-10%

Тарифно класиране и произход на стоките съгласно митническото законодателство на ЕС

ISBN: 978-954-730-867-1
12,60 лв.
14,00 лв.
+

Изследването е насочено към разглеждането на въпросите, отнасящи се до тарифното класиране и произхода на стоките. Основа за провеждането му е законодателството на Европейския съюз, доколкото Република България като негов член е длъжна да го прилага пряко. Проучването на тарифното класиране и произхода на стоките е представено в развитие, като е направен анализ на съществуващата уредба и тя е съпоставена с предложените промени в действащото митническо законодателство на ЕС. Анализирана е и практиката на Съда на Европейския съюз по тези въпроси. Внимание е отделено и на правоприлагането на Върховния административен съд на Република България по този род дела. Съдържанието на понятието „стоки“ е изяснено от гледна точка на митническото законодателство на Съюза. В работата са направени множество предложения, които са насочени към подобряване на действащата законодателна рамка и улесняване на прилагащите я.

Книгата е предназначена най-вече за практикуващи юристи – служители в митническата администрация, съдии, адвокати и юрисконсулти, лица, занимаващи с митническо право, студенти. Тя ще бъде полезна и за износителите и вносителите на стоки от и на митническата територия на Европейския съюз, които желаят да съобразят дейността си с изискванията на закона.


Aтанас Симеонов е главен асистент в катедра „Административноправни науки“ в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по право, адвокат от Софийската адвокатска колегия. Автор е на множество изследвания в сферата на митническото право, като е защитил докторска дисертация на тема „Митническо задължение“.

Глава I. Обща митническа тарифа на ЕС

§ 1. Същност и приложение на хармонизираната система за описание и кодиране на стоките

§ 2. Комитет по хармонизираната система

§ 3. Комбинирана номенклатура на ЕС. Друга номенклатура, която се основава частично или изцяло на Комбинираната номенклатура или която добавя подразделения към нея (Taric)

§ 4. Тарифно класиране на стоките

4.1. Структура на ХС и КНЕС

4.2. Обяснителни бележки към КНЕС

§ 5. Мита. Видове мита, които се прилагат за стоките, включени в Комбинираната номенклатура на ЕС

5.1. Същност на митата

5.2. Видове мита

5.3. Такси с равностоен ефект

Глава II. Произход на стоките и предоставяне на тарифни преференции

§ 1. Понятие за стока съгласно митническото законодателство на ЕС

§ 2. Произход на стоките

§ 3. Определяне на произхода на стоките

§ 4. Непреференциален и преференциален произход на стоките

4.1. Преференциален произход на стоките

4.2. Кумулация на произход

§ 5. Ред за предоставяне на общи тарифни преференции

5.1. Общ режим на тарифни преференции

5.2. Специален насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление

5.3. Специален режим за най-слабо развити държави

5.4. Общи правила за оттегляне на преференциални режими

5.5. Предпазни мерки в полза на производителите от ЕС

§ 6. Доказване на произход

6.1. Документи, удостоверяващи произход

6.2. Последващ контрол на документите, удостоверяващи произход на стоките

Глава III. Обвързваща информация, предоставяна от митническите органи

§ 1. Обвързваща информация

§ 2. Обвързваща тарифна информация (ОТИ)

2.1. Същност на ОТИ

2.2. Искане за издаване на ОТИ

2.3. Решение за издаване на ОТИ

2.4. Неприложимост (невалидност) на ОТИ

§ 3. Обвързваща информация за произход (ОИП)

3.1. Същност на ОИП

3.2. Искане за издаване на ОИП

3.3. Решение за издаване на ОИП

3.4. Неприложимост (невалидност) на ОИП