-10%

Правото на лична свобода и сигурност

ISBN: 978-954-730-972-2
13,50 лв.
15,00 лв.
+

Книгата представя международните стандарти за защита на правото на лична свобода и сигурност. В нея са анализирани разпоредбите на международните договори, които гарантират това право, както и практиката на органите, които ги тълкуват, с фокус върху органите по Европейската конвенция за правата на човека. Книгата би била полезна за университетски преподаватели, студенти, служители на правоохранителните органи, съдии, прокурори и адвокати.

Д-р Красимир Кънев е председател на Българския хелзинкски комитет, най-голямата неправителствена организация за защита на правата на човека в България. Член е на управителните органи на няколко международни неправителствени организации, както и на Управителния съвет на Агенцията за основни права на Европейския съюз. Представлява жалбоподатели в Европейския съд по правата на човека. Преподава курс по права на човека и правозащитни организации в СУ „Св. Климент Охридски“ и води интернет курсове за дистанционно обучение по права на човека за правозащитни активисти и професионалисти.

1. Формулиране на правото и на легитимните ограничения

1.1. Формулиране на правото на лична свобода и сигурност и неговото значение в международната система за защита на правата на човека

1.2. Негативни и позитивни задължения

1.3. Възможност за дерогиране на правото на лична свобода и сигурност по време на война или друго извънредно положение

1.4. Други възможности за ограничаване на правото на лична свобода и сигурност

2. Основни понятия

2.1. Лишаване от свобода, арест, задържане

2.2. Право на свобода

2.2.1. Практиката на Европейския съд по правата на човека

2.2.1.1. Обективният елемент

2.2.1.2. Субективният елемент

2.2.1.3. Допълнителните ограничения в условията на легитимно лишаване от свобода

2.2.2. Практиката на Комитета по правата на човека на ООН

2.3. Право на сигурност

3. Изискване за законосъобразност и за защита от произвол

3.1. Забрана за противозаконно лишаване от свобода

3.2. Забрана за произволно лишаване от свобода

4. Легитимни основания за лишаване от свобода

4.1. По силата на постановена от компетентен съд присъда

4.1.1. Законосъобразност и защита от произвол

4.1.2. Причинна връзка

4.2. За неизпълнение на законосъобразно съдебно решение или на задължение, предписано от закона

4.3. По обосновано подозрение за извършено правонарушение

4.3.1. Понятие за правонарушение

4.3.2. Male captus bene detentus

4.3.3. Цел на задържането

4.3.4. Обосновано подозрение

4.4. За възпитателен надзор над дете или за явяване на дете пред предвидена в закон институция

4.5. За контрол на заболявания, зависимости или скитничество

4.5.1. Инфекциозно болни

4.5.2. Лица с психични разстройства

4.5.3. Лица, свръхупотребили алкохол

4.5.4. Скитници

4.6. За контрол на миграцията или за екстрадиране

5. Гаранции срещу противозаконно и произволно лишаване от свобода

5.1. Уведомяване за основанията за ареста/задържането и за предявените обвинения

5.2. Гаранции при задържане по подозрение за извършено правонарушение

5.2.1. Съдия или длъжностно лице, упълномощено да изпълнява съдебни функции

5.2.2. Срок за изправяне пред съдия или длъжностно лице

5.2.3. Разумен срок на задържане

5.2.4. Основания за продължаващо задържане

5.2.5. Гаранции като условие за освобождаване

5.3. Съдебен контрол над законността на лишаването от свобода

5.3.1. Същност и обхват на правото

5.3.2. Понятие за съд и достъп до съд

5.3.3. Обхват на съдебния контрол

5.3.4. Процесуални гаранции

5.3.5. Съдебен контрол на разумни интервали

5.3.6. Темпоралният аспект

6. Право на обезщетение