постановяване на съвещателното мнение

2. Съдържание на съвещателното мнение

3. Обявяване на съвещателното мнение

4. Правно действие на съвещателното мнение

ПРИЛОЖЕНИЕ

Устав на Организацията на обединените нации

Статут на Международния съд

Цитирани съдебни дела и съвещателни мнения от практиката

на Международния съд на ООН и Постоянния съд за международно правосъдие

Съдебни дела от практиката на Международния съд на ООН

Съвещателни мнения от практиката на Международния съд на ООН

Съдебни дела и съвещателни мнения от практиката на Постоянния съд за международно правосъдие