-10%

Общностното право в българската съдебна практика (2007–2008)

ISBN: 978-954-730-581-6
13,50 лв.
15,00 лв.
+

В книгата са разгледани десетки решения, определения и разпореждания на български съдилища за 2007–2008 г., разделени в три групи – съдебна практика по конституционни, административни и граждански и наказателни дела. Особено внимание в анализа на съдебната практика е отделено на систематизирането й в групи от повтарящи се проблеми, които могат да служат за отправна точка при поправяне на допуснатите грешки. Специално са изследвани делата, в които българският съд е трябвало да отправи преюдициално запитване, но не го е сторил.

Книгата завършва с анализ на пътищата за защита срещу неизпълнението на общностните задължения на българските съдилища. Това е особено важно с оглед накърнените права на страните в делата, в които им е било отказано право, което черпят от общностния правопорядък, както и за всеки български съдия – за да е наясно с това, че действията му или бездействията му във връзка със съдебния контрол, който упражнява по прилагане на общностното право, не остават без последици.

От материалноправна страна е включен широк калейдоскоп на правото – от конституционното право и процес, през данъчното, митническото, конкурентното, осигурителното право, въпросите на обществените поръчки, визите, имиграцията и убежището, до гражданския процес, правото на интелектуална собственост, семейното и наказателното право.


Александър Корнезов е магистър по право на ЕС от Колежа на Европа, Брюж; доктор по право; реферандер в Съда на ЕО и преподавател по процесуално право на ЕС. Автор е на книгите „Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности“ (2008), „Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности – Сборник нормативни актове и практически указания“ (2008), както и на редица други публикации.

ЧАСТ ПЪРВА
ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

1. Тенденции и проблеми

2. Компетентен ли е българският Конституционен съд да се произнася относно противоречието на законова разпоредба с общностното право?

3. Обхват на контрола за конституционосъобразност на закон, който възпроизвежда общностноправна разпоредба

4. Тълкуване на Конституцията на РБ в съответствие с общностното право

5. Конституционосъобразност на национална разпоредба, противоречаща на общностното право

6. Изводи

ЧАСТ ВТОРА
ОБЩНОСТНОТО ПРАВО В БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

Глава първа
ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

1. Тенденции и проблеми

2. Доктрината за ясната правна норма в практиката на ВАС

3. Отговорът на преюдициалния въпрос произтича от практиката на Съда на ЕО

4. Даване на задължителни указания във връзка с общностното право при отмяна на обжалваното съдебно решение и връщането му за ново разглеждане

5. Обжалване на определението, с което се отказва отправяне на преюдициално запитване

6. Допустимост на искането за отправяне на преюдициално запитване до Съда на ЕО

7. Първото преюдициално запитване, отправено от ВАС

8. Изводи

Глава втора
ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД

1. Тенденции и проблеми

2. Действие на общностното право към заварени административни актове

3. Неприлагане на български закон поради противоречието му с общностното право

4. Тълкуване на националното право в съответствие с общностното

5. Пряко приложение на общностното право

6. Неправилно тълкуване на общностното право в резултат на неотправяне на преюдициално запитване до Съда на ЕО

7. Mотивиран отказ за отправяне на преюдициално запитване до Съда на ЕО

8. Изводи

ЧАСТ ТРЕТА
ОБЩНОСТНОТО ПРАВО В БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Глава първа
ОБЩ ПРЕГЛЕД И ПРОЦЕСУАЛНИ ОСОБЕНОСТИ

Глава втора
ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

1. Тенденции и проблеми

2. Допустимост на преюдициално запитване относно противоречието на национална разпоредба с общностното право.

3. Допустимост на преюдициално запитване с предмет тълкуването на международен договор, по който страна е ЕС

4. Принципът на процесуалната автономия и на равното третиране

5. Действие във времето на общностното право към заварени наказателни производства

7. Действие във времето на общностна процесуалноправна норма

8. Доктрината за ясната правна норма в практиката на ВКС

9. Правната природа на директивата

10. Изводи

Глава трета
ПЪРВОТО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ, ОТПРАВЕНО ОТ БЪЛГАРСКИ СЪД – СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

1. Въведение

2. Генезис на спора между Апис-Христович и Лакорда

3. Първото българско преюдициално запитване

4. Производството пред Съда на ЕО

5. Допустимостта на преюдициалното запитване

6. Преюдициалното заключение по същество

7. Заключителни думи

Глава четвърта
ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВАРНЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД

1. Тенденции и проблеми

2. Изпълнение на съдебно решение, постановено от съд на държава-членка по дело, свързано с родителска отговорност

3. Компетентност по брачни дела и дела, свързани с родителска отговорност

4. Изводи

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩНОСТНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА

1. Същност на проблема

2. Защита на общностно ниво

3. Защита на национално ниво

4. Изводи