Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот

Четвърто преработено и допълнено издание

ISBN: 978-954-608-318-0
46,00 лв.
+

Новото издание е продължение на първоначалния замисъл на книгата като коментар на актуални практически въпроси на собствеността и казуси от практиката, надградено с новите проблеми на правоприлагането и промените в нормативната уредба след последното издание от 2017 г.

Добавени са над двадесет нови за книгата разработки под формата на коментари и казуси. Засегнати са актуални въпроси на етажната собственост, придобивната давност, съпружеската имуществена общност, земеделските земи, имуществото на юридическите лица, устройството на територията и др.

Съдебната практика е обогатена с новите относими към съответната материя актове и тълкувателни решения на ВКС. Актуализирани са и поместените в края на книгата указатели за разглежданите нормативни текстове и за включените резюмета на съдебни актове.

Целева аудитория:

Всички практикуващи юристи – адвокати, съдии, нотариуси, експерти по устройство на територията, експерти в общински и областни съвети, брокери на недвижими имоти и всички други, които в своето професионално ежедневие се сблъскват с проблемите на собствеността.

Списък на използваните съкращения
ВЪВЕДЕНИЕ
ПРЕДГОВОР към четвъртото издание

ГЛАВА ПЪРВА
ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ И СЪСОБСТВЕНОСТ
Нарушаване на правата на съсобственика от страна на друг съсобственик
Общи правила за съдебните производства, в които страна са съсобствениците на обща вещ
Особени правила, приложими спрямо съдебните производства за разглеждане на искове по чл. 31, ал. 2 ЗС
Приложение на разпоредбата на чл. 33 ЗС при продажба на съсобствен недвижим имот
Някои установени от закона срокове във връзка със съсобствеността
Срокът по чл. 33, ал. 2 ЗС
Срокът по чл. 33, ал. 3 ЗС
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка със съсобствеността

ГЛАВА ВТОРА
ВИДОВЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА
Ограничения на правото на собственост в широк смисъл
Ограничения на правото на собственост в тесен смисъл
Конституционно установените предели за ограничаване на правото на собственост в контекста на Решение № 3/2021 г. на Конституционния съд
Ограничения на частната собственост при обявяване на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие
Някои установени от закона срокове, свързани с отпадане на ограничения върху собствеността
Срокът по чл. 59, ал. 1 ЗС за погасяване на право на ползване с титуляр физическо лице
Срокът по чл. 59, ал. 2 ЗС за погасяване на право на ползване с титуляр юридическо лице
Срокът по чл. 59, ал. 3 ЗС за погасяване на право на ползване поради неупражняването му или поради погиване на вещта
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с ограниченията на правото на собственост

ГЛАВА ТРЕТА
EТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
Режим по ЗС на общите части в сградата – етажна собственост
Прилежащи помещения към самостоятелни обекти в етажната собственост
Режим на ползване на общото дворно място в етажната собственост
Практика по приложението на чл. 39 ЗС за подялба между съсобствениците на общата сграда на етажи или части от етажи
Общи характеристики на уредбата на ЗУЕС за управление на общите части в етажната собственост
Приложение на разпоредбата на чл. 43, ал. 4 ЗУТ в контекста на действащия законов режим на общите части в етажната собственост и разрешенията на съдебната практика
Представителна власт на управителя на етажната собственост
Отговорност на сдружението на собствениците при сключване на договор за обновяване на общите части на сградата по националната програма за енергийна ефективност
Административен ред по чл. 54а ЗУЕС за осигуряване на достъп до самостоятелни обекти в етажната собственост
Отчитане на използването на вода в етажната собственост
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с режима на етажната собственост

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРАВО НА СТРОЕЖ
Учредяване на право на строеж
Особености при учредяване на право на строеж в съсобствен недвижим имот
Делимост на правото на строеж
Приложение на чл. 33 зс при продажба на право на строеж
Прекратяване и погасяване на правото на строеж
Някои установени от закона срокове, свързани с правото на строеж
Срокът по чл. 65 ЗС за преминаване на правото на собственост върху постройка в полза на собственика на земята
Срокът по чл. 67 ЗС за погасяване правото на строеж
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с правото на строеж

ГЛАВА ПЕТА
ВЛАДЕНИЕ И ДЪРЖАНЕ
Възвръщане по съдебен ред на владение върху идеална част от съсобствен недвижим имот
Права на добросъвестния владелец по чл. 71 ЗС
Права на държателя при извършени от него подобрения в недвижимия имот
Някои установени от закона срокове, свързани със защита на правата на владелеца или държателя
Сроковете по чл. 75 ЗС за защита на владението върху недвижим имот
Срокът по чл. 76 ЗС за защита на владението или държането върху вещи, отнети чрез насилие или по скрит начин
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с владението и държането

ГЛАВА ШЕСТА
ПРИДОБИВНА ДАВНОСТ
Придобиване на държавен имот по давност
Действието на ркс № 3/2022 и съдебната практика по приложение на мораториума върху придобивната давност
Значение на осъщественото владение върху имот – частна общинска собственост
Действие на придобивната давност при условията на съпружеска имуществена общност
Добросъвестност на приобретателя в някои хипотези на придобиване по чл. 78, ал. 1 ЗС на собственост върху движими вещи
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с придобивната давност

ГЛАВА СЕДМА
СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ И ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО НА СЪПРУЗИТЕ
Преобразуване на лично имущество на съпруг през време на брака
Процесуални правила при доказване на преобразуването на лично имущество
Оспорване по реда на чл. 24 СК на извършено от другия съпруг разпореждане с недвижим имот, включен в обема на съпружеската имуществена общност
Заплащане на сметките за топлинна енергия за жилището след развода между съпрузите
Другарството на съпрузите по искове за собственост в контекста на Тълкувателно решение № 3 от 29.06.2017 г. на ОСГК на ВКС
Вътрешни отношения между солидарните длъжници по ипотечния кредит
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка със съпружеската имуществена общност и личното имущество на съпрузите

ГЛАВА ОСМА
НАСЛЕДЯВАНЕ
Наследяване на земеделски земи
Наследяване и придобивна давност
Продажба на наследство
Наследяване на предприятието на едноличен търговец
Придобиване на движими културни ценности по наследство и въз основа на изтекла придобивна давност
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с наследствените отношения

ГЛАВА ДЕВЕТА
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Продажба на недвижим имот от дружество с ограничена отговорност
Разпореждане с имущество на акционерно дружество
Защита на правата на акционерите при преобразуване на акционерно дружество чрез отделяне
Защита на кредиторите срещу разпоредителни действия и сделки с имущество на търговското дружество в производство по несъстоятелност
Имуществена обособеност на клон на търговец
Действия без представителна власт от името на търговец
Собственост върху непродаденото имущество на търговското дружество след прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване от търговския регистър
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с изложените проблеми на разпореждането с имущество на юридически лица

ГЛАВА ДЕСЕТА
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
Правна сила на решението за възстановяване на земеделски земи
Възстановяване на земеделски земи в стари граници в случаите, когато за един и същ имот е признато право на собственост в полза на различни собственици
Сервитути върху земеделски земи
Прекратяване на сервитутите върху земеделски земи
Защита на правата на собственика на земеделски земи
Преглед на съдебната практика по приложението на чл. 34, ал. 1 ЗСПЗЗ
Делба на земеделски земи
Преглед на съдебната практика по приложението на чл. 7, ал. 1 ЗСПЗЗ при разпореждане, делба или оземляване със земеделски земи
Субекти и срокове за заплащане на паричните задължения по чл. 27а ЗСПЗЗ
Срокове по чл. 20а зозз и особености в производството по обжалване на мълчалив отказ на комисията за промяна на предназначението на земеделски земи
Някои установени от закона срокове за упражняване на права върху земеделски земи и за протичане на свързаните с това административни производства
Сроковете по чл. 5, ал. 1 ЗСПЗЗ за освобождаване от данъци и такси на сделки със земеделски земи
Срокът по чл. 7, ал. 5 ЗСПЗЗ за уведомяване на общинските служби по земеделие за промени в собствеността и предназначението на земеделските земи
Сроковете по чл. 14 ЗСПЗЗ за обжалване и изменение на решения на общинските служби по земеделие
Сроковете във връзка с производството по ЗСПЗЗ за оземляване на безимотни и малоимотни граждани
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с режима на земеделските земи

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Особености и срокове в някои производства по ЗУТ за урегулиране и застрояване на поземлените имоти
Строителство в поземлени имоти с неприложена улична регулация в контекста на РКС № 17/2021 г.
Режим на временните, заварени или търпими строежи в поземлените имоти, за които по план се предвижда друг тип застрояване
Защита на частната собственост при провеждане на мероприятия по устройство на територията в светлината на РКС № 14 от 2020 г.
Устройство и режим на крайбрежната плажна ивица
Урегулирани поземлени имоти без изход към път
Обособяване от съществуващ жилищен имот на нови обекти на правото на собственост
Режим на собственост на къщите близнаци и на дворното място, в което са изградени
Изисквания по устройство на територията при упражняване на сервитути в енергетиката и ВиК сектора
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с устройството на територията и кадастъра

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Обща характеристика на ревандикационния иск по чл. 108 ЗС. Предявяване чрез трети лица
Действие на осъдителното решение по чл. 108 ЗС във връзка с отмяната на издаден за имота констативен нотариален акт
Процесуално представителство между сънаследниците в съдебните производства по възстановяване на собствеността по ЗСПЗЗ
Защита на установения от Конституцията принцип за неприкосновеност на частната собственост в контекста на Решение № 6 от 2013 г. на Конституционния съд
Практика по приложението на чл. 32 ЗДС в случаите на принудително отчуждаване на имоти на физически или юридически лица за задоволяване на държавни нужди
Защита на владението с иск по чл. 38а ЗЖСК
Защита на собствеността върху лично имущество на съпруг, придобито през време на брака
Защита на собствеността, възникнала по силата на приращение към недвижим имот
Защита на собствеността, възникнала при преработка на чужда вещ
Защита на правата на приобретателя по прехвърлителна сделка, сключена в нарушение на изискванията на чл. 113 ЗКН
Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка със защитата на собствеността

Указател на разглежданите в казусите нормативни текстове