-73%

Устройство на територията – част І

Подзаконови нормативни актове
2 16 С02
8. актуализирано издание
към 29 ноември 2021 г.
ISBN: 978-619-226-112-2
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    176
  • Година на издаване:
    2021
2,00 лв.
7,40 лв.
+

Изданието съдържа нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията. В сборника е включена Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии, която определя правилата и нормативите за устройство на територията, както и нормативите за необходимата земя при застрояване с оглед ефективното използване на териториите и поддържането на природното равновесие.

Поместена е и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове заедно с приложенията към нея - изисквания към съдържанието и оформянето на графичните материали към проектните части, изисквания за изобразяването на графичните елементи на територията към видовете устройствени планове, илюстрации на части от устройствени планове от различен тип.

1. Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

2. Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове