Юридически размисли върху бъдещето на ЕС

ISBN: 978-954-07-3025-7
7,00 лв.
+

Проф. Жан-Дени Мутон е сред най-изявените френски специалисти в областта на правото на ЕС. Преподава в Университета в Нанси, в Университета в Люксембург, в Европейския институт за публична администрация в Маастрихт, в Института за политически изследвания в Париж, в Белградския университет. Директор е на Департамента по юридически и политически науки на Европейския университетски център и на Къщата на страните от Централна и Източна Европа в Нанси. Почетен доктор на Софийския университет и кавалер на Ордена на почетния легион на Франция. Автор на множество публикации в областта на правото на ЕС и международното право.
Проф. Жан-Дени Мутон има решаваща роля за установяването и развитието на пълноценно сътрудничество между Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Юридическия факултет на Университета в Нанси. Личната му ангажираност е в основата създадената през 2008 г. първа по рода си магистърска програма по право на ЕС, която осъществяват в партньорство Софийският университет, Университетите в Нанси и Страсбург, с участието на преподаватели от редица други френски висши училища.
Книгата „Юридически размисли за бъдещето на ЕС“ е резултат от серия изследвания на проф. Мутон, развити в периода 2007-2009 г.

Тя цели да намери отговор на три основни въпроса:

  • каква еволюция търпи ЕС;
  • какви отношения съществуват между Съюза и неговите държави-членки;
  • какви перспективи се очертават пред развитието на европейската интеграция през идните години.

Особен акцент в изследването на проф. Мутон е поставен върху същността и развитието на института на европейското гражданство и върху най-новата практика на юрисдикцията на Съюза относно защитата на основните права и тяхното отношение с основните свободи на движение във вътрешния пазар. Съществен принос на разработката представлява анализът относно възникването и утвърждаването на принципа на зачитане националната идентичност на държавите-членки на ЕС - нов елемент от определящо значение в правната уредба на европейската интеграция.