Управление на персонала на търговската фирма

ISBN: 954-649-777-0
12,00 лв.
+

Защо някои фирми имат по-големи стопански успехи от други? Този въпрос е традиционен и постоянен, вероятно свързан с надеждата да се получи общозначим отговор. На съвременния етап все повече се налага схващането, че не "твърдите" елементи на мениджмънта като организационна структура, стратегически концепции и управленски системи, а "меките" елементи - фирмена култура, качествена работна сила, професионални знания и опит, са доминиращите фактори за очакваната и обективно необходимата ефективна бизнес дейност.
През последните години в науката и практиката все по-настойчиво се възприема разбирането, че "хората решават всичко". Хората, работещи във фирмата, се превърнаха във водещ фактор за нейния просперитет, а инвестирането в тях - в най-ценната инвестиция, защото не съществува друг ресурс освен работната сила, която, функционирайки в стопанската дейност, повишава своята потребителна стойност. Работната сила притежава уникалното свойство да повишава знанията, уменията и професионалния опит на новопостъпилите работници и по този начин да повишава не само собствената си потребителна стойност, но и потребителната стойност на всички категории персонал на фирмата.
Ето защо човешките активи са значим фактор за стопанския просперитет, но при условие че ефективно се управляват. С това се обяснява и засиленият интерес към тази управленска функция. Разглеждана самостоятелно, тя е сложен многопластов и многоаспектен процес, който обхваща планиране на човешките ресурси, набиране и развитие на кадровия потенциал, мотивиране на трудовата активност, формиране на благоприятен социален климат.