-10%

Осигурителен стаж

ISBN: 978-619-226-121-4
14,40 лв.
16,00 лв.
+

В книгата се изследва осигурителният стаж като основна категория в българското задължително обществено осигуряване. Привеждат се доводи, че чрез него се проявява идеята за справедливост и предвидимост в осигуряването. Необходимостта от такава категория не се е зародила в последните десетилетия. Подобни понятия винаги са се използвали за отчитане на приноса на лицата. В съвременното законодателство значението му е съществено – прилага се като обща предпоставка за придобиване на почти всички осигурителни права.

Изследването анализира елементите на осигурителния стаж. Придобиването му изисква упражняване на възмездна трудова дейност, а когато такава не се извършва, се натрупва несъщински стаж. Предлага се ясна дефиниция за осигурителния стаж като период от време, през който се осъществява възмездна трудова дейност и за който са внесени или дължими осигурителни вноски. Открояват се отделните видове и редът за установяването му. Като основен се определя способът за установяването му с официални удостоверителни документи. Разглежда се цялостно съдебното производство при липса на данни. Систематизират се правилата за изчисляването му.

В заключение авторът представя изводите си за необходимостта да се систематизира и усъвършенства правната уредба. Предлага пълноценно приложение на възможностите, които осигурителният стаж предоставя като категория, подлежаща на количествена диференциация. Той може да бъде използван, за да отрази справедливо осигурителния принос на лицето, но и да се постигнат демографски и други обществено значими цели.


Цвета Попова е асистент в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по трудово и осигурително право.

Глава I. ПРАВНА УРЕДБА НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ

§ 1. Исторически преглед на правната уредба на осигурителния стаж в българското законодателство

1. Общи бележки

2. Наченки на законодателна уредба (1878–1918 г.)

3. Засилване на ролята на държавата при регулиране на осигурителния стаж (1918–1949 г.)

4. Период на единно законодателство (1949–1992 г.)

5. Период на самостоятелна уредба на осигурителния стаж (от 1992 г.)

§ 2. Съвременна правна уредба на осигурителния стаж

1. Общи бележки

2. Правен режим на осигурителния стаж според многостранните международни актове

3. Правен режим на осигурителния стаж според двустранните спогодби

4. Осигурителният стаж в правото на Европейския съюз

5. Осигурителният стаж в националната правна система

Глава II. ПОНЯТИЕТО „ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ“ В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

§ 1. Дефиниране на понятието „осигурителен стаж“

1. Предварителни бележки

2. Осигурителният стаж като юридически факт

3. Осигурителният стаж – период от време

4. Осигурителният стаж – период от време, през който се осъществява възмездна трудова дейност

5. Осигурителният стаж – период от време, за който са внесени или дължими осигурителни вноски

§ 2. Видове осигурителен стаж

1. Видове осигурителен стаж според елементите на фактическия му състав    

2. Видове осигурителен стаж според неговото предназначение

3. Видове осигурителен стаж според тежестта и спецификата на труда

4. Видове осигурителен стаж според съвпадане на фактическия му състав с предвиденото
в § 1, ал. 1, т. 12 ДР КСО

§ 3. Сравнение между осигурителен стаж и други близки категории

1. Осигурителен стаж и трудов стаж

2. Осигурителен стаж и служебен стаж

§ 4. Правно значение на осигурителния стаж

1. Обща характеристика

2. Осигурителният стаж като предпоставка за възникване на права по краткосрочното осигуряване

3. Осигурителният стаж като предпоставка за възникване на права по дългосрочното обществено осигуряване

4. Осигурителният стаж като фактор за определяне на обема на осигурителни престации

Глава III. УСТАНОВЯВАНЕ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ

§ 1. Ред за установяване

1. Необходимост

2. Установяване на осигурителен стаж при наличие на достатъчно данни

3. Установяване на осигурителен стаж при липса на данни – по съдебен ред

§ 2. Изчисляване на осигурителния стаж

1. Понятие за изчисляването

2. Определяне на времевите граници на осигурителния стаж

3. Изчисляване на осигурителния стаж – общи правила

4. Изчисляване на осигурителния стаж – специални правила