-10%

История на българската средновековна държава и право

ISBN: 978-954-730-553-3
20,70 лв.
23,00 лв.
+

Изданието представлява учебник за студентите в юридическите факултети в страната. Книгата систематизира дългогодишния опит на автора – проф. Димитър Токушев, като преподавател в Софийския университет, и същевременно представя неговия принос към съвременните достижения на правно-историческата наука у нас. Като черпи от академичното наследство на професорите Димитър Ангелов и Михаил Андреев в тази научна област, авторът анализира възникването и развитието на българските държавни институции и на правната система през периода на Средновековието. Книгата обхваща хронологически периода от създаването на българската държава през 681 г. до конституирането на модерната българска държава след 1878 г.

Едната част от съдържанието на учебника обхваща изследването на държавата като политическа организация на обществото и нейните структурни изменения през столетията. Другата част от съдържанието включва анализ на средновековното право като съвкупност от правила, регулиращи отношенията между хората и институциите на държавната власт и управление, както и отношенията между индивидите по повод на техните имуществени и неимуществени права.

Тематичният подбор и структурното разпределение на изложението съответства на основните периоди и ключовите моменти в историческото развитие на българската държавност и право.

Глава първа. ОСНОВНИ ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СРЕДНОВЕКОВНА ДЪРЖАВА И ПРАВО

1. Понятие и класификация на изворите на българската държава и право

2. Законодателство на хан Крум

3. Отговорите на папа Николай I по допитванията на българите

4. Византийска Еклога. Съотношение между Византийската и Славянската Еклога

5. Земеделски закон

6. Закон за съдене на людете (ЗСЛ)

7. Царски грамоти

8. Синтагма на Матей Властар

Глава втора. ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ СТРОЙ И УСТРОЙСТВО НА БЪЛГАРСКАТА СРЕДНОВЕКОВНА ДЪРЖАВА (681–1396 г.)

1. Българската средновековна държава до средата на IХ в.

2. Обществено-политически промени в славянобългарската държава от покръстването до покоряването є от Византия

3. Българската средновековна държава през периода ХIII–ХIV век

Глава трета. ВЪЗНИКВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВНО ПРАВО. ОБИЧАЙНО И ПИСАНО ПРАВО

Глава четвърта. ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ФЕОДАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ. ФОРМИ НА ФЕОДАЛНА СОБСТВЕНОСТ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ. ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА

1. Формиране на феодалната собственост

2. Форми на феодална собственост

3. Съдържание на правото на феодална собственост

4. Защита на собствеността

Глава пета. ПРАВЕН СТАТУС НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ И НА ЧУЖДЕНЦИТЕ В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ

1. Правоспособност

2. Дееспособност

Глава шеста. ФЕОДАЛНИТЕ ИМУНИТЕТИ В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ

Глава седма. БЪЛГАРСКО СРЕДНОВЕКОВНО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

1. Замяна

2. Покупко-продажба

3. Наем на вещи

4. Заем на вещи

5. Дарение

6. Влог и дружество

Глава осма. БЪЛГАРСКО СРЕДНОВЕКОВНО СЕМЕЙНО ПРАВО

1. Годеж

2. Брак

3. Развод

Глава девета. БЪЛГАРСКО СРЕДНОВЕКОВНО НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

1. Наследяване по завещание

2. Наследяване по закон

Глава десета. БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВНО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

1. Субект на престъплението

2. Видове престъпления

3. Видове наказания

Глава единадесета. СЪДЕБНОТО УСТРОЙСТВО В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (681–1396 г.)

1. Светски съдилища

2. Духовни (църковни) съдилища

3. Църковно-народни събори

4. Други съдилища

5. Чуждестранни съдилища в средновековна България

Глава дванадесета. СЪДЕБНИЯТ ПРОЦЕС В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ

Глава тринадесета. УСТРОЙСТВО НА ОСМАНСКАТА ФЕОДАЛНА ДЪРЖАВА (ХV–ХIХ ВЕК)

1. Държавно устройство

2. Административно-териториално устройство. Служби в провинциалното управление

3. Социално-класова структура на османското общество

Глава четиринадесета. ОСМАНСКАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА В ПЕРИОДА ХV–ХIХ ВЕК

Глава петнадесета. ОСМАНСКА ПРАВНА СИСТЕМА – КОМПОНЕНТИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВО

1. Мюсюлманско религиозно право

2. Мюсюлманско светско право

3. Капитулационно право

4. Каноническо право на немюсюлманските общности

5. Обичайно право на българското население

Глава шестнадесета. СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И ОСМАНСКОТО СВЕТСКО ПРАВО СЛЕД ТАНЗИМАТА

1. Реформиране на съдебната система

2. Реформи в османското светското законодателство

Глава седемнадесета. ПРАВОТО НА ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ХV–ХIХ ВЕК

Глава осемнадесета. ФАКТОРИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБИЧАЙНО ПРАВО ПО ВРЕМЕ НА ОСМАНСКОТО ВЛАДИЧЕСТВО

1. Българските общини

2. Религиозните общини на източноправославната църква

3. Еснафските организации на българските занаятчии

Глава деветнадесета. БЪЛГАРСКОТО ОБИЧАЙНО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО В ПЕРИОДА ХV–ХIХ в.

1. Наем на вещи

2. Наем на работа

3. Заем за послужване

3. Заемане на работа

4. Съдружия за обща работа

Глава двадесета. БЪЛГАРСКОТО ОБИЧАЙНО СЕМЕЙНО ПРАВО В ПЕРИОДА ХV–ХIХ в.

1. Задруга

2. Годеж и брак по обичайното семейно право

3. Развод

4. Отношения между родители и деца

5. Осиновяване и настойничество

Глава двадесет и първа. БЪЛГАРСКОТО ОБИЧАЙНО НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО ПРЕЗ ПЕРИОДА ХV–ХIХ ВЕК

1. Наследяване по завещание

2. Наследяване по обичай

Глава двадесет и втора. БЪЛГАРСКОТО ОБИЧАЙНО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО ПРЕЗ ХV–ХIХ ВЕК

Глава двадесет и трета. СЪДОУСТРОЙСТВО И СЪДОПРОИЗВОДСТВО ПО БЪЛГАРСКОТО ОБИЧАЙНО ПРАВО ПРЕЗ ХV–ХIХ ВЕК

Глава двадесет и четвърта. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ И УСТАВЪТ ЗА НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ