-10%

Административен процес на Република България

Второ преработено и допълнено издание

ISBN: 978-954-730-734-6
19,71 лв.
21,90 лв.
+

Предлаганият учебник по административен процес на Република България е второ допълнено и преработено издание. Той е съобразен с действащия от 2007 г. Административнопроцесуален кодекс, със съдебната практика, издадените коментари и научни трудове по АПК. Съдържа както критичен теоретичен анализ на редица текстове и законови разрешения, така и много предложения за усъвършенстване на административния процес в неговото широко понятие.

Предназначен е преди всичко за подготовката на студентите по право за семестриалния и за държавния изпит, но представлява ценно пособие и за всички останали юристи – теоретици и практици.


Двамата автори – проф. д-р Димитър Костов и проф. д-р Дончо Хрусанов, са дългогодишни преподаватели в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Те са отдавна утвърдени и авторитетни имена в областта на административното право и административния процес.

Предговор

Раздел първи. ОБЩИ ВЪПРОСИ

Глава първа. ПОНЯТИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС. НОРМАТИВНА ОСНОВА

1. Понятие

2. Нормативна основа

Глава втора. ПРИНЦИПИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС

Глава трета. УЧАСТНИЦИ, СУБЕКТИ И СТРАНИ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС

1. Участници

2. Субекти

3. Страни

4. Положението на администрацията

5. Участие на прокурора в административния процес

Глава четвърта. ДОКАЗВАНЕ И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА

Раздел втори. ИЗДАВАНЕ, КОНТРОЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

Глава първа. ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

1. Издаване на индивидуални административни актове

2. Производство по издаване на общи административни актове

3. Производство по издаване на нормативни административни актове

Глава втора. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВА ПО ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

Глава трета. КОНТРОЛНА ФАЗА

1. Оспорване на административните актове по административен ред

2. Оспорване на индивидуалните административни актове пред първа съдебна инстанция (обща клауза)

3. Специална клауза за оспорване на индивидуални административни актове

4. Касационно производство

5. Отмяна на влезли в сила съдебни актове

Глава четвърта. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ И СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

1. Общи положения

2. Започване, спиране, прекратяване и приключване на изпълнението

3. Изпълнение срещу граждани и организации

Глава пета. ДРУГИ ПРОИЗВОДСТВА

1. Споразумение

2. Предложения и сигнали

3. Обжалване на откази за разглеждане на искане за издаване на административен акт

4. Производства за обезщетения

5. Обжалване на определенията и разпорежданията

6. Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията

Раздел трети. НАЛАГАНЕ, КОНТРОЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ.
(АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС)

Глава първа. ПРОИЗВОДСТВО ПО НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ

1. Установяване на административното нарушение

2. Налагане на административно наказание

Глава втора. КОНТРОЛНА ФАЗА

1. Оспорване на наказателните постановления пред съд

2. Касационно оспорване на решението на районния съд

3. Възобновяване на административнонаказателните производства

Глава трета. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАКАЗАНИЯ