-10%

Наказателното право на Европейския съюз и българското наказателно право

ISBN: 978-954-730-760-5
18,00 лв.
20,00 лв.
+

Книгата е първото цялостно изследване у нас относно наказателното право на ЕС и относно европеизирането на българското наказателно право. Анализирана е компетентността на ЕС в областта на наказателното право. Изяснено е какво представлява първичното и какво представлява вторичното наказателно право на ЕС. Систематизирани са всички области, в които е реализирана наказателноправната компетентност на ЕС – тероризъм; трафик на хора и сексуална експлоатация на жени и деца; незаконен трафик на наркотици; незаконен трафик на оръжия; изпиране на пари; корупция; фалшифициране на платежни средства; компютърна престъпност; организирана престъпност; незаконна имиграция; расизъм и ксенофобия; замърсяване от кораби; увреждане на околната среда; нарушаване на правата на интелектуална собственост; престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. Специално внимание е отделено на изясняването в посочените области на стандартите, които са задължителни за държавите-членки при формиране на националното им наказателно законодателство. Откроени са случаите, в които предстои българското наказателно право да бъде съобразено с тези стандарти.

Обяснен е процесът на европеизиране на българското наказателно право. Влиянието, което правото на ЕС оказва върху българското наказателно право, е разгледано в три основни аспекта: а/ съобразени с правото на ЕС приемане, изменение или отмяна на наказателноправни норми; б/ правни последици при противоречие на норми от българското наказателно право с правото на ЕС; в/ съобразено с правото на ЕС тълкуване и прилагане на българското наказателно право. Възприетият подход позволява да се открои влиянието на правото на ЕС както върху общата, така и върху особената част на българското наказателно право.

Същевременно този подход позволява да се обоснове, че България като пълноправен член на ЕС има за източници на своето наказателно право източници на три правопорядъка – вътрешното право, международното право и правото на ЕС.

Книгата е предназначена за съдии, прокурори, адвокати, студенти по право; за работещите в институциите на законодателната и изпълнителната власт; за работещите в институциите на ЕС, както и за всички, които се интересуват от наказателно право – национално, международно и на ЕС.


Пламен Панайотов е професор по наказателно право и наказателно право на Европейския съюз в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Глава първа. Компетентност на Европейския съюз в областта на наказателното право 

§ I. Принципи за разпределяне на компетентността между ЕС и държавите-членки

1. Първична (компетентност за компетентност) и производна (предоставена) компетентност

2. Изключителна, споделена и подкрепяща компетентност

§ II. Принципи за упражняване на компетентност от ЕС

1. Принцип на субсидиарност

2. Принцип на пропорционалност

3. Принцип на лоялно сътрудничество

§ III. Видове компетентност на ЕС

1. Материална и функционална компетентност

2. Наднационална и междуправителствена компетентност

3. Общностна и съюзна компетентност

4. Изрична и мълчалива (подразбираща се, имплицитна, допълваща) компетентност

5. Гъвкава компетентност (клаузи за гъвкавост)

§ IV. Основания и обхват на наказателноправната компетентност на ЕС

1. Преди влизане в сила на Лисабонския договор

1.1. Основания за компетентност по първия стълб (по ДЕО)

1.2. Основания за компетентност по третия стълб (по ДЕС)

2. След влизане в сила на Лисабонския договор

2.1. Разпоредби в дял V от ДФЕС

2.2. Разпоредби извън дял V от ДФЕС

§ V. Механизъм за осъществяване на наказателноправната компетентност на ЕС (институции, процедури, видове актове)

1. Преди влизане в сила на Лисабонския договор

2. След влизане в сила на Лисабонския договор

Глава втора. Наказателно право на Европейския съюз

§ I. Необходими терминологични уточнения. Понятие за наказателно право на ЕС

§ II. Първично наказателно право на ЕС

§ III. Вторично наказателно право на ЕС

1. Основни области, в които е осъществена наказателноправната компетентност на ЕС

1.1. Тероризъм

1.2. Трафик на хора и сексуална експлоатация на жени и деца

1.3. Незаконен трафик на наркотици

1.4. Незаконен трафик на оръжия

1.5. Изпиране на пари

1.6. Корупция

1.7. Фалшифициране на платежни средства

1.9. Организирана престъпност

1.10. Незаконна имиграция

1.11. Расизъм и ксенофобия.

1.12. Замърсяване от кораби

1.13. Увреждане на околната среда

1.14. Нарушаване на правата на интелектуална собственост

1.15. Престъпления срещу финансовите интереси на ЕС

2. Характерни черти на вторичното наказателно право на ЕС

Глава трета. Европеизиране на българското наказателно право

§ I. Понятие за европеизиране на българското наказателно право

§ II. Източниците на наказателното и ненаказателното право на ЕС – източници на българското наказателно право

§ III. Принципите на прилагане на правото на ЕС в областта на наказателното право

1. Непосредствена приложимост

2. Директен ефект

3. Предимство (примат) пред вътрешното право

§ IV. Основни пътища на повлияване на българското наказателно право от правото на ЕС

1. Съобразяване на българския НК с правото на ЕС

2. Неутрализиране на разпоредби от българския НК поради противоречие с правото на ЕС

3. Съобразено с правото на ЕС тълкуване и прилагане на разпоредби от българския НК

Използвани нормативни актове на ЕС

Използвана практика на Съда на ЕС