Социално осигуряване – 2024 г. Книга-годишник + достъп до специализиран сайт

Двадесет и осмо издание на книгата-годишник

ISBN: 978-954-608-325-8
52,00 лв.
+

Всичко за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване през 2024 година.

В книгата ще намерите:

актуалните нормативни текстове на КСО и на най-важните подзаконови актове по неговото прилагане;

нови и важни указания на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите;

професионално разработени коментари и разяснения на промените в осигурителното законодателство;

решения и отговори на въпроси от практиката;

полезна делова информация.

На сайта са достъпни: всички нормативни актове на социално и здравно осигуряване; европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност; двустранни международни договори по социално осигуряване; нова практика на Върховния административен съд, календар на осигурителя за 2024 г..

Изданието отразява актуалното законодателство към 26 март 2024 г.

Автори и съставители на годишника са утвърдени специалисти със задълбочени познания и дългогодишен опит, с ръководител Ивайло Иванов.

ВЪВЕДЕНИЕ

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

НОРМАТИВНА УРЕДБА
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.
ЗАКОН за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
НАРЕДБА за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
НАРЕДБА № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Изх. № 1052-40-136 от 22.12.2023 г.
Относно прилагане на Закона за бюджета за ДОО за 2024 г. (обн. ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) и направените изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), свързани с осигуряването и паричните обезщетения
Изх. № 1052-40-137 от 28.12.2023 г.
Относно осигуряването на лицата, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове .

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Изх. № 20-28-1 от 08.01.2024 г.
Относно прилагане на осигурителното законодателство.

КОМЕНТАР
ВИДОВЕ ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И СРОКОВЕ ЗА ВНАСЯНЕТО ИМ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА
Глава първа
Нови моменти за 2024 година
Глава втора
Задължително осигурени лица за общо заболяване и майчинство, за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, за трудова злополука и професионална болест, и за безработица
Глава трета
Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, и за трудова злополука и професионална болест
Глава четвърта
Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт
Глава пета
Промени в съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

КОМЕНТАР
ПО ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ И ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА МАЙЧИНСТВО
1. Издаване на болнични листове и изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност
2. Парични обезщетения за бременност, раждане и отглеждане на дете
3. Въпроси и отговори от практиката

КОМЕНТАР
ПО ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА
1. Преценка на правото и отпускане на обезщетение за безработица
2. Размер и изплащане на паричните обезщетения за безработица
3. Въпроси и отговори от практиката

КОМЕНТАР
ПО УСТАНОВЯВАНЕТО НА ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПО СЪДЕБЕН РЕД
1. Понятие и нормативна уредба на осигурителния стаж
2. Начини за установяване на осигурителен стаж
3. Неприложимост на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
4. Особености на иска за установяване на трудов и/или осигурителен стаж по съдебен ред
5. Предпоставки за допустимост на иска
6. Допустими доказателства в производството по установяване на осигурителен стаж
7. Свидетели в производството за установяване на осигурителен стаж
8. Други правила в съдебното производство по установяване на осигурителен стаж

КОМЕНТАР
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПО ЧАСТ ПЪРВА НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
I. ПЕНСИИ, СВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ
1. Пенсии за осигурителен стаж и възраст
2. Пенсии за инвалидност
3. Наследствени пенсии
II. ПЕНСИИ, НЕСВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ
1. Социални пенсии
2. Други пенсии за инвалидност, несвързани с трудова дейност
3. Персонални пенсии
III. ДОБАВКИ КЪМ ПЕНСИИТЕ, ИЗПЛАЩАНИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
1. Добавки към пенсиите, установени в Кодекса за социално осигуряване
2. Добавки към пенсиите, които се отпускат на основание други закони

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица за размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравното осигуряване (ЗО) и за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) по осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2024 година

Съдържание на сайта към книгата:

I. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Административнопроцесуален кодекс
2. Кодекс за социално осигуряване
3. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
4. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.
5. Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
6. Закон за данъците върху доходите на физическите лица
7. Закон за корпоративното подоходно облагане
8. Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
9. Закон за Националната агенция за приходите
10. Закон за Комисията за финансов надзор
11. Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
12. Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
13. Закон за хората с увреждания

2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Наредби
1. Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
2. Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
3. Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
4. Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
5. Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
6. Наредба за осигурителните каси
7. Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
8. Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация
9. Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
10. Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
11. Наредба за работното време, почивките и отпуските
12. Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
13. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
14. Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
15. Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
16. Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
17. Списък на професионалните болести (Приложение към член единствен на ПМС № 175 от 16.07.2008 г. – обн. ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г.)
18. Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
19. Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
20. Наредба за медицинската експертиза
21. Наредба за трудоустрояване
22. Наредба № РД-07-1 от 02.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
23. Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурителнно дружество
24. Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди
25. Наредба № 10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурително дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване
26. Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност
27. Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства
28. Наредба № 17 от 07.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуванене на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
29. Наредба № 19 от 08.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
30. Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
31. Наредба № 31 Наредба № 31 от 02.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване
32. Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд
33. Наредба № 34 от 04.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки
34. Наредба № 36 от 22.01.2004 г. за банките-попечители по Кодекса за социално осигуряване
35. Наредба № 45 от 02.03.2012 г. за достъпа до съхраняваните от Комисията за финансов надзор документи
36. Наредба № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества
37. Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията
38. Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване
39. Наредба № 56 от 04.01.2018 г. за минималното съдържание на инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
40. Наредба № 57 от 16.01.2018 г. за изискванията към годишния доклад за професионалната схема и за реда и начина за предоставяне на данни за управлението на професионална схема на чуждестранно предприятие осигурител
41. Наредба № 59 от 04.04.2018 г. за функциите и задълженията на звената, службите и лицата, осъществяващи управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит в пенсионноосигурителните дружества
42. Наредба № 60 от 02.05.2018 г. за изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване на пенсионна лицензия и на разрешение за управление на пенсионен фонд
43. Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
44. Наредба № 62 от 30.10.2018 г. за реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване
45. Наредба № 63 от 08.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове
46. Наредба № 64 от 29.11.2018 г. за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им
47. Наредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Постановления
1. Постановление № 193 от 12.10.2023 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната
2. Постановление № 94 от 27.06.2023 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Правилници
1. Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт
2. Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Инструкции
1. Инструкция № 1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
2. Инструкция № 1 от 03.04.2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт
3. Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник 4. Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
5. Инструкция № 14 от 08.11.2000 г. за реда за подаване на заявление за участие в професионален пенсионен фонд

Тарифи
1. Тарифа за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги от Националния осигурителен институт

II. РЕГЛАМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1. Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност
2. Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност
3. Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за разширяване обхвата на Регламент (EО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство
4. Регламент (ЕС) № 465/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

III. ДВУСТРАННИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

1. Спогодба по държавното обществено осигуряване между Народна република България и Народна република Албания
2. Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия
3. Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване
4. Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване
5. Договор между Република България и Молдова за социално осигуряване
6. Спогодба между Република България и държавата Израел за социална сигурност
7. Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея
8. Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност
9. Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
10. Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада
11. Спогодба между Република България и Черна гора за социална сигурност
12. Спогодба за социална сигурност между Република България и Тунизийската република
13. Спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко
14. Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан
15. Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция
16. Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек

IV. ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

V. ПРИЛОЖЕНИЕ – Календар на осигурителя за 2024 година

Част втора
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

I. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Закон за здравното осигуряване
2. Закон за здравето
3. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г.

2. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
2. Наредба № 6 от 19.06.2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване
3. Наредба № 8 от 03.11.2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
4. Наредба № 14 от 19.04.2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност
5. Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
6. Инструкция № 1 от 01.01.2006 г. за прилагане на § 19в от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване