-10%

Бежанско право

ISBN: 978-619-226-206-8
20,70 лв.
23,00 лв.
+

Бежанското право е сравнително ново за България, доколкото законодателството и прилагането му се развиват след ратификацията на Конвенцията за статута на бежанците на ООН през 1992 г. Тази книга е пръв опит за систематизиран анализ на правната уредба и практика в областта на убежището и международната закрила на бежанците.

Разгледани са общите положения на бежанското право и неговото място в правната система,  неговите международни, европейски и национални източници, както и универсалните принципи и стандарти за закрилата на бежанците съгласно международната уредба и конвенции. Включено е детайлно изложение по институтите на материалното право – видовете убежище, техния обхват и съдържание. Разглеждат се подробно основанията за признаване, отнемане и прекратяване на уредените в националния закон индивидуални форми на закрила - статут на бежанец, хуманитарен статут и убежището, предоставяно от президента на републиката, както и правата и задълженията, придобивани с всяка от тях. Анализират се и предпоставките и съдържанието на временната закрила като единствената колективна форма на убежище.

Специално внимание се обръща на особеностите на националното производство за предоставяне на международна закрила, както и на особените правила и процедури, приложими в тази област съгласно правото на Европейския съюз. Обследват се институтите на дъблинската процедура, ускореното производство и производствата по допустимост на последващи заявления за предоставяне на убежище и закрила. Подробно се разглежда провеждането на основната фаза на производството по предоставяне на статут с акцент върху специфичните особености на доказването и доказателствените средства. Прави се анализ и на особените процедури като оценка на възраст, събиране на семейство, принудителни мерки, процедури спрямо непридружени деца и другите специални производства. Представена е съдебна практика, включително тази на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз.


Илиана Савова е адвокат по въпросите на убежището и миграцията от 1996 г., от 1997 г. е координатор на Националната правна мрежа за бежанци, а от 2001 г. е директор на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти. Лектор по бежанско и имиграционно право в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

Увод

§ 1.   Исторически преглед

§ 2.   Статут и мандат на Върховния комисар за бежанците на ООН

Част първа

Общи положения

Глава I. Същност, място и източници на бежанското право

§ 3.   Понятие

I.     Обективно право

II.   Субективно право

III. Предмет

§ 4.   Място на бежанското право в правната система

§ 5.   Източници на бежанското право

I.     Конвенция за статута на бежанците

II.   Протокол за статута на бежанците

III. Регионални източници

IV. Европейски acquis

V.   Вътрешноправни източници

§ 6.   Принципи на бежанското право

Част втора

Видове убежище

Глава II. Особености на националната уредба

§ 7.   Източници и отграничения

§ 8.   Видове убежище

Глава III. Убежище, предоставяно от държавния глава

§ 9.   Особености на правомощието

§ 10. Обхват на убежището и действия по предоставянето му

§ 11. Правен статус на чужденците с предоставено убежище

Глава IV. Статут на бежанец

§ 12. Определение

I.     Включващи клаузи

II.   Изключващи клаузи

III. Прекратителни клаузи

§ 13. Правен статус на признатия бежанец

I.     Общи положения

II.   Обхват на правния статус на бежанците съгласно националното и общностното право

§ 14. Мандатни бежанци

Глава V. Субсидиарна закрила (хуманитарен статут)

§ 15. Източници

I.     Исторически преглед

II.   Актове за основните права на ООН

III. Kонвенция за защита правата на човека и основните свободи

IV. Харта на основните права на Европейския съюз

V.   Конституция на Република България

VI. Предходна национална уредба

§ 16. Определение

I.     Включващи клаузи

II.   Изключващи и прекратителни клаузи

§ 17. Правен статус на чужденците с предоставен хуманитарен статут

Глава VI. Временна закрила

§ 18. Понятие и източник

§ 19. Определение – включване, изключване и прекратяване

§ 20. Правен статус на чужденците под временна закрила

Част трета

Производство

Глава VII. Административно производство

§ 21. Органи

I.     Видове органи

II.   Специализиран орган и администрация

§ 22. Фази на административното производство

I.     Определяне на отговорната държава (дъблинска процедура)

II.   Ускорено производство

III. Основна фаза на производството

§ 23. Доказване

I.     Доказателства и доказателствени средства

II.   Оценяване на фактите и обстоятелствата

III. Доказателствена тежест

§ 24. Особени производства спрямо лица, търсещи закрила

I.     Принудителни мерки

II.   Прекратяване и възобновяване на производството

III. Производство по допустимост на последващи молби

IV. Производство спрямо непридружени деца

§ 25. Особени производства спрямо лица с предоставена закрила

I.     Събиране на семейство

II.   Отнемане и прекратяване на статут

§ 26. Особени правила при издаване на актове от други органи

I.     Съдействие на държавния глава

II.   Правила при временна закрила

Глава VIII. Съдебен контрол

§ 27. Подведомственост и подсъдност

§ 28. Инстанционност

§ 29. Правомощия на съда

§ 30. Правни последици от отмяната