-10%

История на новобългарската държава и право (1878—1944)

ISBN: 978-954-730-535-9
18,90 лв.
21,00 лв.
+

В книгата са разгледани проблемите на българската държавност от Освобождението до 40-те години на ХХ век – възстановяването на българската държавност след Руско-турската война от 1877–1878 г., изработването и приемането на Търновската конституция, начинът на конституиране и правомощията на висшите органи на власт и управление, както и развитието и формирането на основните отрасли на частното и публичното право. Трудът е ориентиран както към преподавателите и студентите по право, така и към по-широка читателска аудитория.

Въведение. ДЪРЖАВНОПРАВНИ ИДЕИ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО В НАВЕЧЕРИЕТО НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО РОБСТВО

Глава първа. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ СЛЕД РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА ОТ 1877—1878 Г.

1. Полагане на основите на българската държавност в периода на временното руско управление 1877—1879 г.

2. Организация на съдебната власт в периода на руското гражданско управление

Глава втора. ИЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

1. Изработване на проекта за Органически устав на Княжество България

2. Конституиране на Учредителното събрание

3. Дейността на Учредителното събрание

4. Политически и икономически идеи в Конституцията

5. Проект на д-р Константин Стоилов за промяна на Търновската конституция

6. Изменения в Конституцията

Глава трета. ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО НА БЪЛГАРИЯ СПОРЕД ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

1. Правомощия на монарха в изпълнителната, законодателната и съдебната власт

2. Министерски съвет. Видове министерства. Правомощия на правителството. Видове министерска отговорност

3. Народно събрание. Видове Народно събрание. Конституиране и компетенции

4. Държавният съвет при „Режима на пълномощията“. Конституиране и правомощия

Глава четвърта. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ

Глава пета. ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО И СЪДЕБНА СИСТЕМА НА ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ

Глава шеста. ВЪЗНИКВАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВНА СИСТЕМА

Глава седма. СЪЗДАВАНЕ НА НОВОБЪЛГАРСКОТО ЧАСТНО ПРАВО

1. Създаване на облигационното право

2. Създаване на наследственото право

3. Създаване на семейното право

4. Създаване на търговското право

5. Правен режим на поземлената собственост в Княжество България

6. Създаване на вещното право

Глава осма. СЪЗДАВАНЕ НА НОВОБЪЛГАРСКОТО ПУБЛИЧНО ПРАВО

1. Създаване на наказателното право

2. Създаване на гражданското и наказателното съдопроизводство

Глава девета. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО ПЕЧАТА

Глава десета. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА МЕСТНОТО (ОБЩИНСКОТО) УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ

Глава единадесета. РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЧАСТНО ПРАВО В НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК

Глава дванадесета. ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

Глава тринадесета. НАЧАЛО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВОСЪДИЕ В БЪЛГАРИЯ

Глава четиринадесета. РЕФОРМИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЗНС

1. Аграрната реформа на правителството на БЗНС

2. Законодателство на БЗНС, свързано с провеждането на трудовата повинност

3. Съдебната реформа на земеделското правителство

4. Църковната реформа на БЗНС

Глава петнадесета. ПРОМЕНИ В МЕХАНИЗМА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА СЛЕД ПРЕВРАТА ОТ 19 МАЙ 1934 Г.

Глава шестнадесета. КОНСТИТУЦИОННИ ПРОЕКТИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АНДРЕЙ ТОШЕВ ОТ 1935 г.

Глава седемнадесета. АНТИЕВРЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ. БОГДАН ФИЛОВ