-20%

Ръководство за практическа подготовка по трудово право

второ издание

ISBN: 978-619-226-152-8
16,00 лв.
20,00 лв.
+

Трудът е основна част от жизненото време на мнозинството от работоспособните граждани. Той е и основен източник на средства за живот, и главен фактор за осигуряване на добруването на обществото. Затова неговото ефективно правно регулиране е основна задача на всяка съвременна държава. Опознаването на това регулиране за правилното му прилагане е професионална задача на различни категории специалисти, преди всичко на юристите. То изисква много теоретични знания и умения за тяхното прилагане. Специалистите трябва да познават съдържанието на съответните правни институти, за да могат успешно да усъвършенстват правната уредба и да я прилагат.

С тази цел е подготвено настоящото ръководство. То е насочено предимно към студентите в юридическите факултети, но може да бъде в помощ на всеки, в чиято професионална дейност присъства трудовото право. Представените в него основни въпроси, източници на правна уредба на трудовите отношения, съдебна и административна практика трябва да подпомагат развитието на теоретичните знания, а казусите – да проверят подготовката за прилагането на тези знания.

Тема І.             Предмет, метод, функции и система на трудовото право

Тема II.            Източници на трудовото право

Тема ІІІ.           Основни принципи на трудовото право

Тема ІV.          Трудово правоотношение

Тема V.            Индивидуално трудово правоотношение

Тема VІ.          Трудов договор

Тема VІІ.         Видове трудови договори

Тема VІІI.        Конкурсът като основание за възникване на индивидуално трудово правоотношение

Тема ІX.          Изборът като основание за възникване на индивидуално трудово правоотношение

Тема Х.            Недействителност на основанието за възникване на индивидуално трудово правоотношение

Тема ХІ.          Трудова книжка

Тема ХII.         Изменение на трудовото правоотношение

Тема ХІІІ.        Работно време

Тема ХІV.        Почивки

Тема ХV.         Отпуски

Тема ХVI.        Безопасни и здравословни условия на труда

Тема ХVІІ.      Специална закрила на някои категории работници и служители

Тема ХVІІІ.     Социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите в предприятието

Тема ХІХ.        Трудово възнаграждение и обезщетения

Тема ХХ.         Професионална квалификация

Тема ХХІ.        Трудова дисциплина

Тема ХХІІ.      Имуществена отговорност на страните по трудовото правоотношение

Тема ХХІІІ.     Прекратяване на трудовото правоотношение

Тема ХХІV.     Правна закрила при прекратяване на трудовото правоотношение

Тема ХХV.      Активна политика на пазара на труда

Тема ХХVІ.     Трудов стаж

Тема ХХVІI.    Индивидуални трудови спорове

Тема ХХVІII.  Колективно трудово правоотношение

Тема ХХIX.     Сдружаване на работниците и служителите и на работодателите

Тема ХХХ.      Тристранно сътрудничество в трудовите правоотношения

Тема ХХХІ.     Колективно преговаряне и колективен трудов договор

Тема ХХХІІ.    Представителство на общите интереси на работниците и служителите в предприятието

Тема ХХХІII.  Колективни трудови спорове

Тема ХХХІV.  Контрол за спазване на правната уредба на трудовите отношения

Тема XXXV.   Отговорност за нарушаване на правната уредба на трудовите отношения