-10%

Правната природа на библейската монархия. Опит за установяване престолонаследните системи в Древния Рим

ISBN: 978-954-730-999-9
9,00 лв.
10,00 лв.
+

За времето между 1927 и 1932 година проф. Л. Владикин публикува 7 исторически изследвания по проблеми от държавноправен характер. В тях се разглеждат отделни институти на монархията като форма на държавата – регентство, системи на престолонаследие, наследяване на царската власт и др. Сред тях са „Правната природа на библейската монархия“ и „Опит за установяване на престолонаследните системи на Древния Рим“.

Какво може да се научи от исторически държавноправни изследвания, публикувани преди повече от 80 години? Имат ли те познавателно значение след толкова време? Не всички, но тези – да.

Особеното в тези изследвания е историко-теоретичният подход, който обуславя и съхранява тяхната научна ценност. Авторът не само описва фактите, но и обяснява техния смисъл в диалектически план: възникване – развитие – последици. Така изследваните институти разкриват своето значение както пряко, така и по линията на тяхната рецепция в следващи епохи, в други държави, а дори и в съвременни управленски модели.

проф. Лъчезар Дачев

Предговор от проф. Лъчезар Дачев

Правната природа на библейската монархия

Монаршеския институт

Божествено миропомазване и народно одобрение

Наследяване

Първородство

По царско назначение

Съуправителство

Заключение

Опит за установяване на престолонаследните системи в Древния Рим

Увод

Глава първа. Времето на царете

§ 1. Наследствени царе

§ 2. Изборни царе

Глава втора. Времето на императорите

§ 3. Възникване и същност на принципата

§ 4. Адоптивно-изборна система

§ 5. Адоптивно-наследствена система

Глава трета. Политико-правната същност на престолонаследните сурогати

§ 6. Осиновяване и посочване

§ 7. Престолонаследнишка титла – Caesar

§ 8. Съуправител – Consors imperii