Производството по чл. 51 ЗН. Процесуални предизвикателства и проблеми

ISBN: 978-954-28-4131-9
15,00 лв.
+

Икономическите и социални промени през последните години доведоха до множество нередовно или въобще необслужвани кредити от кредитополучателите или техните наследници. Това генерира значително увеличение на искания на кредиторите по чл. 51 ЗН спрямо наследниците на починалите кредитополучатели, като практиката на съдилищата по тези дела е твърде многообразна.

 

В монографията са разгледани особеностите на производството по чл. 51 ЗН като  специфично охранително производство на безспорна съдебна администрация на граждански отношения. Анализирани са всички страни и аспекти на протичането му пред съда, вкл. и пред органите на принудителното изпълнение, възможните правни последици на постановеното определение, както и често срещаните процесуални грешки. Предложени са решения за преодоляване на противоречивата практика, включително и за законодателни промени, като гаранция за точно и ясно прилагане на закона в полза на страните по делата.

Направеното изследване би било добра основа за усъвършенстване на материалното и процесуалното законодателство относно все още нерегламентираните процедури по съдебна администрация на граждански отношения като част от охранителните производства.

Разработката би представлявала интерес за практикуващи юристи, юрисконсулти в банки и кредитни институции, студенти и всички с интерес към специфичните правоотношения по чл. 51 ЗН, възникващи при наследяването на права и задължения.

 

За Автора

Д-р Галина Николова Иванова е завършила ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. От 1998 г. работи като районен съдия в Районен съд Нови пазар, където разглежда граждански, наказателни, административни и по заместване и изпълнителни дела, което определя и широкият кръг на професионалните ѝ интереси. През 2021 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ с дисертационен труд на тема „Правен статут на администрацията на съдебната власт“.

Използвани съкращения
Въведение към производствата на спорна и безспорна администрация на граждански отношения
Актуалност на проблема и неговата теоретична и практическа значимост
Характеристики на производството

Специфични особености на производството по чл. 51 ЗН като част от охранителните производства

Предмет на производството

Недопустимост в производството по чл. 51 ЗН на някои от институтите на общия исков процес

Участници в производството по чл. 51 ЗН

Страни или участници

Наследници, които могат да бъдат призовани по реда на чл. 51 ЗН

Пълнолетните наследници на наследодателя

Положението на непълнолетните и недееспособните наследници

Държавата и обществените организации

Вътрешен ход на производството по чл. 51 ЗН

Образуване на производството по чл. 51, ал. 1 ЗН

Подсъдност

Допустимост на молбата по чл. 51 ЗН

Особености при призоваване на наследника от съда

Определяне на срок на наследника да заяви дали приема, или се отказва от наследството

Значение на извършваната от съда проверка в книгата по чл. 39, ал. 1, т. 11 от Правилника за администрацията от съдилищата

Актове на съда в производството по чл. 51 ЗН

Разпореждане

Определение

Производството по чл. 51, ал. 1, изр. 2-ро ЗН при висящ исков процес и в изпълнителното производство по чл. 429, ал. 2, изр. 2-ро ГПКПроизводството по чл. 51, ал. 1, изр. 2-ро ЗН при висящ исков процес

Действия на съда, пред който делото е висящо

Действия на съда по вписване на определението по чл. 51 ЗН

Производството по чл. 51, ал. 1, изр. 2-ро ЗН при висящ изпълнителен процес

Правни последици на определението на съда по чл. 51, ал. 2 и ал. 3 ЗН

Материалноправни последици на вписването на волеизявлението на наследника

Вписване на волеизявление на наследника за приемане на наследство

Вписване на волеизявление на наследника за отказ от наследството

Липса на волеизявление от наследника относно наследството - чл. 51, ал. 2 ЗН

Процесуални последици на определението по чл. 51, ал. 2 и ал. 3 вр. ал. 1 ЗН

Пороци на извършеното вписване

Усложнения в хода на производството

Спиране на производството

Наличие на неприключило дело относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или е предмет на установяване с този акт

Възникване на гражданскоправен спор между молителя и друго лице

Прекратяване на производството по чл. 51 ЗН

Оттегляне на молбата от заинтересованото лице

Молителят не е намерен на посочения от него адрес съгл. чл. 539, ал. 1, т. 2 ГПК

Други възможни хипотези за прекратяване

Непредявяване на иск от заинтересованото лице в срока по чл. 536, ал. 1 ГПК

Наличие на постановено вписване по чл. 49, чл. 52 или чл. 61 ЗН

Искане от призования наследник по чл. 49, чл. 52 ЗН, след като е образувано дело по чл. 51 ЗН

Недопустимост на искането

Местна неподсъдимост

Съдебен контрол върху актовете по чл. 51 ЗН

Въззивно и касационно обжалване на определенията в производството по чл. 51 ЗН

Определения, които не подлежат на въззивно и касационно обжалване

Подлежащи на обжалване определения

Отмяна на определенията по чл. 51 ЗН

Разноски в производството по чл. 51 ЗН
Процесуални нарушения в производството по чл. 51 ЗН

Нарушения от страна на заинтересованото лице

Нередовност на подаденото искане по чл. 51 ЗН съгласно чл. 127, ал. 1 ГПК

Нередовност на искането по чл. 51 ЗН съгласно чл. 127, ал. 2 ГПК

Нередовност на искането по чл. 51 ЗН съгласно чл. 128 ГПК

Нарушения в работата на съда

Конституиране на повече от един наследник на починалото лице

Нарушения при призоваването на лицето

Нарушения при вписване на определения, изпратени от съд, пред който е висящо друго производство, в рамките на което страна по делото е направила искане по чл. 51, ал. 1, изр. 2-ро ЗН, или в рамките на образувано изпълнително дело, по реда на чл. 429, ал. 2, изр. 2-ро ГПК

Съдържанието на диспозитива за вписването по чл. 51, ал. 2 ЗН

Нарушения при разпределяне на отговорността за разноски

Нарушения при образуване и разделяне на делата според броя на наследниците

Заключение
Библиография