-10%

Медиацията в брачните отношения

ISBN: 978-619-226-185-6
15,30 лв.
17,00 лв.
+

В изданието са изследвани специфичните проблеми и различните проявления на процеса по медиация в семейна среда, като се обръща внимание на конкретните особености на медиационната процедура. Авторът защитава тезата, че приоритетното решаване на семейни проблеми следва да бъде извършено по извънсъдебен ред чрез съвременен, холистичен подход, основан на последните достижения на медиацията и на добрите чуждестранни практики. Фокусирано е върху мястото на детето в медиационния процес и прийомите, с които се защитава неговият интерес.

Книгата е подходяща за медиатори, адвокати, съдии, юристи, психолози, социални работници и за всеки с интереси към динамиката на семейните отношения.


Юлия Раданова е медиатор, преподавател и изследовател в сферата на медиацията. Основател и председател на Института по медиация и управление на спорове /ИМЕУС/, активно участващ в развитието на съвременните тенденции за извънсъдебното решаване на конфликти в страната. Адвокат от Софийската адвокатска колегия.

 

Глава 1

Медиация – същност, историческо развитие и сравнителноправен анализ

I. Същност на процеса по медиация

1. Характерни особености на процедурата по медиация

1.1. Предварителната подготовка

1.2. Въвеждане в процедурата, обяснение на принципите и ръководните начала на процеса

1.3. Встъпителни думи на страните

1.4. Процес на събиране на факти

1.5. Обособяване на основните спорни въпроси между страните

1.6. Изграждане на план за протичане на медиацията

1.7. Индивидуални срещи

1.8. Генериране на възможности за решаване на конфликта

1.9. Сверка с действителността на генерираните възможности за намиране на решение

1.10. Преговори и установяване на работещия за страните модел на решение

1.11. Споразумение

1.12. Приключване на процеса

2. Определение за медиация

II. Отграничение на медиацията от други сходни явления

1. Медиация и съдебно производство

2. Медиация и арбитражно производство

3. Медиация и посредничество при водене на преговори

III. Историческо развитие на медиацията

1. Възникване на процеса по медиация

2. Развитие на медиацията в модерната епоха до наши дни

IV. Сравнителноправен анализ

1. Великобритания

2. Австрия

3. Германия

4. Турция

5. Китай

6. Италия

7. Франция

8. Скандинавски държави

9. Норвегия

Глава 2

Нормативна регулация на семейните отношения и приложение на медиацията в тях

I. Нормативна регулация на семейните отношения

1. Възприятие и историческо развитие на понятието за брак

2. Определение за брак

3. Определение за семейство

4. Развод

5. Споразумението на съпрузите при развод по взаимно съгласие

5.1. Нуждата от материализиране на сериозно и непоколебимо съгласие относно факта на прекратяване на гражданския брак

5.2. Нуждата от постигане на съгласие между съпрузите по всички въпроси относно местоживеенето на ненавършилите пълнолетие деца, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име

5.3. Необходимостта споразумението да отговаря на най-добрия интерес на детето

6. Родителски права

6.1. Принудително изпълнение на постигнатото споразумение за съвместно упражняване на родителските права

6.2. Относно местоживеенето на детето и пътуванията на детето в чужбина

II. Понятие за семейно правосъдие

III. Медиация в семейните отношения. Определение

1. Определение за семейна медиация

2. Стандарти и принципи за водене на процедура по семейна медиация

2.1. Стандарт I: принципът на себеопределяне на страните в процеса по семейна медиация

2.2. Стандарт II: образование, квалификация и допълнителна подготовка на семейния медиатор

2.3. Стандарт III: пояснения относно същността на процеса по медиация и оценка на годността на страните за участие

2.4. Стандарт IV: неутралност

2.5. Стандарт V: пояснение относно дължимите за процеса такси

2.6. Стандарт VI: структуриране на процеса по медиация по начин, който предоставя на страните достатъчна информация към момента на вземане на решения

2.7. Стандарт VII: конфиденциалност на информацията, разкривана в процеса

2.8. Стандарт VIII: най-добрият интерес на детето

2.9. Стандарт IX: ситуации, при които е налице насилие или изоставяне/неглижиране на дете

2.10. Стандарт X: ситуации, при които е налице домашно насилие

2.11. Стандарт XI: спиране или прекратяване на медиацията, в случай че медиаторът не е убеден, че страните разбират и правилно възприемат смисъла и значението на обсъжданите проблеми

2.12. Стандарт XII: забрана за заблуждаваща реклама и задължение за предоставяне на достоверна информация от страна на медиатора към широката общественост

2.13. Стандарт XIII: задължение на семейния медиатор да поддържа и подобрява квалификацията си

3. Положителни и отрицателни характеристики на семейната медиация

3.1. Положителни характеристики на процедурата по семейна медиация

3.1.1. Структура на процеса

3.1.2. Парафразирането, обобщението и записването на прогреса, който страните осъществяват в хода на медиацията

3.1.3. Бързината и икономичността на процедурата

3.1.4. Подобрена комуникация между страните

3.1.5. Осъзнаването на нови варианти за решение на конфликта на база на изменената перспектива на страните

3.1.6. Охраняването на интереса на детето от страна на медиатора

3.2. Отрицателни характеристики на процедурата по семейна медиация

3.2.1. Необходимостта от директен контакт и комуникация с бившия партньор

3.2.2. Недостатъчното разбиране на приложимата правна рамка

3.2.3. Принудително изпълнение

Глава 3

Медиация по време на брака

I. Общи специфики на процедурата по медиация по време на брака

II. Медиация в брачните конфликти относно имуществените отношения между съпрузите

1. Имуществени спорове при режим на СИО

1.1. Иницииране на процедурата по медиация по желание на една от страните и провеждането ѝ в условията на пълна равнопоставеност и доброволност

1.2. Постигането на пълна информираност относно правната рамка на имуществените отношения между съпрузите

1.2.1. Приложение на чл. 21 СК в имуществените отношения на съпрузите

1.2.2. Приложението на чл. 29, ал. 3 СК по време на брака или след прекратяването на брака

1.2.3. Охраняване на най-добрия интерес на децата в семейството

2. Законов режим на разделност

3. Брачен договор

3.1. Конфликти в случаите на сключен брачен договор преди брака

3.2. Конфликти при сключен брачен договор по време на брака

3.3. Конфликти при сключен брачен договор под отлагателно условие или срок

III. Имуществени отношения между партньорите при липса на брак

IV. Медиация при упражняване на родителските права по време на брака

V. Медиация при спорове по време на брака между съпрузите при разногласия за пътуване на дете в чужбина

Глава 4

Медиация при развод

I. Определение и видове развод

1. Определение за развод

2. Видове развод

2.1. Психологически развод

2.2. Социален развод

2.3. Финансов развод

2.4. Юридически развод

II. Медиация в процеса по развод

1. Определение

2. Фази на процедурата по медиация при развод

2.1. Встъпителна фаза

2.2. Фаза по събиране на информацията

2.3. Очертаване на основните въпроси и определяне на интересите на страните

2.4. Провеждане на преговори

2.5. Заключителна фаза

III. Специфики на медиацията в случаите на развод

1. Равнопоставеност на съпрузите

2. Домашно насилие

2.1. Физическо насилие

2.2. Сексуално насилие

2.3. Психологически/емоционални или други нефизически форми на насилие

3. Наличие на зависимост

4. Ментално или психическо разстройство

5. Специфики на комуникацията, осъществявана между страните

6. Преговори, основани на интереси, в процедурата по медиация при развод

6.1. Дефиниране на проблема

6.2. Идентифициране на интересите зад даден конфликт

6.3. Подредба на интересите по приоритет

6.4. Генериране на варианти, които да отразяват дефинираните интереси           

6.5. Комбиниране на част от генерираните варианти в конкретни предложения за спогодба

6.6. Оценяване на предложенията съобразно интересите и с оглед на възможността им за реализация

IV. Споразумението за развод по чл. 51 СК

1. Уреждане на имуществените отношения между съпрузите в процедура по развод при наличие на брачен договор

2. Уреждане на имуществените отношения между съпрузите в процедура по развод при липса на брачен договор

Глава 5

Медиация в спорове за упражняване на родителските права. Споделено родителство

I. Родителски права и задължения и тяхното упражняване

1. Паралелно упражняване на родителските права

1.1. Историческо развитие на споделеното упражняване на родителските права

1.2. Чуждестранни законодателни решения относно споделеното упражняване на родителските права

1.3. Национална уредба на паралелното упражняване на родителските права

1.4. Определение за споделено родителство

2. Най-добрият интерес на детето

II. Процедура по медиация при спорове относно упражняването на родителските права

1. Изясняване на всички факти, относими към разкриването на интереса на детето

2. Установяване на евентуални форми на домашно насилие

3. Споразумение за паралелно упражняване на родителските права

III. Видове медиация за упражняване на родителските права

1. Медиация с фокус върху детето

2. Медиация, включваща детето

IV. Медиация между родител и дете. Обезпечаване на правата на детето в процеса по медиация. Родителско отчуждение

V. Въвеждането на медиацията като задължителна процедура по съдебни дела за упражняване на родителските права