-10%

Съвременно право 1/2016

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Иван Русчев - Относно „задължението“ на надарения за издръжка, или още веднъж за отменителното основание по чл. 227, ал. 1, б. „в“ ЗЗД (Статия 1)

Николай Колев - Какъв минимален срок е приложим при свикване на общо събрание на АД чрез писмени покани? (Статия 2)

Росен Карадимов - Програмата на телевизионната организация като обект на право, сродно на авторското право. Опит за изясняване на понятието „телевизионна програма“ по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (Статия 3)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Андрей Александров - Защо механизмът „Сейф Харбър“ се оказа ненадежден механизъм за трансфери на лични данни в САЩ (Статия 4)

Васил Димитров - Основи на европейското спортно право. Решения на Съда на Европейския съюз в областта на спорта (Статия 5)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Златимир Орсов - Вписване на прекратяването на договора за аренда на земеделска земя (Статия 6)

Иван Георгиев - Някои специфични особености на съдебното производство за защита от домашно насилие (Статия 7)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Ралица Илкова - Професор д-р Лазар Груев на 60 години (Статия 8)