Съвременно право 4/2016

ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Румен Марков - За противоконституционните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 74 от 26.09.2015 г.)

Дафина Сърбинова - Международният елемент при арбитражните споразумения с уговорка за арбитраж в чужбина

Александър Цеков - Режими на извънредно положение във Франция

Ивайло Стайков - Договори за осигурително посредничество в допълнителното социално осигуряване

ДИСКУСИИ

Иван Дойнов - Съставляват ли престъпленията по чл. 255, 255а и 256 НК, респ. чл. 255–257 НК (обн., ДВ, бр. 62 от 1997 г.), противоправни деяния по смисъла на чл. 45 ЗЗД

МЛАДИ АВТОРИ

Калина Георгиева - Нови легални дефиниции в материята на повторно използване на информация от обществения сектор

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Добринка Чанкова - Ново съчинение в областта на международното правно сътрудничество по наказателни дела