Организационно взаимодействие при противодействие на данъчните престъпления

ISBN: 978-954-28-4056-5
19,00 лв.
+

В последните десетилетия се засилиха заплахите от различно естество за националната сигурност на страната ни, сред които особено място заемат престъпленията срещу фиска. Отклоняването на данъчен приход от постъпването му в държавния бюджет не само влече административнонаказателна или наказателна отговорност спрямо дееца, а и косвено засяга системата на националната сигурност. Глобализацията благоприятства развитието и на трансграничната престъпност. Организирани в редица европейски държави престъпни структури имат за цел осъществяване на трансгранични измами с ДДС, насочени срещу бюджета на Европейския съюз.

За съжаление, голяма част от престъпленията срещу фиска остават недоказани, което поражда въпрос относно ефективността на изградената институционална система за неутрализирането на този вид престъпна деятелност. Докато обществената опасност на този вид деяния е безспорна, то проблематиката относно видовете органи, тяхната структура, място в системата и взаимодействие съдържа дискусионни елементи, които са разгледани в настоящия труд. Предмет на изследването е оптимизирането на модел на организационно взаимодействие в процеса на противодействие на данъчните престъпления. Анализирани са правната природа на данъчните престъпления; процесуалните методи за тяхното доказване, с оглед възможностите на контролните и правоохранителните органи да ги разкрият и да набавят годен доказателствен материал; заплахата, която този вид престъпления съставляват за националната сигурност; организационната структура в исторически и в съвременен план, както и взаимодействието между НАП, МВР и прокуратурата при противодействието.

В обобщение, книгата си поставя за цел да предложи изграждането на подобрен модел на взаимодействие, с примери от работещи модели в други държави или структури, без да има претенции за изчерпателност на процеса по оптимизиране. Направените предложения са резултат от анализ и синтез на разглежданите фактори, работещи емпирични модели в други държави или структури и теоретични постановки.​

Списък на използваните съкращения
Въведение
Данъчните престъпления в контекста на националната сигурност

Правна характеристика на данъчните престъпления

Историческо развитие на данъчните престъпления

Обща характеристика на данъчните престъпления

Сравнителноправен анализ на данъчните престъпления

Противодействието на данъчните престъпления като елемент от националната сигурност

Национална сигурност и данъчни престъпления

Офшорните зони като фактор, подкопаващ националната сигурност - предизвикателство пред усилията за противодействие на данъчните престъпления

Специфики при доказване на данъчни състави

Основни процесуални способи за събиране и проверка на доказателства по делата за данъчни престъпления и тяхната приложимост

Практически проблеми при доказване на данъчни престъпления

Структура на организациите в системата за противодействие на данъчната престъпност

Теория на организациитеОрганизация и структура

Организация

Държавната администрация в организационен аспект

Организационна структура

Видове организационни структури

Структура на управлението

Сигурност на организациите

Сигурност на външната среда

Вътрешна сигурност на организацията

Структура на организацията в Националната агенция за приходите, Министерството на вътрешните работи и Прокуратурата на Република БългарияОрганизационна структура на НАП

Исторически преглед на структурно-организационното развитие на данъчната администрация

Организационно-структурни модели на данъчната администрация в България в периода на развитие на пазарна на икономиката

Организационна структура на МВР

Исторически преглед на развитие на полицейската институция в България

Структура на МВР в по-ново време

Организационна структура на Прокуратурата на Република България

Историческо развитие на прокуратурата в РБ

Дебат за мястото на прокуратурата в контексва на принципа за разделение на властите

Структура и функции на прокуратурата в РБ

Организационно взаимодействие между НАП, МВР и ПРБ в процеса на доказване на данъчните престъпления

Взаимодействие

Взаимодействието като понятие в теория на организациите

Взаимодействие между институциите: НАП, МВР, ПРБ при доказване на данъчните престъпления

Общ преглед на организационното позициониране и взаимодействието между прокуратурата и разследващите органи в чужди държавни системи

Оптимизиран модел на организационно взаимодействие между НАП, МВР и ПРБ в процеса на противодействие на данъчните престъпленияОптимизиран модел на структурите

Модел на разследването

Модел на прокуратурата

Оптимизиран модел на взаимодействие между новите структури

Използвана литература