-10%

Прокурорът в административния процес

ISBN: 978-619-226-010-1
11,70 лв.
13,00 лв.
+

Книгата изследва участието на прокурора в административния процес. В нея са разгледани устройството, функциите и принципите на дейността на прокуратурата съгласно Конституцията и Закона за съдебната власт.

Анализирани са отношенията между прокуратурата и изпълнителната власт, определена е правната същност на прокурорския надзор съгласно Конституцията и е направена класификация на видовете прокурорски надзор върху органите на изпълнителната власт. Изследвано е участието на прокурора в административните производства, които са част от „широкото“ понятие за административен процес. Обособени са две основни форми на участие на прокурора в административния процес според начина на образуване на административните производства: иницииране на административни производства и участие в административни производства, което от своя страна се поделя на задължително участие по предвиждане на закона и встъпване в образувани административни производства по преценка на прокурора. Разгледани са и дискусионни въпроси във връзка с участието на прокурора в административния процес: процесуално положение, защитаван интерес и процесуалните средства за участие в различни административни производства.


Светла Янкулова е доктор по право, главен асистент по административно право и административен процес в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски.

Глава първа. Устройство и функции на българската прокуратура

§ 1. Устройство и принципи на дейността на прокуратурата като част от съдебната власт съгласно Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт

§ 2. Исторически преглед на устройството и функциите на прокуратурата

§ 3. Функции, компетентност и правомощия на прокуратурата

Глава втора. Прокуратурата и изпълнителната власт

§ 1. Прокурорският надзор за законност върху органите на изпълнителната власт и принципът за разделение на властите

§ 2. Правна същност и видове прокурорски надзор за законност върху органите на изпълнителната власт

Глава трета. Участие на прокурора в административния процес

§ 1. Правна същност и форми на участие на прокурора в административния процес

§ 2. Процесуално положение на прокурора

§ 3. Интерес, защитаван от прокурора

§ 4. Процесуални средства за участие на прокурора в административния процес