СТАТИИ

Иван Русчев - Относно „задължението“ на надарения за издръжка, или още веднъж за отменителното основание по чл. 227, ал. 1, б. „в“ ЗЗД

Николай Колев - Какъв минимален срок е приложим при свикване на общо събрание на АД чрез писмени покани?

Росен Карадимов - Програмата на телевизионната организация като обект на право, сродно на авторското право. Опит за изясняване на понятието „телевизионна програма“ по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Андрей Александров - Защо механизмът „Сейф Харбър“ се оказа ненадежден механизъм за трансфери на лични данни в САЩ

Васил Димитров - Основи на европейското спортно право. Решения на Съда на Европейския съюз в областта на спорта

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Златимир Орсов - Вписване на прекратяването на договора за аренда на земеделска земя

Иван Георгиев - Някои специфични особености на съдебното производство за защита от домашно насилие

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Ралица Илкова - Професор д-р Лазар Груев на 60 години