Възникване и развитие на радиото и телевизията в България

Публичноправни аспекти

ISBN: 978-954-649-929-5
24,00 лв.
+

Дейността на обществените радио- и телевизионни оператори е предмет на сериозни научни изследвания в европейските държави. Развитието на новите информационни технологии, промяната на икономическите условия, динамиката на обществените процеси налагат задълбоченото познаване на тяхната структура, програмна дейност, финансиране, надзор.

Отсъствието на сериозна научна разработка за развитието на радиото и телевизията в България от тяхното създаване до началото на демократичните промени у нас през 1989 г. води неминуемо до празнота в областта на правното познание относно тяхната юридическа същност, организационна структура, програмни функции, финансиране. Това е една от основните причини при изработването на медийно законодателство да се допускат съществени грешки, свързани с организацията и надзора на обществените оператори.

Настоящата научна разработка не съдържа и не би могла да обхване всички въпроси, свързани с публичния статус на общественото радио и телевизия в България в периода 1927-1991 г., но анализира основните белези на тяхната организационна, програмна и финансова дейност.