Промените в Административнопроцесуалния кодекс 2018

ISBN: 978-954-608-261-9
30,00 лв.
+

Тази книга представя, от практическа гледна точка, мащабните промени в Административнопроцесуалния кодекс от септември 2018 година (ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г.). Изложението следва логиката на кодекса. Последователно, с оглед на значимостта им, са представени основните промени: в принципите и в основните понятия в процеса, в електронното правосъдие, в административния договор и споразумение, в мълчаливото съгласие, в подсъдността, в държавните такси, в касационното производство, в административните услуги, в изискването на удостоверения и документи и в административнонаказателните разпоредби. При това, измененията се коментират от гледна точка на значението им за правоприлагането. Посочват се възможните предизвикателства, които новите разпоредби поставят пред практиката. Отчита се приносът на промените за развитието на административното право, за утвърждаването на върховенството на закона и на правата и свободите на гражданите. В приложение е публикуван актуализираният нормативен текст на Административнопроцесуалния кодекс. Отчитайки факта на сериозен vacatio legis и на поставените пред Конституционния съд въпроси за конституционосъобразността на някои от направените промени, книгата има за цел да представи виждането на практикуващия юрист за измененията в контекста на логиката на кодекса и на обвързването им с останалите норми на позитивното право. Авторите на коментара са Соня Янкулова и Теодора Николова – съдии във Върховния административен съд.

§ 1. Изменения в принципите и в основни понятия на Административнопроцесуалния кодекс

1.1. Изменение на чл. 13а АПК

1.2. Изменение на чл. 21, ал. 1 и § 1, т. 1 АПК

1.3. Изменение на други разпоредби

§ 2. Нови правила относно връчването и съобщаването – „електронно правосъдие“

2.1. Общата разпоредба на чл. 18а АПК

2.2. Съобщаване на акта

2.3. Съобщения в съдебното административно производство

2.4. Съобщения в изпълнителното производство

§ 3. Административен договор – изменения в регламентацията

§ 4. Мълчаливото съгласие – ограничения

§ 5. Представителство

§ 6. Промени в производството по издаване на административни актове

6.1. Промени, свързани с изискването за „електронно правосъдие“

6.2. Промени, свързани с правата на страните в административното производство

6.3. Промени, свързани със събирането на доказателства

6.4. Други изменения

§ 7. Промени в производството по оспорване на административните актове по административен ред

§ 8. Промени в производството по предложения и сигнали

§ 9. Подсъдност

9.1. Подсъдност за искове за обявяване на нищожност на съдебни актове

9.2. Изменения в родовата подсъдност

9.3. Изменения в местната подсъдност

§ 10. Промени в съдебните производства по оспорване на административни актове

10.1. Промени в производствата по оспорване на индивидуални административни актове

10.2. Промени в производството по оспорване на общ административен акт

10.3. Промени в производството по оспорване на подзаконови нормативни актове

§ 11. Производства за обезщетения – нови моменти

§ 12. Нови моменти в касационното производство

12.1. Ограничаване на възможността за касационно обжалване

12.2. Промени в предмета на касационната проверка

12.3. Касационна жалба – нови изисквания, администриране, проверка

12.4. Разглеждане на делото

12.5. Такси в касационното производство

§ 13. Обжалване на определенията и разпорежданията

§ 14. Промени в производството по отмяна на влезли в сила съдебни актове

§ 15. Производства за защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията

§ 16. Изпълнение на административните актове и на съдебните решения

§ 17. Административнонаказателни разпоредби