-10%

Действие на договора по отношение на лицата

ISBN: 978-619-226-106-1
12,60 лв.
14,00 лв.
+

Изданието е посветено на въпросите, свързани с действието на договора между страните по него (така нареченото „вътрешно действие“) и спрямо трети лица („външно действие“). Отделено е внимание на понятието за договор и неговото сключване. Вътрешното действие е разгледано през призмата на принципа на облигаторното действие на договора и на принципа на относителното действие на договора. Външното действие касае хипотези, при които за трети лица, които не са страни по договора, се пораждат облигационните му права и задължения било в пълен обем, било ограничено. Разгледани са въпросите на противопоставимостта на договора, относителната недействителност в българското гражданско право, правната природа на Павловия иск, отговорността на трето лице, попречило недобросъвестно на изпълнението на договора и други. Книгата е предназначена за преподаватели, съдии, адвокати, юрисконсулти и студенти по право. 


Таня Йосифова е доцент по гражданско и семейно право, арбитър към Арбитражния съд на Българската стопанска камара и адвокат от Софийската адвокатска колегия.

Глава първа. ПРАВНА СЪЩНОСТ НА ДОГОВОРА

§ 1. Договорът като юридически факт

1.1. Историческо развитие

1.2. Сключване на договора

1.2.1. Що е предложение?

1.2.2. Обвързваща сила на предложението

1.2.3. Неоттегляемост на предложението

1.2.4. Преминаване на собствеността

1.2.5. Отговорност на предложителя

1.2.6. Що е приемане (акцепт)?

1.2.7. Особености на сключването на договора по електронен път

1.3. Дефиниция на договора като юридически факт

1.4. Отношения, които наподобяват договор, но не са договор

1.5. Едностранни сделки и договор

1.6. Понятието „договор“ в сравнителноправен аспект

§ 2. Договорът като правоотношение

2.1. Съдържание на договора като правоотношение

§ 3. Договорът като документ (форма)

§ 4. Теории за задължителната сила на договора

4.1. Принцип на автономия на волята и свързаните с него схващания

4.2. Автономията на волята и свободата на договарянето в българското право

4.3. Принцип на договорна справедливост

4.3.1. Понятие за „договорна справедливост“

4.3.2. Договорна справедливост и свобода на договарянето

4.4. Други теории за обяснение на задължителната сила на договора

4.5. Тълкуване на договора

Глава втора. ВЪТРЕШНО ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

§ 1. Задължителна сила на договора – чл. 20а ЗЗД

1.1. Съпоставка на разпоредбата на чл. 20а ЗЗД с чл. 1134 ФГК

§ 2. Относително действие на договора

2.1. Същност на принципа

2.2. Съпоставка между конститутивния нотариален акт и констативния нотариален акт

2.3. Понятие за страни по договора

2.4. Някои изключения от принципа на относително действие на договора 78

2.4.1. Договор в полза на трето лице

2.4.2. Представителство

2.4.3. Пряк иск

2.4.4. Експромисия

Глава трета. ВЪНШНО ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

§ 1. Противопоставимост на договора

1.1. Понятие

1.2. Проявни форми на противопоставимостта

1.2.1. Обща противопоставимост на договора

1.2.2. Противопоставимостта на договора като предимство при конкуренция на права

1.2.2.1. Противопоставимост на договорите с предмет вещни права

1.2.2.2. Запазване на правата на трети лица при отпадане с обратна сила на правата на праводателя

А) Разваляне на двустранните договори поради неизпълнение
(чл. 88, ал. 2 ЗЗД)

Б) Отмяна на дарение (чл. 227, ал. 5 ЗЗД)

В) Член 453 ГПК

Г) Иск за неоснователно обогатяване по чл. 57, ал. 2 ЗЗД

1.2.2.3. Противопоставимост на договорите, които имат за предмет облигационни права

1.2.2.3.1. Отделни хипотези на противопо-ставимост на договори с предмет облигационни права

А) Противопоставимост на договора за наем по отношение на новия приобретател на имота – чл. 237 ЗЗД

Б) Член 17, ал. 2 от Закона за арендата в земеделието

В) Противопоставимост на договора за поръчка по отношение на кредиторите на довереника – чл. 292 ЗЗД

Г) Двойна цесия

Д) Нарушаване на клауза за непрехвърлимост на вземане

Е) Конкуренция между бъдещи приобретатели – страни по предварителен договор за един и същ недвижим имот

1.2.3. Правни сделки с рефлексно действие

§ 2. Относителна недействителност

2.1. Понятие

2.2. Относителна недействителност при Павловия иск

2.2.1. Правно положение на кредиторите по Павловия иск

Какви трети лица са кредиторите?

2.2.2. Правна природа на Павловия иск

2.2.3. Правни последици след уважаването на Павловия иск

2.2.4. Противоречивите възгледи в съдебната практика

2.2.5. Тълкувателно решение № 5/2013 г. от 29 декември 2014 г., ОСГТК, ВКС

2.3. Член 76 от Закона за наследството

§ 3. Отговорност по чл. 21, ал. 2 ЗЗД

3.1. Обща характеристика

3.2. Възможни правонарушения от страна на третото лице

3.2.1. Нарушение на правото на кредитора чрез сделка между длъжника и третото лице

А) Задължения за dare

Б) Задължения за facere

В) Задължения за non facere

3.2.2. Други случаи

3.3. Фактически състав на отговорността по чл. 21, ал. 2 ЗЗД

3.3.1. Деяние на третото лице

3.3.1.1. Третото лице като единствен извършител на деликта

3.3.1.2. Длъжникът и третото лице като съизвършители на деликта

3.3.2. Противоправност на деянието

3.3.2.1. Теории за противоправността при деликтите

3.3.2.2. Относително действие на договора и задължения за бездействие
на третите лица

3.3.3. Причинна връзка

3.3.4. Вина

3.3.5. Вреди

3.4. Правни последици от извършеното правонарушение

3.5. Граници на отговорността по чл. 21, ал. 2 ЗЗД

3.6. Съотношение между отговорността на длъжника и отговорността на третото лице

3.6.1. Уговорки за изменение на отговорността

3.6.2. Разделна или солидарна отговорност е отговорността на длъжника и третото лице?