-10%

Право на зачитане на личния и семейния живот, жилището и кореспонденцията

Увод в правата на човека

ISBN: 978-619-226-163-4
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    228
  • Година на издаване:
    2020
13,50 лв.
15,00 лв.
+

Книгата представлява превод на ръководството на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за правото на зачитане на личния и семейния живот, жилището и кореспонденцията по член 8 от Европейската конвенция за правата на човека. В изданието е анализирана и обобщена практиката на ЕСПЧ в тази сфера. В него читателите ще открият ключовите принципи, стоящи в основата на тези човешки права, и относимите прецеденти. Цитираната съдебна практика е подбрана сред водещи, важни и скорошни решения.


Преводът е реализиран от д-р Красимир Кънев. 

I. Структура на член 8

Ключови думи в HUDOC

A. Обхват на член 8

B. Следва ли делото да бъде оценено от гледната точка на негативно или на позитивно задължение?

С.   В случай на негативно задължение била ли е намесата „предвидена в закона“?

D. Преследва ли намесата легитимна цел?

E.   Намесата „необходима ли е в едно демократично общество“?

F.   Отношение между член 8 и други разпоредби на Конвенцията и нейните протоколи

1.  Личен и семеен живот

2. Жилище и кореспонденция

II. Личен живот

A. Сфера на личния живот

B.   Физически, психически и морален интегритет

C.   Лична сфера

D. Идентичност и автономия

III. Семеен живот

A. Определение на семеен живот и значение на семейството

B.   Процесуално задължение

C.   Право на преценка по отношение на семейния живот

D. Приложно поле на понятието „семеен живот“

1. Семейни двойки

2. Родители

3. Деца

4. Други семейни отношения

5. Имиграция и експулсиране

6. Материални интереси

7. Привилегия за свидетелстване

IV. Жилище

A. Общи въпроси

1. Обхват на понятието „жилище“

2. Примери за „намеса“

3. Свобода на преценка

B. Жилищно помещение

1. Собственици на имоти

2. Наематели

3. Партньори на наемателите/неразрешено обитаване

4. Малцинства и уязвими лица

5. Посещения в жилището, претърсвания и изземвания

C. Търговски помещения

D. Адвокатски кантори

E. Жилища на журналисти

F. Домашна среда

1. Общ подход

2. Притеснения от шум, проблеми със съседите и други неудобства

3. Замърсяващи и потенциално опасни дейности

V. Кореспонденция

A. Общи въпроси

1. Обхват на понятието „кореспонденция“

2. Позитивни задължения

3. Общ подход

B.   Кореспонденция на затворниците

1. Общи принципи

2. Кога намесата в кореспонденцията на затворниците може да е необходима

3. Писмена кореспонденция

4. Телефонни разговори

5. Кореспонденция между затворниците и техния адвокат

6. Кореспонденция със Съда

7. Кореспонденция с журналисти

8. Кореспонденция между затворник и лекар

9. Кореспонденция с близки роднини и други лица

10. Кореспонденция между затворник и други адресати

C. Кореспонденция на адвокати

D. Наблюдение на телекомуникациите в наказателен контекст

E. Кореспонденция на частни лица, професионалисти и компании

F. Специално тайно наблюдение на граждани и организации