-10%

Принудителни административни мерки

ISBN: 978-619-226-216-7
29,70 лв.
33,00 лв.
+

Книгата изследва принудителните административни мерки като проявна форма на административна принуда и като сложна система от взаимосвързани материални и процесуалноправни норми, подчинена на целта да се обезпечи опазването на законността. Фокусът на изследването е върху природата на принудителните административни мерки, техните цели, предназначение, основания и ред за прилагане. Направен е цялостен преглед на съществуващите класификации на принудителните административни мерки и на специалните закони, които ги уреждат, и са очертани проявните им форми и границите, отвъд които мерките не бива да преминават.

Изследвани са мерки, които досега не са били предмет на анализ от теорията, както и мерки, които поставят проблеми пред правоприлагащите и правораздавателните органи. За основа за анализа и теоретичните изводи са използвани достиженията на съдебната практика – национална и на ЕС.

Анализирано е съотношението на принудителните административни мерки с други институти - административното наказание, мерките за административнопроцесуална принуда и мерките за наказателнопроцесуална принуда, прилагани спрямо обвиняеми лица. 

За първи път в теорията е направен цялостен анализ на въпросите, свързани с прилагането, оспорването и изпълнението на принудителните административни мерки. В контекста на прилагането им, предвид това, че се ограничават основни права и свободи, обстойно са изследвани важни общностни принципи като принципите на предпазливостта, пропорционалността, законността и правото на защита, както и тяхното отражение в националното право. Стандартите  на правото по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи също са подложени на задълбочен анализ. 

Направен е опит да бъдат премахнати съществуващите години наред теоретични бариери, които пречат за пълноценното разкриване  на същността и процеса по прилагане на принудителните административни мерки.  Поставени са на обсъждане редица дискусионни въпроси, които намират отговор след внимателно обосноваване и анализиране на аргументите „за” и „против”.  Във връзка с констатираните пропуски и проблеми в уредбата на мерките са направени предложения за усъвършенстване на законодателството.

Книгата е предназначена за всички практикуващи юристи и студенти по право.


Мирослава Чифчиева е прокурор и доктор по право.  Заместник административен ръководител на Районната прокуратура – Перник.

Глава първа. ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

§ 1. Правна характеристика на принудителните административни мерки

§ 2. Принудителни административни мерки – основания за прилагане и предназначение

Глава втора. СИСТЕМА НА ПРИНУДИТЕЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

§ 1. Класификация на принудителните административни мерки

I. Стандарти за систематизиране

II. Значение на систематизацията

§ 2. Превантивни принудителни административни мерки

I. Обща характеристика

II. Специфични особености на някои превантивни административни мерки

§ 3. Преустановителни принудителни административни мерки

I. Обща характеристика

II. Специфични особености на някои преустановителни административни мерки

§ 4. Възстановителни принудителни административни мерки

I. Обща характеристика

II. Специфични особености на някои възстановителни административни мерки

Глава трета. РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ПРИНУДИТЕЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ ОТ ДРУГИ ПРАВНИ ИНСТИТУТИ

§ 1. Принудителни административни мерки и административни наказания

§ 2. Принудителни административни мерки и мерки за административнопроцесуална принуда

§ 3. Принудителни административни мерки и мерки за наказателнопроцесуална принуда

Глава четвърта. ПРИЛАГАНЕ, ОСПОРВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИНУДИТЕЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

§ 1. Прилагане на принудителните административни мерки

I. Общи положения

II. Актове за прилагане на принудителните административни мерки

III. Обвързана компетентност и оперативна самостоятелност при прилагане на принудителните административни мерки

§ 2. Оспорване на принудителните административни мерки

I. Изисквания за законност на принудителните административни мерки

II. Правни гаранции за законност на принудителните административни мерки – административен контрол, съдебен и прокурорски надзор за законност

§ 3. Изпълнение на принудителните административни мерки

I. Общи положения

II. Изпълнение на актовете за прилагане на принудителни административни мерки

III. Изпълнение по същество

Заключение

Използвана литература

Указател на цитираните решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ)

Указател на цитираните решения на Съда на Европейския съюз (СЕС)