-10%

Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс

ISBN: 978-619-226-041-5
9,90 лв.
11,00 лв.
+

Книгата е първото цялостно монографично изследване относно принудата като vis absoluta и vis compulsivа и обстоятелство, изключващо и смекчаващо наказателната отговорност на принудения субект, както и относно новия член 16а от Наказателния кодекс (НК).

Централно място е отделено на анализа на чл. 16а НК, с който в нашето право се въвежда чл. 8 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него.

Показано е несъответствието на уредбата на трафика на хора в чл. 159а-159г от българския НК със световните стандарти и стандартите на ЕС.

Доказва се, че не е възможно принудата да изключи вината, както неточно е обявено в чл. 16а от НК, и че транспонирането в чл. 16а е извършено в разрез с класически постановки, утвърдени в българската юриспруденция и вековна правна традиция. Резултатите от изследването са използвани за предложения de lege ferenda. Предлага се отмяната на чл. 16а от НК и изменения в уредбата на трафика на хора. Предлага се създаването в НК на нов член 159д, който да замести чл. 16а, ако бъде отменен.

Книгата е предназначена за съдии, прокурори, адвокати, студенти по право, както и за да бъде предложена на вниманието на законодателя.

Глава първа. ПРИНУДАТА КАТО ИЗКЛЮЧВАЩО И СМЕКЧАВАЩО НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ОБСТОЯТЕЛСТВО

§ 1. Обект на принудата

1. Принудата – престъпление срещу свободата на волята

2. Свободата на волята

3. Психическите процеси, съставящи вътрешната страна на деянието – инструмент за преобразуване на „необходимостта“ в „свобода“

4. Принудата – престъпление срещу правото на лична свобода

5. Съдържание на правото на лична свобода

6. Реализация на правото на лична свобода

7. Компонентите на правото на лична свобода, засягани от принудата по чл. 143 НК

8. Обектът на принудата и съдържанието на принуденото деяние

9. Свободата на волята и правото на лична свобода като обект на принудата

§ 2. Принудата като vis absoluta

§ 3. Принудата като vis compulsivа

1. Същност на vis compulsivа

2. Механизъм на ограничаване на свободата на волята при vis compulsivа

§ 4. Принудата (vis compulsivа) и свойствата на престъплението

1. Деянието на пострадалия от vis compulsivа

2. Принудата – източник на „непосредствена опасност“ при крайната необходимост (чл. 13 НК)

3. Вината на принуденото лице

4. Наказуемост на принуденото деяние

§ 5. Свободата като базисна предпоставка за наказателната отговорност

1. Вменяемостта, деянието (вътрешната му страна) и вината – гаранции за свобода на волята

2. Същност и смисъл на връзката „свобода – отговорност“

§ 6. Значение на ограничаването на свободата на волята при индивидуализацията на наказанието за престъпление на принуденото лице

1. Степен на обществена опасност на принудата като престъпление

2. Степен на ограничаване на свободата на волята („ефективност на принудата“)

3. Индивидуализация на наказанието за принуденото престъпление

Глава втора. НОВИЯТ ЧЛЕН 16А НК

§ 1. Условията за оневиняване на дееца по чл. 16а НК

1. Пострадало от престъпление лице

2. Принудено да извърши престъплението лице

3. Деянията, за които принуденото лице не се наказва

§ 2. Принудата по чл. 16а НК – обявена за изключващо вината обстоятелство

§ 3. Принудата – изключващо наказуемостта обстоятелство

§ 4. Изключването на наказателната отговорност – основание за по-тясно разбиране на кръга на престъпленията, очертан в директивите

1. Ненаказуемостта в контекста на наказател-ноправната превенция на престъпленията

2. Ненаказуемостта и принципът на равенство на гражданите

3. Ненаказуемостта и поощрителните норми в наказателното право на ЕС

4. Необходимостта за ограничено разбиране на кръга на ненаказуемите престъпления

§ 5. Систематичното място на разпоредбата, въвеждаща чл. 8 от Директива 2011/36/ЕС в нашето наказателно право