-10%

Защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

ISBN: 978-954-730-620-2
11,70 лв.
13,00 лв.
+

Книгата представя международните стандарти за защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне/наказание. В нея са анализирани разпоредбите на международните договори, забраняващи подобно третиране, както и юриспруденцията на органите, които ги тълкуват. Анализът е фокусиран върху относимата юриспруденция на Европейския съд по правата на човека, Комитета по правата на човека и Комитета срещу изтезанията на ООН. Той включва тълкуването на термините, обхвата на забраната, позитивните задължения на държавите, стандарта и тежестта на доказване при производства пред международни органи.

Подобно системно изложение на международното право в тази сфера се прави за пръв път в българската литература.

Книгата би била полезна за широк кръг читатели: университетски преподаватели и студенти, служители в правоохранителните органи, съдии, прокурори и адвокати.


Д-р Красимир Кънев е председател на Българския хелзинкски комитет, най-голямата неправителствена организация за защита на правата на човека в България. От 2005 г. е член, а от 2008 г. – председател на Управителния съвет на Фонда на ООН за защита на жертвите на изтезания. Член е на ръководните органи на няколко международни правозащитни организации, сред които Асоциацията за предотвратяване на изтезанията, Европейския център за правата на ромите и Института за право на обществения интерес. Преподава права на човека и правозащитни организации в СУ „Св. Климент Охридски и води по интернет курсове за дистанционно обучение по права на човека за правозащитни активисти и професионалисти.

1. Формулиране на правото

2. Статус като международноправна норма

3. Дефиниции и тълкуване от международните органи на понятието за изтезание

3.1. Дефиниции

3.1.1. Законните санкции

3.1.2. Силно страдание и болка

3.1.3. Действие и бездействие

3.1.4. Формите на участие на длъжностното лице или на друго официално действащо лице

3.1.5. Целите на въздействието

3.1.6. Умисълът

3.2. Юриспруденция

3.2.1. Юриспруденцията на органите на ООН

3.2.2. Юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека

3.3. Международното хуманитарно право

4. Жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

4.1. Значение на „жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание“

4.2. Нечовешко отнасяне

4.2.1. Ненужна и противозаконна употреба на сила от правоприлагащите органи, използвана за изтръгване на самопризнания или друга информация

4.2.2. Ненужна и противозаконна употреба на сила от правоприлагащите органи, използвана за наказание

4.2.3. Възможна по принцип, но непропорционална употреба на сила и/ или помощни средства от правоприлагащите органи

4.2.4. Медицински експерименти или медицинско нехайство в условията на лишаване от свобода

4.2.5. Унищожаване на собственост при полицейски или военни операции

4.2.6. Страдания на близките на жертви на сериозни нарушения на човешките права

4.2.7. Екстрадиране/експулсиране

4.2.8. Единична изолация

4.3. Унизително отнасяне

4.3.1. Материални условия в местата за лишаване от свобода

4.3.2. Неадекватна медицинска и психиатрична грижа в местата за лишаване от свобода

4.3.3. Посегателства срещу интимната сфера

4.3.4. Публично излагане при позорни обстоятелства или унизяване в собствените очи

4.3.5. Липса на приспособяване на средата към потребностите на хора с увреждания или тежки заболявания в местата за лишаване от свобода

4.3.6. Дискриминация

4.3.7. Увреждане на трупове

4.3.8. Призоваване на военна служба в напреднала възраст

4.4. Нечовешко или унизително наказание

4.4.1. Телесни наказания

4.4.2. Дисциплинарни наказания в армията и в затвора

4.4.3. Наказания за отказ от военна служба по съвест

4.4.4. Смъртното наказаниe

4.4.5. Доживотна присъда без право на замяна

5. Позитивни задължения на държавите

5.1. Задължение за установяване на всеобхватна правна рамка за защита срещу изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

5.2. Задължение за разследване и стандарти за разследване

5.3. Задължение за защита от малтретиране от страна на частни лица

5.4. Международно наказателноправно сътрудничество

5.5. Превантивни мерки

5.6. Право на удовлетворение и обезщетение

5.7. Изключване на доказателства, получени чрез изтезание и друго забранено третиране

6. Стандарт и тежест на доказване пред международните органи

7. Превенция на изтезанията, жестокото, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

7.1. Системата на Съвета на Европа

7.2. Системата на ООН

Приложение № 1. Конвенция против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Приложение № 2. Случаи, в които Европейският съд по правата на човека установява изтезание