Деликтно право. Непозволено увреждане

четвърто преработено и допълнено издание

ISBN: 978-619-198-017-8
28,00 лв.
+

Монографията е четвърто допълнено и преработено издание на книгата „Деликтно право" на проф. Поля Голева от Института за държавата и правото – БАН и ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Тя е единственото у нас цялостно и пълно изследване на правната уредба на непозволеното увреждане за последните 50 години.

В книгата са разгледани всички общи и специални положения на деликтното право – на този дял от гражданското право, който урежда предпоставките и правните последици от причиняването на вреди на друго лице. На базата на богатата съдебна практика, съвременната чуждестранна литература и практиката на Съда на Европейския съюз са изследвани проблемите на виновната отговорност; безвиновната отговорност; отговорността за вреди, причинени от друг; отговорността на държавата и общините за вреди; отговорността за вреди, възникнали при упражняване на правнорегламентирана дейност; отговорността на лечебното заведение за вреди, причинени от лекари, и др. Направен е анализ на обезщетението на имуществените и неимуществените вреди, като са включени интересни нови постановки от модерната чуждестранна практика. Монографията поставя много въпроси, някои от които могат да дадат повод за по-нататъшни изследвания, за обогатяване на съдебната практика и на науката в сферата на деликтното право.