Право на собственост и други вещни права

Научно-приложен коментар

Анализ на законодателството и на съдебната практика

ISBN: 978-954-608-292-3
70,00 лв.
+

Съдържанието на книгата обхваща цялостен преглед и анализ на правната уредба на собствеността и проблемите на вещното право в теоретичен и практико-приложен план. То следва структурата на Закона за собствеността с препратки към  други закони, които имат връзка със съответния институт на вещното право. Обхванати са общите въпроси на собствеността, частната, държавната и общинската собственост, съсобствеността и нейното прекратяване чрез доброволна и съдебна делба, етажната собственост, способите за придобиване на собствеността като придобивната давност, приращенията, преработването и присъединяването на вещи, придобиването на недвижими имоти  чрез правни сделки. Специално внимание е отделено на ограничените вещни права – правото на строеж, правото на ползване, сервитутите.  Разгледани са вещноправните аспекти на кадастъра и урегулирането на поземлените имоти. Отделен раздел е посветен на владението – добросъвестно и недобросъвестно и на неговата защита. Включена е правната проблематика на вписването в книгите за недвижимите имоти, неговото действие и правни последици.
 Освен  материалноправните аспекти на собствеността, в книгата са анализирани и защитата на правото на собственост и другите вещни права по съдебен ред: установителният и ревандикационният иск за собственост, исковете за определяне на граници, негаторните искове и др.
 Съдържанието цели да обхване в дълбочина, освен общите теми, и по-специфични въпроси на отделните институти на вещното право и тяхното интерпретиране от съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС. Дадени са необходимите разяснения и авторските виждания във връзка с актуални проблемни въпроси или противоречива съдебна практика, които са показали затруднения в правоприлагането. Стъпвайки на научна и теоретична основа, коментарът е максимално приложно ориентиран и полезен на практикуващите юристи.

 

Раздел първи
СОБСТВЕНОСТ

Глава първа
Вещно право

§ 1. Общи бележки
§ 2. Предмет на вещното право. Вещи. Видове вещи
§ 3. Специфика на вещните права
1. Основни характеристики на вещното право
2. Видове вещни права
§ 4. Право на собственост. Форми

Глава втора
Държавна и общинска собственост

§ 1. Публична и частна собственост на държавата и общините. Правен режим на обектите на държавната и общинската собственост
1. Публична и частна собственост на държавата и общините
2. Правен режим на обектите на държавната и общинската собственост по ЗДС и ЗОБС
3. Преминаването на определени имущества от държавата в собственост на общините, детайлизирано в § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за местното самоуправ­ление и местната администрация
§ 2. Придобиване и разпореждане с вещи – частна държавна и общинска собственост, както и форма на договорите за такова придобиване и разпореждане. Документи за установяване право на собственост върху такива обекти
1. Придобиване на вещи – частна държавна и общинска собственост
2. Разпореждане с вещи – частна държавна и общинска собственост
3. Форма на договорите за придобиване и разпореждане с вещи – частна държавна и общинска собственост
4. Документи за установяване на право на собственост върху обекти – държавна и общинска собственост
§ 3. Отчуждаване на собственост на граждани и юридически лица за държавни и общински нужди. Практика на Конституционния съд и съдебна практика по ЗСПЗЗ, ЗДС и ЗОБС
1. Общи принципи на отчуждаването за държавни и общински нужди
2. Компетентни органи и актове за отчуждаване
3. Влизане в сила на актовете за отчуждаване. Изплащане на дължимите обезщетения. Допускане на предварително изпълнение. Отмяна на отчуждаване
4. Особени правила относно обезщетяването при отчуждаване на земеделски земи и горски територии
§ 4. Отчуждаване на частни имоти по благоустройс­твените закони. Способи за прилагане на уличната регулация
1. Отчуждаване на частни имоти по благоустройствените закони
2. Способи за прилагане на уличната регулация

Глава трета
Частна собственост

§ 1. Субекти на частната собственост
§ 2. Ограниченията на частната собственост
§ 3. Ограничения при упражняването на правото на собственост. Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
§ 4. Административноправен режим на недвижимите имоти. Урегулиране на поземлени имоти по ЗТСУ и ЗУТ. Действие на устройствените планове по отношение на правото на собственост. Първа регулация по чл. 16 ЗУТ. Дворищна регулация. Отпадане на отчуждителното действие на дворищната регулация
1. Урегулиране на поземлени имоти по ЗТСУ (отм.) и ЗУТ
2. Видове ПУП по смисъла на ЗУТ
3. Първа регулация по чл. 16 и 16а ЗУТ
4. Урегулиране по чл. 17 ЗУТ
5. Дворищна регулация. Отпадане на отчуждителното действие на дворищната регулация
§ 5. Значение на заснемане на имотите в кадастралната карта и отразяване на данните в кадастралния регистър за вещните права
1. Съдържание на кадастъра –
кадастрална карта и кадастрален регистър
2. Връзката на кадастралната карта с подробните устройствени планове
3. Разлика между кадастрален план и кадастрална карта и разписен лист и кадастрален регистър
4. Одобряване и изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър
5. Значение на кадастъра за правото на собственост и другите вещни права

Раздел втори
СЪСОБСТВЕНОСТ

Глава четвърта
Възникване на съсобствеността и вътрешни правоотношения между съсобствениците

§ 1. Възникване и правна характеристика на съсобствеността – общи бележки
1. Съпритежаване на право на собственост
2. Съпритежаване на ограничено вещно право
3. Презумпцията по чл. 30, ал. 2 ЗС за равенство на дяловете на съсобствениците и начини за нейното оборване
4. Ограничение на правомощията на съсобственика да си служи с общата вещ – чл. 31, ал. 2 ЗС
5. Участие на всеки съсобственик в ползите и тежестите на общата вещ съобразно частта си от общия имот – чл. 30, ал. 3 ЗС
6. Съсобствеността като временно състояние, което подлежи на прекратяване – чл. 34, ал. 1 ЗС. Хипотези на неделимост на съсобствен имот
7. Възникване на съсобственост
§ 2. Вътрешни правоотношения между съсобствениците
1. Ползване на общата вещ от съсобствениците – служене с общата вещ, определяне на начин на ползването ѝ, обезщетение при неползване
2. Право на съсобственика на извършени от него необходими и полезни разноски в имота

Глава пета
Съпружеска имуществена общност. Особен вещноправен режим

§ 1. Възприемане на СИО от българското семейно право. Същност
§ 2. Фактически състав на СИО
1. Вещно право
2. Придобиване от съп­руг през време на брака
3. Съвместен принос
§ 3. Определяне на по-голям дял от СИО поради принос
§ 4. Управление и разпореждане със СИО
1. Управление на СИО
2. Разпореждане със СИО
§ 5. Прекратяване на СИО
1. Основания, при които прекратяването на СИО е последица от прекратяването на брака
2. Основания, при които прекратяването на СИО се осъществява при действащо брачно правоотношение

Глава шеста
Прекратяване на съсобствеността чрез делба

§ 1. Доброволна делба. Доброволна делба на поземлени имоти в границите на урбанизираните територии. Делба на сгради и на самостоятелни обекти в сгради
1. Договор за доброволна делба
2. Доброволна делба на поземлени имоти в границите на урбанизираните територии
3. Делба на сгради и на самостоятелни обекти в сгради
4. Договор за доброволна делба на земеделски земи
5. Съдебна делба – спогодба
6. Атакуване на съдебната спогодба, постигната в делбеното производство, и на договора за доброволна делба по съдебен ред
§ 2. Правила за делба на наследство според Закона за наследството
1. Право на делба
2. Право на реален дял
3. Право на изкупуване по чл. 69, ал. 3 ЗН
4. Привнасяния в наследството
5. Правило за поделяне на земеделски земи
6. Евикция при извършена делба
7. Оспорване на делбата поради погрешка
8. Нищожност на делба, извършена без участието на сънаследник
9. Недействителност на делбата по смисъла на чл. 76 ЗН
10. Делба, извършена от наследодателя приживе
§ 3. Прекратяване на съсобствеността по съдебен ред
1. Делбеното производство като средство за защита на собствеността
2. Недопустимост на съдебната делба
3. Съдебната делба като особено исково производство
4. Процесуална преклузия в делбеното производство
5. Доклад в първата фаза на делбеното производство
6. Допустими оспорвания в първата фаза на делбеното производство. Обективно съединяване на искове в първата и втората фаза на делбеното производство
7. Особености на делбеното производство, свързани със страните
8. Доказателства и доказателствени средства в делбеното производство
9. Оттегляне и отказ от иска за делба
10. Спиране на делбеното производство
11. Решението по чл. 344, ал. 1 ГПК
12. Първо съдебно заседание във фазата по извършване на делбата
13. Способи за извършване на делбата
14. Решенията във фазата по извършване на делбата
15. Такси и разноски в делбеното производство

Глава седма
Изкупуване на дял от съсобствен имот – предпоставки за упражняване на правото на иск и решение по него

§ 1. Същност и приложно поле на правото на изкупуване
1. Същност на правото на изкупуване
2. Приложно поле на правото на изкупуване
§ 2. Предпоставки за възникване на право на изкупуване
1. Действителност на сделката
2. Предложение до другите съсобственици и представяне на неистинска декларация
3. Продажба на трето лице при условия, уговорени привидно във вреда на останалите съсобственици
§ 3. Упражняване на правото на изкупуване
1. Иск и подсъдност. Особености във връзка с производството
2. Срок за упражняване на правото на изкупуване. Обезсилване на решението

Глава осма
Етажна собственост

§ 1. Възникване и правна характеристика на етажната собственост
1. Възникване и понятие за етажна собственост
2. Етажната собственост като режим на притежание
3. Етажната собственост като режим на управление
§ 2. Поддържане, възстановяване и подобрение на общите части и организация на управлението на етажната собственост – Закон за управление на етажната собственост
1. Правна същност на решенията на ОСС
2. Съдебен контрол върху решенията на ОСС
3. Съдебен контрол върху актовете на управителя и управителния съвет
4. Разходи за ремонт, основно обновяване, реконструкция и преустройство
5. Разходи за управление и поддържане
§ 3. Статут на дворното място като обща част. Хоризонтална етажна собственост. Особености и специфика на собствеността при жилищните комплекси от затворен тип
1. Земята като обща част
2. Понятие за хоризонтална етажна собственост
3. Жилищен комплекс от затворен тип

Раздел трети
СПОСОБИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ

Глава девета
Придобивна давност

§ 1. Същност на придобивната давност
§ 2. Спиране на придобивната давност. Действие и основания
§ 3. Прекъсване на давностния срок. Действие и основания
1. Прекъсване на придобивната давност по реда на чл. 81 ЗС
2. Прекъсване на придобивната давност по чл. 116, б. „а“ ЗЗД
3. Прекъсване на давностния срок чрез предявяване на иск – чл. 116, б. „б“ ЗЗД
4. Прекъсване на давностния срок чрез възражение
5. Прекъсване на давностния срок по реда на чл. 116, б. „в“ ЗЗД
6. Правилото на чл. 117 ЗЗД
§ 4. Присъединяване на срока на владението
1. Присъединяване на владението при общо правоприемство
2. Присъединяване на владение при частно правоприемство
§ 5. Уредба на придобивната давност в реституционни закони
§ 6. Придобиване по давност на реално определени части от поземлени имоти

Глава десета
Придобиване право на собственост върху движима вещ чрез добросъвестно владение – фактически състав на придобиването. Особености при придобиването на откраднати или изгубени движими вещи

§ 1. Правна същност, приложно поле и фактически състав на придобиването на движима вещ чрез добросъвестно владение
1. Правна същност и приложно поле
2. Фактически състав на придобиването на движима вещ чрез добросъвестно владение
§ 2. Особености при придобиването на откраднати или изгубени движими вещи
1. Правна същност и приложно поле
2. Специфични особености при придобиването на откраднати и изгубени движими вещи

Глава единадесета
Придобиване на право на собственост по приращение и добиви от вещта

§ 1. Същност на придобиването по приращение
1. Общи бележки
2. Актуална уредба на института
3. Обекти, които се придобиват по реда на чл. 92 ЗС
§ 2. Последици от учредяването на право на строеж и право на ползване върху поземления имот
1. Учредяване на право на строеж
2. Учредяване на право на ползване
§ 3. Придобиване на плодове и добиви от вещта
1. Придобиване на плодовете от вещта от владелец
2. Придобиване на добивите от вещта от наемател
3. Придобиване на добивите от вещта от арендатор
4. Придобиване на добивите от ползвател

Глава дванадесета
Придобиване на собственост при преработване и присъединяване на вещи. Принадлежност към главна вещ

§ 1. Придобиване на собственост при преработване
§ 2. Придобиване на вещ при присъединяване
§ 3. Правилото на чл. 98 ЗС

Глава тринадесета
Придобиване на обекти в сгради без строителни книжа в условията на търпимост

§ 1. Законова възможност за разпореждане със сгради или самостоятелни обекти в сгради без строителни книжа. Търпимост
1. Незаконен строеж – сгради или самостоятелни обекти в сгради без строителни книжа
2. Търпимост на незаконен строеж
3. Издаване на Удостоверение за търпимост
4. Рискове за приобретателя по сделка с предмет „търпим строеж“
5. Възможности за издаване на строителни книжа за търпим строеж

Раздел четвърти
ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

Глава четиринадесета
Правото на строеж

§ 1. Способи за възникване на правото на строеж
1. Същност и характеристики на правото на строеж
2. Възникване на правото на строеж
3. За какви обекти може да бъде учредено право на строеж
4. Значение на грубия строеж
5. Право на собственост върху земята и право на собственост върху постройката
§ 2. Правомощия на суперфициаря и тяхната защита. Разпореждане с правото на строеж
1. Съдържание на правото на строеж
2. Право да се построи сграда
3. Право да се придобие в собственост построената сграда
4. Право да се ползва земята
§ 3. Погасяване на правото на строеж
1. Срок за упражняване на правото на строеж
2. Упражняване на правото на строеж
3. Позоваване на погасителната давност
4. Защита на правото на строеж

Глава петнадесета
Вещно право на ползване върху чужд имот

§ 1. Понятие, съдържание и начини на възникване на правото на ползване
1. Понятие за вещното право на ползване
2. Съдържание на вещното право на ползване
3. Начини за възникване на правото на ползване
§ 2. Основни права и задължения на ползвателя
1. Основни права на ползвателя
2. Основни задължения на ползвателя
§ 3. Прекратяване на правото на ползване
1. Прекратяване на правото на ползване поради изтичане на неговия срок
2. Прекратяване на правото на ползване при погиване на вещта
3. Прекратяване на правото на ползване при неупражняване от ползвателя в продължение на 5 години
4. Прекратяване на правото на ползване по реда на чл. 61 ЗС по искане на собственика
5. Прекратяване на ползването поради извършване на отказ от право от страна на ползвателя
6. Прекратяване на правото на ползване на основания, свързани с действието на акта, въз основа на който то е било учредено
7. Прекратяване на правото на ползване с отчуждаване на недвижимия имот за държавни или общински нужди

Глава шестнадесета
Сервитути

§ 1. Същност на сервитутните права. Способи за учредяване, придобиване и защита на сервитутните права
1. Същност и характеристика на сервитутните права по българското законодателство. Отграничения от други сходни правни явления
2. Способи за учредяване и придобиване на сервитутни права
3. Способи за защита на сервитутни права
§ 2. Отделни видове сервитути, предвидени в нормативни актове
1. Сервитути по Закона за устройство на територията
2. Сервитутно право на водопрекарване по Закона за водите
3. Сервитутни права по Закона за енергетиката
4. Сервитути по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
5. Сервитути по Закона за горите
6. Сервитути по Закона за опазване на селскостопанското имущество

Раздел пети
ЗАЩИТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА

Глава седемнадесета
Видове способи за защита на правото на собственост

§ 1. Установителен положителен и установителен отрицателен иск за собственост. Приложно поле. Легитимация на страните и възражения
1. Общи бележки
2. Установителен иск за собственост
§ 2. Ревандикационен иск за собственост. Приложно поле. Легитимация на страните и възражения
1. Правна характеристика на осъдителния (ревандикационен) иск за собственост – чл. 108 ЗС
2. Съпоставка между ревандикационния иск – чл. 108 ЗС, и негаторния иск – чл. 109 ЗС, като различни форми на петиторна защита. Разлика между петиторната и посесорната защита
3. Защита на правото на владение с иска по чл. 108 ЗС при ограничените вещни права
4. Прилики и различия между договорните искове за предаване на вещи в натура и ревандикацията
5. Съединяване на ревандикационния иск с други искове
6. Предявяване на ревандикационния иск. Страни в производството – активна и пасивна легитимация по иска
7. Доказване на активната легитимация при иска по чл. 108 ЗС. Разпределение на доказателствената тежест между страните по този иск
8. Доказване на правото на собственост на движими вещи
9. Възражения на ответника срещу иска за ревандикация
10. Действие на осъдителното решение по ревандикационния иск и неговото принудително изпълнение по отношение на движими и недвижими вещи
§ 3. Съотношение между иска по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ и иска за собственост на реституиран земеделски имот
1. Характеристика и дефиниране на иска по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ
2. Разлика между иска по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ и положителния установителен иск за собственост по чл. 124, ал. 1 ГПК и ревандикационния иск по чл. 108 ЗС
3. Предявяване на иска по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. Страни в производството
4. Допустимост на иска по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ – правен интерес от неговото предявяване
5. Разпределение на доказателствената тежест между страните по иска по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ
6. Възражения на ответника (ответниците) по иска по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ
7. Искът по чл. 108 ЗС с предмет земеделска земя
8. Действие на решението по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ
§ 4. Отстраняване на грешки и непълноти в кадастралната карта и кадастралния регистър по административен ред. Спор за материално право по чл. 54, ал. 2 ЗКИР и в производство по спор за собственост
1. Понятието „грешка“ и „непълнота“ в КК
2. Отстраняване на грешки и непълноти в КК по админис­тративен ред
3. Развитие на възгледа за иска за грешка и непълнота
4. Характер и предмет на иска по чл. 54, ал. 2 ЗКИР
5. Кога не е налице спор за грешка или непълнота в КК
6. Предявяване на иска по чл. 54, ал. 2 ЗКИР
7. Кога дворищната регулация за придаваемите места е приложена
8. Съдебното решение при спор за грешка и непълнота
9. Хипотези на спор за грешка или непълнота в кадастралния план и КК на имоти, реституирани по ЗСПЗЗ
§ 5. Иск за определяне на граници между имоти (чл. 109а ЗС)
1. Приложно поле
2. Предмет и последици от иска по чл. 109а ЗС
§ 6. Негаторен иск (чл. 109 ЗС)
1. Обща характеристика
2. Активна и пасивна легитимация
3. Съотношение с други искове и с административното право
4. Предпоставки за основателност на иска
5. Последици от решението по негаторния иск

Раздел шести
ВЛАДЕНИЕ И НЕГОВОТО ДЕЙСТВИЕ

Глава осемнадесета
Владение и държане

§ 1. Владение и държане – характеристики и различия
1. Владение
2. Държане
§ 2. Видове владение. Добросъвестно владение. Основания за придобиване
1. Сделките като правни основания
2. Съдебните решения като правни основания
3. Административните актове като правни основания
§ 3. Права на владелеца върху плодовете, необходимите разноски и подобренията
1. Необходими, полезни и луксозни разноски
2. Добросъвестни подобрители
3. Права на добросъвестния владелец върху плодовете и направените подобрения
4. Права на обикновения владелец
§ 4. Процесуални въпроси на претенциите за подобрения

Глава деветнадесета
Защита на владението

§ 1. Обща характеристика на исковете по чл. 75 ЗС и чл. 76 ЗС
1. Общи положения относно исковете по чл. 75 ЗС и чл. 76 ЗС
2. Съотношение между владелческите и петиторните искове
§ 2. Иск по чл. 75 ЗС
1. Установяване на владението
2. Установяване на нарушение на владението
§ 3. Иск по чл. 76 ЗС
1. Активна легитимация
2. Пасивна легитимация

Раздел седми
ВПИСВАНИЯ

Глава двадесета
Вписването – гаранция за правната сигурност

§ 1. Същност на вписването и неговото извършване
1. Същност на вписването
2. Извършване на вписването
§ 2. Актове, подлежащи на вписване
§ 3. Учредяване, действие, прекратяване и заличаване на ипотека

Глава двадесет и първа
Действие на вписването и правни последици от неговото извършване

§ 1. Действие на вписването
1. Оповестително действие на вписването
2. Оповестително-защитно действие на вписването
3. Оповестително-защитно и конститутивно действие на вписването
4. Действие във времето
§ 2. Правни последици от извършването на вписването