-10%

Наказателноправна защита на културното наследство в Република България

ISBN: 978-954-730-940-1
12,60 лв.
14,00 лв.
+

Книгата съдържа първото цялостно монографично изследване на проблемите на наказателноправната защита на културното наследство в нашата страна, доколкото темата не e била предмет на задълбочени научни изследвания у нас. Изясняват се основните понятия в областта на културното наследство, проследява се установяването и развитието на правната уредба на опазването на културното наследство, като се прави и кратък сравнителноправен преглед на решенията по други законодателства. Анализирани са общата характеристика и системата на наказателноправната защита на културното наследство по действащото българско наказателно право. Подчертана е обществената значимост на престъпленията, свързани с културното наследство, правнотехническите аспекти на наказателноправната уредба на тези престъпления, техните общи особености (обществена опасност, обективна страна, субект, субективна страна и наказуемост), като са посочени общите критерии за обособяване на видовете престъпления против опазване на културното наследство и тяхната система. Анализирани са в подробности отделните видове престъпления против опазване на културното наследство съобразно приетата система на тези престъпления. Систематизирани са основни изводи от направените наблюдения и са формулирани съответни предложения de lege ferenda.


Красимир Манов е доктор по право и главен асистент по наказателно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Адвокат от Софийската адвокатска колегия.

Глава първа. КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО КАТО ОБЕКТ НА ПРАВНА ЗАЩИТА

1. Културно наследство – основни понятия

1.1. Културно наследство и културно-историческо наследство

1.2. Културни ценности

1.3. Понятие за културно наследство

1.4. Опазване на културното наследство

1.5. Закрила и защита на културното наследство

2. Установяване и развитие на правната уредба на опазването на културното наследство – кратък исторически и сравнителноправен преглед

2.1. Исторически преглед на правната уредба

2.2. Българският модел в сравнителноправен аспект

Глава втора. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И СИСТЕМА НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНАТА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

1. Обществена значимост на престъпленията, свързани с културното наследство

2. Законодателен метод за изграждане на наказателноправната уредба на престъпленията против опазване на културното наследство

2.1. Степен на абстрактност при формулиране на съставите

2.2. Систематично място и структуриране на наказателноправната уредба

3. Обект на престъпленията против опазване на културното наследство

4. Обществена опасност

5. Обща характеристика на обективната страна

6. Субект на престъпленията

7. Обща характеристика на субективната страна

8. Наказуемост

9. Видове и система на престъпленията против опазване на културното наследство

Глава трета. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

1. Престъпления, свързани с издирването и откриването на културните ценности

1.1. Престъпно търсене на археологически обекти (иманярство) – чл. 277а, ал. 1 НК

1.2. Извършване или нареждане да бъдат извършени теренни проучвания без разрешение – чл. 277а, ал. 2 НК

1.3. Престъпно откриване на културна ценност – чл. 278, ал. 1 НК

1.4. Престъпно откриване на съкровище, съдържащо културна ценност – чл. 208, ал. 4 НК

1.5. Изготвяне, държане и укриване на средство на престъпление против археологически обекти – чл. 277а, ал. 7 НК

2. Престъпно унищожаване, повреждане и видоизменение на културни ценности

2.1. Унищожаване или повреждане на своя културна ценност

2.2. Длъжностно престъпление по чл. 278б, ал. 2 НК – противозаконно даване на разрешение за унищожаване, разрушаване, повреждане или видоизменение на културна ценност

2.3. Непредпазливо унищожаване или повреждане на намерена културна ценност – чл. 278, ал. 3 НК

2.4. Нареждане или допускане на извършването на незаконни дейности в защитена територия за опазване на културното наследство – чл. 277а, ал. 4 НК

2.5. Престъпно продължаване или допускане на продължаването на спряна противозаконна дейност в защитена територия за опазване на културното наследство – чл. 277а, ал. 5 НК

2.6. Организиране и ръководене на противозаконна дейност в защитена територия за опазване на културното наследство – чл. 277а, ал. 6 НК

2.7. Противозаконно извършване на изкопни работи в защитена територия за опазване на културното наследство

2.8. Други престъпления, свързани с унищожаване или повреждане на културна ценност

2.9. Необходимост от приемането на други състави на увреждащи престъпления

3. Престъпления, свързани с идентификацията, регистрацията, адаптацията и социализацията (осигуряване на достъп за възприемане и изучаване) на културните ценности

3.1. Държане на неидентифициран и нерегистриран археологически обект – чл. 278, ал. 6 НК

3.2. Длъжностно престъпление във връзка с идентификацията и регистрацията на културните ценности – чл. 278, ал. 5 НК

3.3. Незаконни сделки с културни ценности – чл. 278а, ал. 1 и 2 НК

4. Престъпно отнемане и присвояване на културни ценности

5. Трафик на културни ценности

5.1. Незаконен износ на културна ценност – чл. 278а, ал. 4 НК

5.2. Други престъпления, свързани с незаконен износ на културни ценности

5.3. Необходимост от криминализиране на други форми на незаконен трафик на културни ценности

6. Престъпления с предмет архивен документ – чл. 278а, ал. 5 НК