-10%

Правото в поезията на Хораций

ISBN: 978-954-730-621-9
14,40 лв.
16,00 лв.
+

В тази книга за пръв път у нас се разглежда темата за правния език и правната култура на един от най-блестящите поети на Древния свят.

Хораций е поет с висока правна култура. Правни термини от различните области на правото и дори някои термини от по-специализирани правни фигури са включени в неговия поетичен език. С това той е придал на своя стил оригинална експресивност и жизненост, а понякога шеговита сериозност. Тези качества на неговия стил създавали най-приятна емоция и почитание към таланта му не само у редовите граждани и негови познати и непознати, но и у най-високопоставените му приятели като Меценат и самия император Август.

Читателят може да проследи механизма и основанието за съвместяване на един специализиран и професионален език с художествения език и стил. Показано е, че този механизъм се изразява в свързването и съпоставянето на дадено обществено явление или индивидуално общожитейско поведение с едно юридическо понятие или действие.

ГЛАВА I

1. Правото – философията на римляните

1.1. За ролята на римското право

1.2. Полибий за римляните

1.3. Определението на Аристотел за справедливото

1.4. Принципът за съразмерното

2. Право и език

2.1. Правната система и нейната взаимообвързаност с „езиковата картина“ на римското общество

2.2. Граматическо или езиково тълкуване на правните норми

3. Право и литература

3.1. Съвременни изследвания на отношението между правото и литературата

3.2. Изследване на римската литература от гледна точка на правото

4. Поглед към античните и новите идеи за стила. Лингвостилистичен анализ на художествения текст

4.1. Стилистиката като наследница на реториката

4.2. Идеята за стила

4.3. Термини, установени в науката за езика

4.4. Лингво-стилистичен анализ

4.5. Стилистичните факти като основна цел на изследването

5. Правният език и правните мотиви в римската литература

5.1. Римската литература в съпоставка със старогръцката литература

5.2. Правното мислене в Рим

5.3. За мястото на правото в римското общество според Плавт, Овидий, Катул и други римски автори

6. Изследвания върху Хораций, в които е засегната темата за правото в неговата поезия

6.1. Монографично изследване на Йожен Анрио за римските поети – юристи

6.2. Монографично изследване на Руска Гандева

6.3. Очерци и студии върху Хораций от Антонио ла Пена

6.4. Монография на Bénédicte Delignon за сатирите на Хораций

7. Задачи, цели и методика на настоящото изследване, структура и корпус

7.1. Задачи и цели на изследването

7.2. Методология на изследването

7.3. Структура на основното изложение

7.4. Корпус на изследваните произведения на Хораций

ГЛАВА II

1. Правната култура на Хораций, отразена в неговата поезия

1.1. Ce poète, éminemment juriste

1.2. За произхода на правото

1.2.1. Юридически извори

1.3. За авторитета на закона и правото

1.3.1. Юридически извори

1.3.2. За iustitia и respublica

1.3.3. Юридически извори

1.4. За личното и семейното право

1.4.1. За статуса на лицата

1.4.2. Юридически извори

1.4.3. За правоспособността, брака и зестрата

1.4.4. Юридически извори

1.5. За настойничеството и попечителството

1.5.1. Юридически извори

1.6. За правото на собственост

1.6.1. За владението

1.6.2. Юридически извори

1.7. За „лова“ на завещания

1.7.1. Юридически извори

1.8. За облигациите

1.8.1. За формалните облигации

1.8.2. Юридически извори

1.9. За покупко-продажбата

1.9.1. Юридически извори

1.10. За наема и арендата

1.10.1. Юридически извори

1.11. За заемите

1.11.1. Юридически извори

1.12. За мандата

1.12.1. Юридически извори

1.13. За правонарушенията

1.13.1. За наказанията

1.13.2. За степента на вината

1.13.3. Юридически извори

1.14. За римския съдебен процес

1.14.1. За съдебния спор и фазите на процеса

1.14.2. За фигурата на съдията

1.14.3. Юридически извори

1.15. За адвокатурата

1.15.1. Юридически извори

2. Правният език и правните мотиви в системата на стилистичните средства в поезията на Хораций

2.1. Правният език и правното мислене

2.2. Лексикално значение на думите

2.3. Сравнението като стилистично средство

2.4. Сравнение на познато с познато

2.5. Разширени или разгънати сравнения

2.6. Реални и иреални сравнения

2.7. Положителни и отрицателни сравнения

2.8. Ирония

2.9. Съкратено сравнение или метафора

2.10. Епитет

2.11. Метонимия

2.12. Експресивна лексика

2.13. Правни мотиви

ГЛАВА III

1. Заключителни разсъждения

2. Изводи

ГЛАВА IV

1. Класификация на сравнения, метафорични тропи и други стилистични средства с правен термин или фигура

1.1. Сравнение

1.2. Градация

1.3. Антитеза

1.4. Ирония

1.5. Ирония и градация

1.6. Метафора

1.7. Персонификация

1.8. Епитет

1.9. Метонимия

1.10. Сингуларизация

1.11. Експресивна лексика

2. Правните термини и изрази в поезията на Хораций

3. Използвана и цитирана литература

4. Index locorum