-10%

Административно право на Република България. Обща част

пето преработено и допълнено издание

ISBN: 978-954-730-794-0
24,30 лв.
27,00 лв.
+

Предлаганият учебник по административно право, обща част, е пето преработено и допълнено издание. Курсът е поднесен по класическата за административното право систематика и последователност. Разгледани са редица нови разрешения както в теорията, така и в законодателството. Материята е съобразена със законодателството до 1 септември 2012 г.

Учебникът е предназначен най-вече за студентите по право – за подготовка за семестриалния и държавния изпит, но може да се ползва от всички останали юристи, теоретици и практици.

Основата на учебника бе положена от проф. Иван Дерменджиев – известен български учен административист, дългогодишен преподавател по административно право и процес в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Последните издания на курса са доразвити, допълнени и актуализирани от проф. Димитър Костов и проф. Дончо Хрусанов. Те също са утвърдени имена в областта на административното право и административния процес и дългогодишни преподаватели в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Дял първи
ПОНЯТИЕ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ. ЮРИДИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Глава първа. ПОНЯТИЕ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

1. Общи положения

2. Двете значения на понятието администрация

Глава втора. ЮРИДИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

1. Белези

2. Оперативна самостоятелност и обвързана компетентност

3. Форми на изпълнителната дейност

4. Методи на административната дейност

Глава трета. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО

1. Предмет на административното право

2. Метод на регулиране

3. Система на административното право

Глава четвърта. ИЗТОЧНИЦИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО. НОРМИ И ПРАВООТНОШЕНИЯ

1. Източници

2. Административноправни норми и отношения

3. Разграничаване на административното право от другите клонове на правото

4. Административноправна наука

Дял втори
СУБЕКТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО

Глава първа. ОБЩО ЗА СУБЕКТИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО

1. Понятие за субект на административното право

2. Административна правосубектност

Глава втора.ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА КАТО СУБЕКТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО

1. Понятие за административноправен статут на физическите лица

2. Гражданство

3. Адресна регистрация

4. Име

5. Награди за гражданите

6. Административноправен статут на чужденците

Глава трета. ОРГАНИЗАЦИИ НА ГРАЖДАНИТЕ

1. Общо за организациите на гражданите и за правото на сдружаване

2. Организации на гражданите и техните видове

3. Административноправен режим на организациите на гражданите

4. Специалният режим на образуване, промени в състава и прекратяване на организации със стопанска цел

Глава четвърта. ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ. АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

1. Понятие за орган на изпълнителната власт

2. Видове органи на изпълнителната власт

3. Система на органите на изпълнителната власт

3.1. Централни органи на изпълнителната власт

4. Администрация на изпълнителната власт

Глава пета. ДЪРЖАВНА СЛУЖБА

1. Понятие за държавна служба

2. Понятие за държавен служител

3. Видове държавни служители

4. Правно положение на държавните служители

5. Отговорност на държавните служители

Дял трети
АДМИНИСТРАТИВНИЯТ АКТ.В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Глава първа. АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

1. Понятие за административен акт

2. Видове административни актове

3. Административни актове с гражданскоправни последици и съдебният контрол по АПК

4. Откази на администрацията

5. Законов статут на административния акт

6. Недействителност на административните актове

7. Правна сила и влизане в действие на административните актове

8. Прекратяване действието на административния акт

Глава втора. ДОГОВОРИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

1. Постановка на въпроса

2. Обикновените договори на администрацията

3. Случаи, когато няма договор на администрацията

Глава трета. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Изпълнението на административноправни задължения като правно явление

2. Административноправни задължения, които подлежат на изпълнение

3. Изискуемост на административноправни задължения

4. Предмет, място и субект на изпълнението

5. Правни последици и правна природа на изпълнението

6. Методи и форми за изпълнение на административноправни задължения

Дял четвърти
СПОСОБИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАКОНОСЪОБРАЗНО И ПРАВИЛНО ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

Глава първа. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ, ЗАСЯГАЩИ СПОСОБИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАКОНОСЪОБРАЗНО И ПРАВИЛНО ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

1. Постановка на въпроса

2. Понятие за контрол и видове контрол

3. Обществен контрол

Глава втора. ЮРИДИЧЕСКИ КОНТРОЛ

1. Контрол на представителните органи

2. Административен контрол

3. Прокурорски надзор

4. Правораздавателен надзор

5. Омбудсман

6. Преимущества и слабости на националната система за контрол върху актовете на администрацията

Дял пети
ОТГОВОРНОСТТА ПО АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО

Глава първа. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

1. Общи положения и принципи

2. Субекти на административната отговорност

3. Административно нарушение

4. Административно наказание

5. Видове административни наказания

6. Определяне и индивидуализация на административните наказания

7. Обстоятелства, които изключват административната отговорност

8. Актове за налагане на административни наказания

9. Разграничаване на административните наказания от други правни санкции

10. Изпълнение на задължения, които произтичат от административнонаказателни актове

10.1. Срокове за изпълнение на административни наказания

11. Изводи и препоръки, засягащи системата на административната отговорност

12. Административни наказания за маловажни престъпления

Глава втора. ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

1. Понятие и видове

2. Видове принудителни административни мерки

3. Изисквания за законност на принудителните административни мерки

4. Правни гаранции за осигуряване на законосъобразно прилагане на принудителните административни мерки

Глава трета. ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ

1. Общо за дисциплинарната отговорност

2. Дисциплинарна отговорност по кодекса на труда

3. Дисциплинарна отговорност на служителите в държавния административен апарат

4. Дисциплинарна отговорност на лица, които не се намират в служебна връзка с държавния апарат

Глава четвърта. ДРУГИТЕ ОТГОВОРНОСТИ

1. Постановка на въпроса

2. Гражданска отговорност

3. Отговорност на държавата (администрацията)

4. Отговорност на длъжностните лица

5. Наказателна отговорност

6. Значение на гражданската и наказателната отговорност за административното право