-10%

Правото на свобода на съвестта и религията. Правото на образование

ISBN: 978-619-226-072-9
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    172
  • Година на издаване:
    2018
9,90 лв.
11,00 лв.
+

Книгата представлява превод на две ръководства на Европейския съд по правата на човека – за правото на свобода на мисълта, съвестта и религията по член 9 от Европейската конвенция за правата на човека, и за правото на образование по член 2 от Протокол № 1 към Конвенцията. Ръководствата са изготвени от отдела на юрисконсулта на Съда и представляват обобщение на неговата практика, както и на практиката на Европейската комисия по правата на човека по тези две в голяма степен свързани права. Публикуването на българския превод на двете ръководства се осъществява след съгласуване между Българския хелзинкски комитет, Съвета на Европа и Европейския съд по правата на човека.

Книгата би била полезна за широк кръг читатели – съдии, прокурори, адвокати, представители на религиозни общности, държавни и общински служители, работещи по въпроси на взаимоотношенията между държавата, общините и религиозните общности, както и в сферата на образованието, университетски преподаватели, учители, студенти и ученици.

I.ОБЩИ ПРИНЦИПИ И ПРИЛОЖИМОСТ
1.Важността на член 9 от Конвенцията в едно демократично общество и процесуалната легитимация на религиозните институции
2.Убеждения, защитени от член 9
3.Правото на всеки да има убеждение и правото да го демонстрира
4.Негативни и позитивни задължения на държавата
(a) Намеса в упражняването на защитените права и нейното оправдание
(b) Позитивни задължения на договарящите се държави
5. Препокриване между гаранциите по член 9 и по други разпоредби на Конвенцията


II. ДЕЙСТВИЯ, ЗАЩИТЕНИ ОТ ЧЛЕН 9
1.Негативен аспект
(a) Правото да не се практикува никаква религия и да не се разкриват религиозните убеждения
(b) Отказ по съвест: правото на всеки да не действа в разрез със своята съвест и убеждения
2. Позитивен аспект
(a) Общи принципи 
(b) Религиозна свобода и здравни проблеми
(c) Спазване на диетичните предписания
(d) Носене на религиозно облекло и символи
(e) Религиозна свобода, семейство и образование на децата
(f) Проповядване и прозелитизъм
(g) Свобода на богослужението
(h) Места и сгради за богослужение
3. Свободата на религията и имиграцията
(a) Пребиваването и наемането на работа на чужденци на националната територия и свободата на религията
(b) Експулсиране в страна, която нарушава свободата на религията


III.ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДЪРЖАВАТА КАТО ГАРАНТ НА СВОБОДАТА НА РЕЛИГИЯТА
1. Негативни задължения: задължение да не се препятства нормалното функциониране на религиозните организации
(a) Правен статут на религиозните организации в договарящите се държави
(b) Признаване, регистрация и разпускане на религиозни организации
(c) Използване от държавата на пейоративен език срещу религиозна общност
(d) Финансови и данъчни мерки
(e) Мерки, предприемани срещу политически партии, инспирирани от религии
2. Негативни задължения: зачитане на автономията на религиозните организации
(a) Принципът на автономията на религиозните организации
(b) Държавна намеса във вътрешнорелигиозните или в междурелигиозните конфликти
(c) Спорове между религиозни организации и техни членове (последователи и духовни водачи) 
(d) Спорове между религиозни организации и техни служители
3. Позитивни задължения
(a) Защита срещу физически, вербални или символични атаки от трети лица
(b) Религията на работното място, в армията и в съда
(c) Религиозната свобода за затворниците


СПИСЪК НА ЦИТИРАНИТЕ ДЕЛА ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ


I. ОБЩИ ПРИНЦИПИ
A. Структура на член 2 от Протокол № 1
B. Значение и обхват на член 2 от Протокол № 1
C. Принципи на тълкуване


II. ПРИНЦИПИ НА ТЪЛКУВАНЕ
A. Принцип на правото на образование
B. Ограничения на достъпа до образование
1. Език
2. Критерии за прием и приемни изпити
a. Критерии за прием
b. Задължителни приемни изпити с numerus clausus 
c. Анулиране на позитивен резултат на приемен изпит
3. Учебни такси
4. Националност
5. Изискване за минимална възраст въз основа на диплома за образование
6. Правни проблеми
a. Затвори
b. Наказателно разследване
c. Мерки за извеждане от страната и евикции
7. Здраве
C. Дискриминация в достъпа до образование
1. Лица с увреждания
2. Административен статус и гражданство
3. Етнически произход


III. ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА НА РОДИТЕЛИТЕ
А. Обхват
B. Възможност за освобождаване
C. Натрапчиви религиозни символи


СПИСЪК НА ЦИТИРАНИТЕ ДЕЛА