-10%

Телевизионната програма на обществената телевизия

ISBN: 954-730-195-0
10,80 лв.
12,00 лв.
+

Настоящата книга съдържа анализ на правното положение на телевизионната програма, посочва предпоставките за нейното правно регулиране и обсъжда в снавнителноправен аспект моделите медийна регулация. Разгледани са обстойно характеристиките на телевизионната програма като юридически факти и на видовете медийни правоотношения, водещи до обособяването и като самостоятелен институт на медийното право. Детайлно е анализирана нормативната уредба в действащия Закон за радиото и телевизията и са отправени препоръки за законодателни промени в тази насока. Специално внимание е отделено на принципите на телевизионната дейност и телевизионната програма.

Глава първа. ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННАТА ПРОГРАМА

§ 1. Необходимост от правно регулиране. Модели на медийна регулация. Правна уредба на телевизионната програма

§ 2. Понятие за телевизионна програма.

Телевизионната програма като юридически факт. Терминологични уточнения

§ 3. Медийни правоотношения по повод излъчването на телевизионна програма. Телевизионната програма като правен институт. Правна природа на телевизионната програма

§ 4. Класификация на видовете телевизионни програми. Правни характеристики на телевизионните програми на БНТ

Глава втора. ПРИНЦИПИ НА ТЕЛЕВИЗИОННАТА ПРОГРАМА

§ 1. Разграничение на принципите на телевизионната дейност от принципите на телевизионната програма. Принципи на телевизионната дейност

§ 2. Способи за въвеждане на програмните принципи в националното медийно законодателство. Видове програмни принципи

§ 3. Всеобщи правни принципи на телевизионната програма

§ 4. Принципи на програмата на обществените телевизионни оператори – правна същност

§ 5. Специфични програмни принципи на Българската национална телевизия – юридическа характеристика. Програмата на БНТ в периоди на предизборна кампания – правни аспекти